Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378. 147: 377
Автор статті  Надія Вовк, Єлизавета Шаповалова
Назва статті ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті розглянуто роль споживчої культури у формуванні особистості учнів на уроках трудового навчання; зроблено аналіз програми трудового навчання відповідно до вимог Нової української школи. Визначено основні можливості трудового навчання у формуванні споживчої культури учнів Нової української школи. Обґрунтовано нагальність розвитку споживчої освіти як складової культури; окреслено пріоритетні напрями формування споживчої культури як фактора соціалізації школярів. Аргументовано актуальність вибору стратегії розвитку споживчої грамотності у формуванні творчого потенціалу учнів на уроках трудового навчання. Подано орієнтовну структуру формування споживчої культури учнів Нової української школи при реалізації проектно-технологічного підходу, моделювання ситуацій, проведення досліджень віртуальної лабораторії, кооперативного навчання; розглянуто орієнтовну тематику проектів і творчих, дослідницьких і ситуаційних завдань у процесі трудової діяльності.

Ключові слова культура; споживання; споживча культура; проектування; трудове навчання; споживча грамотність; ситуаційні завдання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бим-Бад,Б. М. (б.д.). Мир постепенно окружает нашу школу. Взято с http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1155&binn_rubrik_pl_articles=164.
 2. Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). Взято з http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 3. Лихолат, О. (2011). “Основи споживчих знань” в циклі підготовки вчителя технології, спеціалізація “Основи домашнього господарювання”. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 30, 120–125.
 4. 4. Навчальна програма з трудового навчання 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН. № 804. (2017, 6 липня). Взято з https://www.ed-era.com/img/books/mon59/programs/2.trudove-navchannya-5-9.pdf.
 5. Пометун, О.І., Пилипчатіна, Л. М. і Сущенко, І. М. (2013). Уроки для сталого розвитку : посібник для вчителя з навчального курсу за вибором для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл. Дніпро, Україна: «ЛІРА».
 6. Теличко, Н.В. (2012). Роль педагогічного емпауерменту у формуванні педагогічної майстерності вчителів початкової школи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 28, 168–171.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bim-Bad, M. (n.d.). World is gradually surrounding our school. Retrieved from http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1155&binn_rubrik_pl_articles=164.
 2. Concept “New Ukrainian school”. (2016, October 27). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html.
 3. Lykholat, (2011). “Basis of costomer knowledge” in the cycle of technology teachers’ training, specialty “Basis of housekeeping. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy : zb. naukovykh prats, 30, 120–125.
 4. Curriculum of handicraft education for forms 5–9 in comprehensive schools. #804. (2017, June 7). Retrieved from https://www.ed-era.com/img/books/mon59/programs/2.trudove-navchannya-5-9.pdf.
 5. Pometun, O.І., Pylypchatіna, L.M., & Sushchenko, І. M. (2013). Lessons for sustained development: a manual for teachers in a subject chosen by students of the 8th form of comprehensive school. Dnіpro, Ukraine: «LІRA».
 6. Telychko,N.V. (2012). The role of pedagogical empowerment in developing primary school teachers’ pedagogical mastership. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pedahohika. Sotsialna robota», 28, 168–171.
Сторінки 188-198

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/18_Vovk_Shapovalova_188-198.pdf
DOI   https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153783

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.