Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.14:373.3
Автор статті  Олександр Кошелєв
Назва статті

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі підвищення якості фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи в контексті реформування освіти України і розбудови Нової української школи. Зокрема, автор зупиняється на методичних аспектах формування фахової математичної компетентності студентів засобами дослідницької діяльності. Здійснено теоретичний аналіз поняття «математична компетентність», і визначено її як складову фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Запропоновано власний досвід організації дослідницької діяльності, який передбачає індивідуальну (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей для виступу на лекційних, семінарських і практичних заняттях); групову (студентські наукові співтовариства, проблемні групи, наукові семінари) і масову (асамблеї, конгреси, конференції, симпозіуми, форуми) форми.
Ключові слова

професійна підготовка; математична компетентність; проект; конференція; майбутні вчителі початкової школи.

Список використаних джерел                                                               
 1. Глузман,Н. А. (2010). Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів. Київ: Вища школа – ХХІ.
 2. Головань, М. С. (2011). Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А С Макаренка, 8(18), 224–234.
 3. Головань,М. С. (2014). Математична компетентність: сутність та структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету, 1, 35–39.
 4. Зіненко, І. М. (2009). Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2, 165–174.
 5. Красновский, Э.А., Баранова, В. Ю., Ковалева, Г. С. і Кошеленко, Н. Г. (2007). Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA – 2006. Москва: Центр оценки качества образования ИСМО РАО.
 6. Крилова,Т. В. (2014). Психолого-педагогічні аспекти розвитку методичної компетентності вчителя математики. Математика в рідній школі, 4, 2–5.
 7. Кудрявцев, Л.Д. (2008). Мысли о современной математике и методике ее преподавания. Москва: Физматлит.
 8. Петрова,Е. М. (2012). Понятие «математическая компетентность будущего специалиста технического профиля» в контексте компетентностного подхода. Современные проблемы науки и образования, 1. Получено с www.science-education.ru/101-5504.
 9. Раков,С. А. (2005). Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ. Харків : Факт.
 10. Ходырева, Н.Г. (2001). Становление математической компетентности будущего учителя при подготовке в педагогическом вузе. Педагогические проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования, 3, 67–
References (Translated and Transliterated)
 1. Hluzman, N. A. (2010). Methodological and mathematical competence of future teachers of primary school. Kyiv: Vyshcha shkola – XXI.
 2. Holovan, M. S. (2011). Competency and competence: comparative analysis of the concepts. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. Naukovyi zhurnal. Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenko, 8 (18), 224–234.
 3. Holovan, M. S. (2014). Mathematical competence: essence and structure. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu, 1, 35–39.
 4. Zinenko, I. M. (2009). Determination of the structure of mathematical competence of pupils of senior school age. Pedahohichni nauky teoriia, istoriia, innovatsiini tekholohii, 2, 165–174.
 5. Krasnovskyi, E. A., Baranova, V. Yu., Kovaleva, G. S. & Koshelenko, N. G. (2007). Osnovnye rezultaty mezhdunarodnogo issledovaniya obrazovatelnykh dostizheniy uchashchikhsya PISA – 2006. Moscow: Tsentr otsenki kachestva obrazovaniya ISMO RAO.
 6. Krylova, T. V. (2014). Psychological and pedagogical aspects of the development of methodological competence of the teacher of mathematics. Matematyka v ridniy shkoli, 4, 2–5.
 7. Kudryavtsev, L. D. (2008). Thoughts about modern mathematics and methods of its teaching. Moscow: Fizmatlit.
 8. Petrova, E. M. (2012). The concept of “mathematical competence of a future specialist in the technical field” in the context of a competence approach. Sovremennye problemy nauki I obrazovaniya, 1. Retrieved from www.science-education.ru/101-5504.
 9. Rakov, S. A. (2005). Mathematical Education: A Competency Approach Using ICT. Kharkiv: Fakt.
 10. Hodyreva, N. G. (2001). Formation of the mathematical competence of the future teacher in preparation at the pedagogical high school. Pedagogicheskie problem stanovleniya subektnosti shkolnika, studenta, pedagoga v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya, 3, 67–70.
Сторінки 100-108

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/10_Kosheliev_100-108.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153743

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.