Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РЕАЛІЗАЦІЯ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 371.133: 373.3
Автор статті  Надія Ляшова, Світлана Помирча
Назва статті РЕАЛІЗАЦІЯ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація

У статті розглянуто питання реалізацію кваліметричного підходу під час проведення педагогічної практики. Авторки статті вважають, що застосування такого підходу протягом фахової підготовки не лише надасть можливість майбутнім учителям початкової школи відповідати вимогам сучасної нової української школи, а й створить умови для оволодіння новою інформацією, новими педагогічними технологіями навчання, продуктивно їх упроваджувати для досягнення успіху в своїй педагогічній діяльності.

У роботі зазначено, що проблеми кваліметрії освіти значно ширші проблем педагогічної кваліметрії, яка останнім часом розвивається під впливом реформування української вищої освіти.

Використання інноваційних технологій та особистісно-індивідуальної позиція студента на практиці, впровадження нових практичних знахідок у власному педагогічному досвіді, є конструктивною стратегією, оскільки така практична діяльність студентів орієнтована на пошук оптимальних форм, методів та прийомів взаємодії з молодшими учнями, спрямована на вдосконалення практичного та методичного рівнів, які налаштовані на досягнення вищого рівня фахової майстерності.

Ключові слова педагогічна практика; кваліметричний підхід; учитель початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
 1. Єльникова, Г. В. (2011). Методичний порадник «Моніторинг в освіті». Рівне, Україна.
 2. Єльникова, Г. В. і Рябова, З. В. (2008). Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі. Обрії, 1 (26), 5−12.
 3. Одерій, Л. П. (1996). Кваліметрія вищої освіти: методологія та інструментарій. Київ, Україна: МКА: ІЗМН.
 4. Пузіков, Д. О. (2014). Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4 (25), 226–234.
 5. Мельничука, О. С. (Ред.). (1977). Словник іншомовних слів. Київ, Україна: ГР УРЕ.
 6. Циба, В. (2005). Кваліметрія – теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках. Соціальна психологія, 4, 3–19.
 7. Яковлев, Е.В. (1998). Педагогический эксперимент: квалиметрический аспект. Челябинск, Россия: Изд-во ЧГПУ.
References (Translated and Transliterated)
 1. Yelnikova, H. V. (2011). Methodological reference book “Monitoring in education”. Rivne, Ukraine.
 2. Yelnikova, H. V. & Riabova, Z. V. (2008). Monitoring as an effective means of assessing the quality of secondary education at educational institutions. Obriyi. 2008, 1 (26), 5–12.
 3. Oderiy, L. P. (1996). Qualimetry of higher education: methodology and tools. Kyiv, Ukraine: MKA: IZMN.
 4. Puzikov, D. O. (2014). Qualitative factor-criterial model of assessing innovative development of a comprehensive educational institution. Aktualni problemy sotsiologiyi, psihologiyi, pedagogiky, 4 (25), 226–234.
 5. Melnychuk, O. S. (Ed.). (1977). Dictionary of foreign terms. Kyiv, Ukraine: GR URE.
 6. Tsiba, V. (2005). Qualimetry – the theory of measurement in the humanities and natural sciences. Sotsialna psykholohiia, 4, 3–19.
 7. Yakovlev,E. V. (1998). Pedagogical Experiment: Qualimetric Aspect. Chelyabinsk, Russia: Izd-vo ChGPU.
Сторінки 68-81

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/7_Liashova_Pomyrcha_68-81.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153740

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.