Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ РІДНОГО СЛОВА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 159.9.07.072.433
Автор статті  Тетяна Бондаренко, Людмила Бутова, Валентина Вобленко 
Назва статті РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ РІДНОГО СЛОВА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Анотація

Стаття присвячена проблемі  розвитку творчих здібностей учнів засобами рідного слова в позаурочний час в умовах перезавантаження сучасної школи, що спричинило необхідність оновлення процесу методичної роботи вчителів-філологів. Автори розглянули змішане навчання як технологію забезпечення  зазначеного процесу та запропонували шляхи вдосконалення розвитку творчих здібностей учнів засобами рідного слова в позаурочний час. З’ясовано, що використання в процесі методичної роботи змішаного навчання активізує професійну діяльність учителів, розвиває здатність фахівців до самоосвіти.

Ключові слова змішане навчання («Blended Learning»); методична робота; модель «Ротація за станціями» («Rotation Model»); педагогічна майстерня; професійна діяльність; творчі здібності.
Список використаних джерел                                                               
 1. Антипець, В. П. і Артюх, М. С. (2015). Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів як основи креативної особистості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки, Вип. 125, 279 – 282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_68.
 2. Кузьменчук, І. Технології педагогічної майстерні у підготовці вчителя до педагогічного проектування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitlit-kyiv.blogspot.com/p/blog-page_4192.html
 3. Протас, О. Л. (2014). Розвиток творчих здібностей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Освіта та розвиток обдарованої особистості, № 3, 26 – 29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_3_7
 4. Сафарян, С. І. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2safaryan/2safaryan.htm
 5. Сидоренко, В. В. (2011). Модель професійної  компетентності  вчителя  української мови  і  літератури  в  контексті  впровадження  компетентнісно  зорієнтованого підходу. Наукова скарбниця освіти Донеччини: наук.-метод. журнал, No 1 (8), 72 – 77.
 6. Сімоненко, Л. Ю. (2013). Методична компетентність  як  складник  професійної компетентності вчителя української мови. Науковий вісник Донбасу, № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvdpdf.
 7. Черчата, Л. М. (2015). Методична компетентність майбутнього вчителя-філолога: аспекти формування. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтавського нац. пед. університету ім. В. Г. Короленка / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, Вип. 16 (16), 292-299.- Режим доступу:https://docplayer.net/73127210-Metodichna-kompetentnist-maybutnogo-vchitelya-filologa-aspekti-formuvannya.html
 8. Шевченко О. Педагогічна майстерня як форма професійного розвитку молодого вчителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19101-pedagogichna-majsternya-yak-forma-profesijnogo-rozvitku-molodogo-vchitelya.html
References (Translated and Transliterated)
 1. Antypets, V. P. and Artyukh, M. S. (2015). Development of creative abilities of primary schoolchildren as the basis of a creative personality. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences, Vip. 125, 279-228. - Mode of access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_68.
 2. Kuzmenchuk, I. Technologies of pedagogical workshop in preparing teacher for pedagogical designing [Electronic resource]. - Access mode: http://svitlit-kyiv.blogspot.com/p/blog-page_4192.html
 3. Protas, O. L. (2014). Development of creative abilities of students in a general educational institution. Education and development of gifted personality, № 3, 26 - 29. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_3_7
 4. Safaryan, S. I. The main factors of formation of a creative person and development of her creative abilities in the process of learning. - [Electronic resource]. - Mode of access: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2safaryan/2safaryan.htm
 5. Sidorenko, V. V. (2011). Model of professional competence of the teacher of the Ukrainian language and literature in the context of the introduction of a competently oriented approach. Scientific treasury of education in Donetsk: science-method. Magazine No. 1 (8), 72 - 77.
 6. Simonenko, L. Yu. (2013). Methodical competence as a component of the professional competence of the teacher of the Ukrainian language. Scientific Bulletin Donbass, № 2. - Mode of access: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_2_28.pdf.
 7. Church, L. M. (2015). Methodical competence of the future teacher-philologist: aspects of formation. Origins of pedagogical skill: Sb. sciences Ave Poltava Nats. ped university them V.G. Korolenko / Poltava Nats. ped Un-t them. V.G. Korolenko. - Poltava: ASMI, Vip. 16 (16), 292-299. - Access mode: https://docplayer.net/73127210-Metodichna-kompetentnist-maybutnogo-vchitelya-filologa-aspekti-formuvannya.html.
 8. Shevchenko, O. Pedagogical workshop as a form of professional development of a young teacher [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19101-pedagogichna-majsternya-yak-forma-profesijnogo-rozvitku-molodogo-vchitelya.html
Сторінки 170-178

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/16_Bondarenko_Butova_170-178.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153781

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.