Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.01
Автор статті  Олена Ішутіна
Назва статті ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Анотація

У статті викладено загальну характеристику іншомовної компетентності в письмі майбутніх учителів початкової школи і визначено її як уміння  планувати, здійснювати і коригувати власну комунікативну поведінку під час породження та варіювання іншомовного мовлення у різних типах писемних висловлювань відповідно до конкретної ситуації спілкування. Визначено цілі та етапи формування навичок письма, комунікативні здібності та характерні особливості письма. Представлено систему вправ і подано коротку характеристику засобів формування і контролю рівня сформованості іншомовної компетентності в письмі майбутніх учителів початкової школи.

Ключові слова іншомовна компетентність у письмі; навички письма; мовні рівні; система вправ; академічні жанри письма.
Список використаних джерел                                                               
  1. Азимов,А.Г., Щукин, А. Н. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва : ИКАР.
  2. 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (2003). за ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ, Україна : Ленвіт.
  3. 3. Скляренко, Н.К. (2012). Методика формування іншомовної компетентності у техніці письма. Іноземні мови, 2, 13–18.
  4. 4. Смоліна, С. В. (2010). Методика формування іншомовної лексичної компетенції. Іноземні мови, 4, 16–23.
  5. 5. Тарнопольський, О.Б., Кожушко, С. П. (2008). Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. Вінниця, Україна : Нова книга.
References (Translated and Transliterated)
  1. Azimov,A.G., Shchukin, A. N. (2009). New dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of teaching languages). Moscow: ICAR.
  2. European Recommendations on Language Education: Study, Teaching, Evaluation (2003). Ed. By S.Yu. Nikolaieva. Kyiv, Ukraine: Lenvit.
  3. Skliarenko,N.K. (2012). Methodology of forming foreign language competence in writing technique. Inozemni movy, 2, 13-18.
  4. Smolina, SV (2010). Methodology of forming foreign lexical competence. Inozemni movy, 4, 16-23.
  5. Tarnopolskyi,O.B., Kozhushko, S. P. (2008). Methods of teaching university students writing English. Vinnytsia, Ukraine: Nova knyha.
Сторінки 109-121

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/11_Ishutina_109-121.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153744

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.