Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.013.77:374 (042.6)
Автор статті  Сергій Коношенко, Наталія Коношенко, Юлія Худавердієва
Назва статті ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Анотація

У статті розкрито структуру  соціальної відповідальності учнів старшого шкільного віку. Обґрунтовано необхідність для сучасного українського суспільства формування різнобічно та духовно розвиненої, активної особистості – громадянина, якому притаманні передусім висока свідомість та відповідальність. Схарактеризовано соціальну відповідальність як інтегральну якість, що концентрує усвідомлений особистістю суспільно-значущий обов'язок, виконання нею загальноприйнятих норм, передбачення результатів власної діяльності, а також готовність діяти відповідно до загальних вимог і здатність відповідати за власні вчинки перед самим собою, іншими людьми, державою. У структурі соціальної відповідальності старшокласників виділено емотивний, когнітивний і практичний компоненти. Теоретично обґрунтовано, що важливою умовою розвитку соціальної відповідальності в старшокласників є вдосконалення їхньої практичної діяльності, задоволення в ній основних особистісних потреб у самоствердженні, самовизначенні та самореалізації.

Ключові слова соціальна відповідальність; старшокласники; структура; позанавчальна діяльність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андрєєва, А. Д. (2008). Формування особистості старшокласника. Київ, Україна: Алерта.
 2. Білоусова, В. О. (2015). Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи. Київ, Україна: Дакор.
 3. Скрипченко, О., Долинська, Л. і Огороднійчук, З. (2013). Загальна психологія. Київ, Україна: Апостиль.
 4. Звєрєва, І. Д., Коваль, Л. Г. і Фролов, П  Д. (2015). Діагностика моральної вихованості школярів. Київ, Україна: ІСДО.
 5. Костюк, Г. С. (2004). Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. Л. М. Проколієнко (Ред.). Київ, Україна: Дакор.
 6. Левківський, М. В. (2016). Формування відповідального ставлення до життя в школярів. Київ, Україна: Педагогічна думка.
 7. Сохань, Л. В. і Єрмакова, І. Г. (Ред.). (2006). Психологія і педагогіка життєтворчості. Київ, Україна: Диво.
 8. Савчин, М. В. (2014). Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості. (Дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна: Інститут психології ім. Г. Костюка.
References (Translated and Transliterated)
 1. Andrieieva, A. D. (2008). Development of a senior student’s personality.  Kyiv, Ukraine: Alerta.
 2. Bilousova, V. O. (2015). Theory and methodology of humanization of senior students’ relations in extracurricular activities at comprehensive school. Kyiv, Ukraine: Dakor.
 3. Skrypchenko,О., Dolynska L., & Ohorodniichuk, Z. (2013). General psychology. Kyiv, ukraine: Apostyl.
 4. Zvierieva, I. D., Koval, L. G., & Frolov, P. D. (2015). Diagnosis of schoolchildren’s moral education. Kyiv, ukraine: ISDO.
 5. Kostyuk, H. S. (2004). Educational process and psychological development of a personality. Kyiv, Ukraine: Dakor.
 6. Levkivskyi, M. V. (2016). Development of schoolchildren’s responsible attitude towards life. Kyiv, Ukraie: Pedahohichna dumka.
 7. Sokhan, L. V. & Yermakov, I. H. (Eds.) (2006). Psychology and pedagogy of life creativity. Kyiv, Ukraine: Dyvo.
 8. Savchyn, M. V. (2014). Psychological bases of development of the person’s responsible behavior. (Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine: Instytut psykholohii im. H. Kostiuka.
Сторінки 157-169

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/15_Konoshenko_157-169.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153780

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.