Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» У ГІМНАЗІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 371. 33.336
Автор статті  Наталія Барадія
Назва статті ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» У ГІМНАЗІЇ

Анотація

Стаття є дослідженням важливості формування фінансової грамотності в сучасної молоді. Здійснено акцент на тому, що фінансова освіта допомагає здобувачам освіти зрозуміти ключові фінансові поняття та використовувати їх для прийняття рішень у фінансових питаннях, для вибору відповідних фінансових інструментів, планування бюджету, нагромадження коштів на майбутні цілі тощо. Виявлено особливості ефективного викладання курсу «Фінансова грамотність» у гімназії. Розглянуто різноманітні підходи до процесу викладання цього курсу та охарактеризовано найбільш ефективні з них.

Ключові слова економічна соціалізація; фактори економічної соціалізації; економічна культура; фінансова грамотність; фінансова освіта.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бібік,Н.М., Вашуленко, Л.С. і Локшината, О.І. (2004). Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи: б-ка з освітньої політики. О.В. Овчарук (Ред.), с. 47–52. Київ, Україна.
 2. Ковтун, Г.І. і Мартиненко, О.В. (2013). До питання формування економічної компетентності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4, 135–144.
 3. Литвинова, С.Г. (Ред.). (2011). Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти. Київ: ТОВ ЦП «КОМПРИНТ».
 4. Овсюк, Н. (2011). Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя та основ економіки. Географія та основи економіки в школі, 1, 37–41.
 5. Пометун, О.І. (2005). Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа, 1, 65–69.
 6. Химинець, В. (б.д.). Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя. Взято з http: // zakinppo. org. ua / 2010–01–18–13–44–15 / 233–2010–08–25–07–10–49/.
 7. Часнікова, О.В. Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування. Взято з https: // www. narodnaosvita. kiev. ua / ?page_id=2607.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bibik, N.M., Vashulenko, L.S. & Lokshyna, O.I. (2004). Competency-based approach: reflexive application analysis. Competency approach in modern education. World experience and Ukrainian perspectives: b-ka of educational policy. O. V. Ovcharuk (Ed.), (pp. 47–52). Kyiv, Ukraine.
 2. Kovtun, I. & Martynenko, O.V. (2013) To the issue of the development of economic competence. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 4, 135–144 s.
 3. Lytvynova, S.H. (2011). The experience of Ukraine's teachers in using cloud services in the system of general secondary education. Kyiv, Ukraine: TOV TsP «KOMPRYNT».
 4. Ovsiuk, N. (2011). Development of economic competence in the process of studying geography and the fundamentals of economics. Heohrafiia ta osnovy ekonomiky v shkoli, 1, 37–41.
 5. Pometun, I. (2005). Competency-based approach - the most important benchmark for the development of modern education. Ridna shkola, 1, 65–69.
 6. Khymynets, (n.d.). Competency-based approach to professional development of a teacher. zakinppo. org. ua. Retrieved from http:// zakinppo. org. ua / 2010–01–18–13–44–15 / 233–2010–08–25–07–10–49/.
 7. Chasnykova,V. (n.d.). Competency-based approach in education as the basis of its reform. narodnaosvita. kiev. ua. Retrieved from https: // www. narodnaosvita. kiev. ua / ?page_id=2607.
Сторінки 179-187

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/17_Baradiia_179-187.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153782

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.