Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.091.2. 
Автор статті  Володимир Стешенко, Богдан Стешенко
Назва статті

ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Проаналізовано розуміння вченими понять: «умови» та «педагогічні умови». Розглянуто підходи до розуміння поняття «педагогічні умови». Установлено, що поняття «педагогічні умови» слід трактувати як обставини/причини, які обумовлюють/визначають ефективне (нормальне) функціонування предмета дослідження; визначати педагогічні умови в кожному конкретному випадку необхідно з урахуванням діяльнісного, системного та інших методологічних підходів; при виборі певних педагогічних умов слід ураховувати відповідні фактори (підстави) їхньої наявності; такими факторами виступають провідні види освітньої діяльності, що підлягають дослідженню в кожному конкретному випадку; усі умови формування певних якостей або утворень у студентів доцільно представляти відповідно до здійснюваної освітньої діяльності: соціально-виховної, організаційної, дидактичної, методичної або їхніми поєднаннями; при виборі педагогічних умов у наукових роботах необхідно спиратися на вказані фактори їхнього визначення.

Ключові слова вища освіта; освітній процес; педагогічні умови; умови; фактори (підстави) педагогічних умов.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андреев,В.И. (2000). Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань, Россия: Центр инновационных технологий.
 2. Артемов, В. Ю. (2015). Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом. (Дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 3. Бим-Бад, Б.М. (2002). Педагогический энциклопедический словарь. Москва, Россия.
 4. Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Україна: Либідь.
 5. Ипполитова, Н. и Стерхова, Н. (б.д.). Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. General and Professional Education, 1, 8–14.
 6. Набока О. Г. (2012). Професійно-орієнтовані технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів: теорія та методика застосування. Слов’янськ, Україна.
 7. Налимова, О. О. (2016). Методические условия организации интерактивного обучения естествознанию в 5 классе. Молодой ученый, 6.1, 6769.
 8. Остапенко, С. А. (2012). Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності. Професійна підготовка: наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: психолого-педагогічні науки, 1, 164–169.
 9. Cтарєва, А. М. (б.д.). Організаційно-методичні умови підготовки майбутніх учителів суспільствознавчої галузі в контексті інноваційних процесів в освіті. Взято з http://www.e-reading.ws/chapter.php/81556/46/Bogachkina_-_Psihologiya.html.
 10. Білодід, І. К. (Ред.). (1970 – 1980). Словник української мови: в 11 т. Т. 10. Київ, Україна: Наукова думка.
 11. Тверезовська,Н.Т. (2011). Організаційно-педагогічні умови формування фахових компетенцій організаторів виробництва у ЗВО І-ІІ рівня акредитації. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 159 (3), 261–265.
References (Translated and Transliterated)
 1. Andreev, V. I. (2000). Pedagogy: a training course for creative self-development. Kazan, Russia: Tsentr innovatsionnykh tekhnologiy.
 2. Artemov, V. Yu. (2015). Theoretical and methodical principles of formation of deontological competence of specialists in the organization of protection of information with restricted access. (Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 3. Bim-Bad, B. M. (2002). Pedagogical Encyclopedic Dictionary. Moscow, Russia.
 4. Honcharenko, S. (1997). Ukrainian Pedagogical Dictionary. Kyiv, Ukraine: Lybid.
 5. Ippolitova, N. & Sterkhova, N. (n.d.). Analysis of the concept of “pedagogical conditions”: essence, classification. General and Professional Education, 1, 8–14.
 6. Naboka, O. H. (2012). Professional-oriented technologies of training in the professional training of future economists: theory and method of application. Sloviansk, Ukraine.
 7. Nalimova, O. O. (2016). Methodological conditions for the organization of interactive learning for natural science in grade 5. Molodoy uchenyy, 6.1, 67–69.
 8. Ostapenko, S.A. (2012). Didactic conditions for the formation of social competence of students of philological specialties in the process of independent study activities. Profesiina pidhotovka: naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Seriia: psykholoho-pedahohichni nauky, 1, 164–169.
 9. Statareva, A. M. (n.d.). Organizational-methodical conditions for the preparation of future teachers of the social science industry in the context of innovation processes in education. Retrieved from Access to the resource: http://www.e-reading.ws/ chapter.php / 81556/46 / Bogachkina _-_ Psihologiya.html.
 10. Bilodid, I. K. (Ed.). (1970–1980). Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols. Vol. 10. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.
 11. Tverezovska, N. T. & Lisovska, L. M. (2011). Organizational-pedagogical conditions for the formation of professional competencies of the organizers of production in the ZOO of the I-II level of accreditation. Naukovyi visnyk Nats. Un-tu bioresursiv I pryrodokorystuvannia Ukrainy, 159 (3), 261–265.
Сторінки 27-36

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/3_Steshenko_27-36.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153735

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.