Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДИДАКТИЧНА ФУНКЦІЯ ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.091.3
Автор статті  Володимир Сарієнко
Назва статті

ДИДАКТИЧНА ФУНКЦІЯ ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Анотація

У статті зазначено, що алгоритмічне мислення є продуктом розвитку нових інформаційних технологій. З’ясовано, що значна частина процесу алгоритмічного мислення припадає на період шкільного навчання. У зв’язку з цим перед освітою постає проблема дидактичного забезпечення розвитку такого мислення. У статті висвітлено зміст алгоритмічного мислення й умови його формування. Визначено структуру логічного апарату та дидактичні засоби озброєння ним школярів у процесі навчання. Розкрито методичні підходи до формування операційних структур мислення. У цьому питанні зазначено, як один з ключових моментів функціонування алгоритмів, факт, що алгоритм є одним із видів загальних методів діяльності взагалі, а не лише діяльності розумової. Розкрито структуру алгоритмічного процесу та зміст його етапів, що становить основу керування процесом формування алгоритмічного мислення в школярів.
Ключові слова алгоритм; алгоритмічне мислення; логіка пізнавального процесу; логічний апарат; навчальний процес; інформаційні технології; розумові операції.
Список використаних джерел                                                               
 1. Воробей, О. О. (2014). Викладання основ алгоритмізації у 5 класі. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2, 7–10.
 2. Гальперин, П. Я. (1959). Развитие исследований по формированию умственных действий. Москва, Россия: Психология.
 3. Ланда, Л. Н. (1966). Алгоритмизация в обучении. Москва, Россия: Просвещение.
 4. Ланда, Л. Н. (1965). Алгоритмы и программное обучение. Некоторые вопросы теории и методики программирования. Москва, Россия.
 5. Махмутов, М. И. (1975). Проблемное обучение. Москва, Россия: Педагогика.
 6. Пасічник, О. В. (2014). Розвиток алгоритмічного мислення на уроках інформатики. Комп’ютер у школі та сім’ї, 7, 13–18.
 7. Рибалко, О. О. (2014). Алгоритми та математика у початковій школі. Комп’ютер у школі та сім’ї, 3, 26–30.
 8. Талызина, И. Ф. (1989). Управление процессом усвоения знаний. Москва, Россия: Просвещение.
 9. Тесленко, І. Ф. (Ред.). (1987). Формування комп’ютерної грамотності учнів. Київ, Україна: Рад. школа.
References (Translated and Transliterated)
 1. Vorobey, O. O. (2014). Teaching Fundamentals of Algorithmization in Grade 5. Komputer v shkoli ta simi, 2, 7–10.
 2. Galperin, P. Ya. (1959). Development of research on the formation of mental actions. Moscow, Russia: Psikhologiya.
 3. Landa, L. N. (1966). Algorithmization in Education. Мoscow, Russia: Prosveshchenie.
 4. Landa, L. N. (1965). Algorithms and software training. Some questions of the theory and methodology of programming. Мoscow, Russia: Prosveshchenie.
 5. Makhmutov, M. I. (1975). Problem learning. Мoscow, Russia: Pedagogika.
 6. Pasichnyk, O. V. (2014). Development of algorithmic thinking in computer science classes. Komputer v shkoli ta simi, 7, 13–18.
 7. Rybalko, O. O. (2014). Algorithms and mathematics at elementary school. Komputer v shkoli ta simi, 3, 26–30.
 8. Talyzina, I. F. (1989). Managing the process of learning. Мoscow, Russia: Prosveshchenie.
 9. Teslenko, I. F. (Ed.). (1987). Formation of computer literacy of students. Кyiv, Ukraine: Radianska shkola.
Сторінки 91-99

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/9_Sariienko_91-99.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153742

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.