Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СИСТЕМА РОБОТИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ РИТОРИКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.22:1(075.8) 
Автор статті  Наталія Громова
Назва статті

СИСТЕМА РОБОТИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ РИТОРИКИ

Анотація

 

Стаття висвітлює питання пошуку нових форм і методів навчання у виші, що актуалізувало проблему підвищення комунікативно-мовленнєвих якостей, високого професійного рівня педагогічних кадрів.

Авторкою проаналізовано питання комунікативної компетентності, зокрема використання риторичних умінь, що сприятиме підвищенню ефективності професійної педагогічної діяльності й більш повній самореалізації особистості.

Теоретичні основи дослідження складають зарубіжні й вітчизняні розробки, сучасні проекти в галузі риторичної освіти в педагогічній діяльності. Риторична компетенція пов’язана з Концепцією мовної освіти в Україні та розуміється в широкому контексті як сформована здатність людини виступати в ролі суб’єкта комунікативної діяльності.

Необхідність дослідження проблеми зумовлена протиріччям у процесі професійного становлення майбутнього вчителя між необхідністю підвищення рівня сформованості риторичних умінь у майбутніх педагогів і відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення цього процесу.

Ключові слова професійна компетентність; комунікативна компетентність; риторика; риторична компетенція.
Список використаних джерел                                                               
 1. Волкова, Н.П. (2006). Професійно-педагогічна комунікація. Київ, Україна: Видавництво: ВЦ «Академія».
 2. Капская, А.И. (1988). Основные тенденции развития мастерства слова педагога. Киев, Украина: КГПИ.
 3. Кречківський, А. (1994). Тренінг і його роль у навчанні студентів спілкуванню. Соціальна педагогіка і адаптивність особистості. Суми, Україна: ВВП «Мрія» ЛТД.
 4. Куньч, З.Й. (1997). Риторичний словник. Київ, Україна: Рідна мова.
 5. Ладыженская, Т.А. (1997). О новом учебно-методическом комплекте «Детская риторика» для 3-4-летней начальной школы. Начальная школа,8, 54.
 6. Пидкасистый, П.И., Фридман, Л.М. и Гарунов, М.Г. (1999). Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. Москва, Россия: Педагогическое общество России.
 7. Синельникова, Л.Н. и Лапотько,А.Г. (1996). Риторика как научная и учебная дисциплина. Луганск, Украина.
 8. Сметанський, М.І. (2000). Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Шлях освіти, 4, 9–13.
 9. Ткаченко, Л.П. (2002). Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів. (Дис. канд. пед. наук). Харків.
References (Translated and Transliterated)
 1. Volkova, N.P. (2006). Professional and pedagogical communication. Kyiv, Ukraine: Vydavnyctvo: VC «Akademіya».
 2. Kapskaya, A.I. (1988). The main tendencies of the development of the teacher's linguistic skill. Kyiv, Ukraine: KGPI.
 3. Krechkіvskyi, A. (1994). Training and its role in teaching students to communicate. Social pedagogy and personality adaptability. Sumy, Ukraine: VVP «Mrіya» LTD.
 4. Kunch, Z.Y. (1997). Rhetorical dictionary. Kyiv, Ukraine: Rіdna mova.
 5. Ladyzhenskaya, T.A. (1997). About the new educational kit "Children’s Rhetoric" for 3-4-year primary school. Primary school, 8, 54.
 6. Pidkasistyi, P.I., Fridman, L.M., & Garunov, M.G. (1999). Psychological and didactic reference book of a university lecturer. Moscow, Russia: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossiyi.
 7. Sinelnikova, L.N. & Lapotko, A.G. (1996). Rhetoric as a scientific and educational discipline. Luhansk, Ukraine.
 8. Smetanskyii, M.І. (2000). Methodological bases of activization of students learning and cognitive activity. Shliakh osvіty, 4, 9–13.
 9. Tkachenko, L.P. (2002). The content and technology of the rhetoric teaching of future elementary school teachers. (PhD dissertation). Kharkіv.
Сторінки 47-57

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/5_Hromova_47-57.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153738

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.