Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:37.011.3-051:159.944
Автор статті  Марина Бутиріна, Володимир Перейма
Назва статті ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Анотація

У статті розкрито причини виникнення синдрому професійного вигорання в педагогів, що об’єднані в зовнішні фактори (пов'язані з особливостями професійної діяльності) та внутрішні фактори (пов'язані з індивідуальними особливостями людини). Подано ознаки професійного вигорання, що розвиваються впродовж трьох стадій: спочатку зниження самооцінки, згодом самотність та, як наслідок, соматичні розлади організму. Досліджено наслідки професійного вигорання: симптоми, пов’язані з фізичним станом людини, із соціальними відносинами та внутрішньоособистісні симптоми. Визначено вплив професійного вигорання на педагогічну діяльність і на безпечну поведінку педагогів. Виділено шляхи подолання професійного вигорання педагогів, що об’єднані в три групи: вплив на фізичне тіло, вплив на емоційний стан, вплив на думки та світосприйняття. Надано рекомендації щодо підготовки майбутніх педагогів до запобігання синдрому професійного вигорання.
Ключові слова синдром професійного вигорання; педагогічна діяльність; підготовка майбутніх педагогів; стресогенність; зовнішні фактори синдрому професійного вигорання; внутрішні фактори синдрому професійного вигорання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Дербеньова, А. Г. і Кунцевська, А. В. (2010). Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів. Харків, Україна: Вид. група “Основа”.
 2. Бойко, В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении. СПб., Россия.
 3. Водопьянова, Н. Е. и Старченкова, Е. С. (2009). Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб., Россия: Питер.
 4. Волкова, О. Б. (б.д.). Синдром професійного вигорання: як зберегти психоемоційне здоров’я вчителя. Osvita.ua. Взято з https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/38435/
 5. Качур, О. (2010). Профілактика професійного вигорання у закладах освіти. Психолог, 40 (424), 3–7.
 6. Маслач, К. (2000). Професійне вигоряння: як люди справляються. Київ, Україна: Генеза.
 7. Мешко, О. І. (2003). Синдром «емоційного згорання» вчителя у контексті професійної діяльності шкільного психолога. Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості психолога. Ч.3, с. 104–112.Тернопіль, Україна.
 8. Флобойм, А. В. (2011). Професійні захворювання та їхня профілактика. Київ, Україна: Шкільний світ.
References (Translated and Transliterated)
 1. Derbenova, A. H. & Kuntsevska,V. (2010). To school administrator. Trainings for developing teachers’ communicativity. Kharkiv, Ukraine: Vyd. hrupa “Osnova”.
 2. Boiko, V. (1999). Syndrome of emotional burnout in professional communication. SPb., Russia.
 3. Vodopianova, N. & Starchenkova,E. S. (2009). Syndrome of burnout: diagnostics and prophylactics. SPb., Russia: Piter.
 4. Volkova,B. Syndrome of occupational burnout: how to save teachers’ psycho-emotional health. Osvita.ua. Retrieved from https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/38435/
 5. Kachur, (2010). Prophylactics of occupational burnout in educational establishments. Psykholoh, 40 (424), 3–7.
 6. Maslach, K. (2000). Occupational burnout: how people deal with. Kyiv, Ukraine: Heneza.
 7. Meshko, O. & Meshko, H. M. (2003). Syndrome of teachers’ “emotional burnout” in the context of school psychologist’s professional diagnostics. Psykholoho-pedahohichni zasady profesiinoho stanovlennia osobystosti psykholoha. Part 3, pp. 104–112. Ternopil, Ukraine.
 8. Floboim, V. (2011). Occupational diseases and their prophylactics. Kyiv, Ukraine: Shkilnyi svit.
Сторінки 58-67

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/6_Butyrina_Pereima_58-67.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153739

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.