Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОПЕДЕВТИЧНОГО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ (зображувально-виражальні засоби)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011.3-052+378.016:82
Автор статті  Валерій Сиротенко, Олена Бондаренко
Назва статті

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОПЕДЕВТИЧНОГО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ (зображувально-виражальні засоби)

Анотація

Стаття присвячена двоєдиній проблемі: змісту пропедевтичного матеріалу з основ літературознавства на уроках літературного читання в початкових класах і характеру методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів, що викладає шкільний предмет «Літературне читання», до методично правильної й ефективної побудови уроку літературного читання, на якому формуються уявлення про ті чи ті літературознавчі поняття. Ця двоєдність і обумовлює стратегію й тактику вишівського навчального процесу – забезпечення належної теоретичної підготовки з основ літературознавства та здійснення всебічної практичної методичної підготовки щодо виконання фахових функцій.

Окреслена мета реалізується на лекційних і практичних заняттях з основ літературознавства та дитячої літератури з методикою навчання літературного читання.  Розглянуто можливості лекції з елементами бесіди, практичних занять різної тематики, але з єдиною умовою: усі завдання повинні носити пошуково-творчий характер, що забезпечить ефективність засвоєння студентами необхідних професійних знань, гарантує їхнє репродуктивно-активне застосування безпосередньо в педагогічній діяльності.

Ключові слова літературознавча пропедевтика; зображувально-виражальні засоби; епітет; порівняння; символ; персоніфікація; алітерація; анафора; інверсія; еліпсис; риторичні питання та звертання; літературна дидактична гра; евристична бесіда; самостійна робота; вибіркове читання. 
Список використаних джерел                                                               
 1. Бондаренко, О.Е. і Сиротенко В.П. (2015). Врахування жанрової природи творів під час вивчення лірики в початкових класах. Початкова школа, 5, 51–54.
 2. Бондаренко, О.Е., і Сиротенко, В.П. (2017). Практика застосування різноманітних шляхів аналізу художнього твору на уроках літературного читання. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (1), 77–89.
 3. Бондаренко, О.Е. і Сиротенко, В.П. (2013). Формування у студентів факультету підготовки вчителів початкових класів навичок літературознавчого аналізу художнього твору при вивченні курсу «дитяча література». Лінгводидактика: теорія, методика, досвід, 4, 16–21.
 4. Волошина, Г.П. (2011). Особливості уроків читання та літературознавча пропедевтика у початковій школі. Посібник для студентів та учителів початкових класів. Взято з https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/325/1/Osoblyvosti_urokiv_chytannia.pdf
 5. Геруля, Г. (2010). Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школярів. Початкова школа, 3, 7–10.
 6. Іванова, Л. (2006). Літературознавча пропедевтика в початковій школі. Початкова освіта, 8, 3.
 7. Ільман, В. (2011). Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи: сучасні тенденції. Рідна школа, 1-2, 30–32.
 8. Кнодель, Л.В. (2008). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Вид. Паливода А.В.
 9. Кузьминський, А.І. (б.д.). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Знання.
 10. Літературне читання. Програма для 2-4-х класів ЗНЗ. Взято з https://osvita.ua/school/program/program-1-4/57055/
 11. Олесь, О. (б.д.). Конвалія. Взято з https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5986
 12. Петровська, Т. (2013). Система роботи над образними засобами художнього твору на уроках літературного читання (порівняння). Початкова школа, 4, 5–7.
 13. Савченко, О.Я. (2015). Літературне читання. 4 клас. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».
 14. Ситченко, А.Л. (2005). Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 15. Туркот, Т.І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор.
 16. Фенцик, О. (2012). Методика аналізу ліричного твору на уроках літературного читання. Початкова школа, 12, 19–23.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bondarenko, O.E. & Syrotenko, V.P. (2015). Taking into account genre nature of the literary works while learning lyric. Pochatkova shkola, 5, 51–54.
 2. Bondarenko, O.E. & Syrotenko, V.P. (2017). The practice of implementing various ways of analyzing fiction works in Literary Reading lessons. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 5 (1), 77–89.
 3. Bondarenko,E. & Syrotenko, V.P. (2013). Developing primary school teachers’ training faculty students’ skills of literary analysis of fiction works while studying the course “Children Literature”. Linhvodydaktyka : teoriia, metodyka, dosvid, 4, 16–21.
 4. Voloshyna,P. (2011). Features of Reading lessons and literary studies propaedeutic in primary school. Retrieved from https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/325/1/Osoblyvosti_urokiv_chytannia.pdf
 5. Herulia, (2010). Literature Competence. Pochatkova shkola, 3, 7–10.
 6. Ivanova, L. (2006). Literature studies propaedeutic in primary school. Pochatkova osvita, 8,
 7. Ilman, (2011). Some aspects of improving primary school teachers’ professional training. Ridna shkola, 1-2, 30–32.
 8. Knodel, L.V. (2008). Pedagogy of higher educational institutions. Kyiv, Ukraine: Vyd. Palyvoda A.V.
 9. Kuzmynskyi,I. (n.d.). Pedagogy of higher educational institutions. Kyiv, Ukraine: Znannia.
 10. Literary Reading: Curriculum for forms 1–4. Retrieved from https://osvita.ua/school/program/program-1-4/57055/
 11. Oles,O. (n.d.). Retrieved from https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5986
 12. Petrovska, T. (2013). The system of working on figurative means of fiction works in Literary Reading lessons (comparison). Pochatkova shkola, 4, 5–
 13. Savchenko, Ia. (2015). Literary Reading. Form 4. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim «Osvita».
 14. Sytchenko, A.L. (2005). Theoretical and methodological foundations of analyzing fiction works in school course of literature. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 15. Turkot, T.I. (2011). Pedagogy of higher educational institutions. Kyiv, Ukraine: Kondor.
 16. Fentsyk, O. (2012). Methodology of analyzing lyric work in Literary Reading lessons. Pochatkova shkola, 12, 19–
Сторінки 134-147

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/13_Syrotenko_Bondarenko_134-147.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153778

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.