Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В МАГІСТРАТУРІ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147
Автор статті  Анфіса Шмельова, Марина Кірюхіна
Назва статті ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В МАГІСТРАТУРІ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація

На сьогодні недостатньо висвітленими залишаються питання щодо особливостей викладання дисципліни «Фінансове право» в магістратурі з погляду поєднання фінансово-правових знань із практико-орієнтовним підходом. Магістерська програма має поєднувати академічну складову та практико-орієнтовану складову багатьох спецкурсів. З’ясовано, що магістратура повинна бути органічно вписана в безперервний освітній процес і брати участь в реалізації місії євроінтеграції української освіти.

Вивчення фінансового права має вестися паралельно з дослідницькою діяльністю, на яку в магістратурі повинно відводитися не менше половини навчального часу. Усвідомлюючи тонкощі фінансового права, студент одночасно знайомиться з технікою проведення наукового дослідження, набуває компетенції та навички дослідницької роботи, які потім зможе використовувати при реалізації індивідуальних і колективних науково-дослідних проектів, зокрема при підготовці магістерської роботи. Крім того, магістерська програма повинна максимально використовувати переваги наукової школи, на базі якої вона відкрита, і надавати магістрантові не лише цінні знання та компетенції, якими він зможе скористатися у своїй професійній діяльності практикуючого юриста, а й навички проведення самостійного дослідження.

Ключові слова фінансове право; магістратура; бакалавріат; юридична освіта; фінансова діяльність; фінансово-правові знання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Зюнькін, А.Г. (2003). Фінансове право: Опорний конспект лекцій. Київ, Україна: МАУП.
 2. Легкова, М.Ф. (2012). Фінансове право: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ.
 3. Перепелиця, М.О. (2012). Поняття та види суб’єктів фінансового права. Харків, Україна: Право.
 4. Чубенко, А.Г. і Павлов, Д.М. (Ред.). (2014). Фінансове право. Київ, Україна: КНТ.
 5. Воронова, Л.К., Кучерявенко, М.П. і Пришва, Н.Ю. (2013). Фінансове право України: навч. посібник. Київ, Україна: Правова єдність, 2013.
 6. Білик, О.І. (2012). Фінансова грамотність. Т. С. Смовженко (Ред.). Київ, Україна: УБС НБУ.
 7. Мілявський, М.Ю., Милявська, Е.П. і Андрєєв, П.С. (2010). Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Фінансове право»: для студ. денної форми навчання. Краматорськ, Україна: ДДМА.
References (Translated and Transliterated)
 1. Ziunkin, A.H. (2003). Financial law: lecture notes. Kyiv, Ukraine: MAUP.
 2. Lehkova, M.F. (2012). Financial law: tutorial for independent studying of the discipline. Kyiv, Ukraine: KNEU.
 3. Perepelytsia, M.O. (2012). Definitions and types of subjects of financial law. Kharkiv, Ukraine: Pravo.
 4. Chubenko, A.H & Pavlov, D.M. (Eds.). (2014). Financial law. Kyiv, Ukraine: KNT.
 5. Voronova, L.K., Kucheriavenko, M.P. & Pryshva, N.Yu. (2013). Financial law of Ukraine. Kyiv, Ukraine: Pravova yednist.
 6. Bilyk, O.I. (2012). Financial literacy. T.S.Smovzhenko (Ed.). Kyiv, Ukraine: UBS NBU.
 7. Miliavskyi, M.Yu, Miliavska, Ye.P. & Andrieiev, P.S. (2010). Tutorial for independent work in discipline “Financial law”. Kramatorsk, Ukraine: DDMA.
Сторінки 148-156

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/14_Shmelova_Kiriuhina_148-156.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153779

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.