Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 316.614-053.5:37.018.3
Автор статті  Тетяна Грибоєдова
Назва статті СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація

У статті проаналізовано соціально-педагогічні умови соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя в інтернатних закладах. Категорія «соціально-педагогічні умови» визначено на основі аналізу сучасних педагогічних і соціально-педагогічних досліджень як фактор, що зумовлює результативність процесу соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. Визначено основні характеристики процесу соціальної адаптації і специфіка його проявів в умовах інтернатних закладів. Особливості впровадження соціально-педагогічних умов адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів детерміновані метою формування самодостатньої особистості, здатної до самостійного життя в сучасному інформаційному суспільстві в різноманітних проявах, визначення нею власного життєвого шляху та життєвих перспектив. Особливу увагу приділено обґрунтуванню таких умов, як модернізація педагогічного процесу та використання інтерактивних педагогічних технологій.
Ключові слова соціальна адаптація; соціально-педагогічні умови; молодші школярі; соціалізація; самостійне життя; казкотерапія; інтерактивні технології; модернізація.
Список використаних джерел                                                               
 1. Безпалько, О. В. (2009). Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. Посіб. Київ, Україна: Центр учбової літератури.
 2. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку (2004). Початкова школа, 8, 1–4.
 3. Зинкевич-Евстигнеева,Т. (2003). Проективная диагностика в сказкотерапии. Сакт-Петербург, Россия: Речь
 4. Киселева,М. (2006). Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. Сакт-Петербург, Россия: Речь, 160
 5. Сак, Т. (2014) Якщо у вашому класі навчається дитина з особливою поведінкою. Початкова школа, 4, 50–
 6. Сухомлинський, В. (1977). Вибрані твори в 5 т. (Т. 3). Київ, Україна: Рад. школа.
 7. Тверезовська, Н. і Філіппова, Л. (2009). Сутність та зміст поняття “педагогічні умови”. Нова педагогічна думка, 3, 90–92.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bezpalko, O. V. (2009). Social pedagogy: tables, comments. Kyiv, Ukraine: Tsentr uchbovoi literatury.
 2. State standard of primary comprehensive education for children with special physical and mental needs. (2004). Pochatkova shkola, 8, 1–4.
 3. Zinkevich-Evstigneeva, (2003). Proektivnaja diagnostika v skazkoterapii. Sankt-Peterburg, Russia: Rech.
 4. Kiseleva, (2006). Art-therapy in work with children: manual for children psychologists, pedagogues, doctors and specialists who work with children. Sankt-Peterburg, Russia: Rech'.
 5. Sak, T. (2014). If a child with special needs learns in your form. Pochatkova shkola, 4, 50–51.
 6. Sukhomlynskyi, V. (1977). Selected works. (Vol. 3). Kyiv, Ukraina: Rad. shkola.
 7. Tverezovska, N. & Filippova, L. (2009). Essence and content of the concept “pedagogical conditions”. Nova pedahohichna dumka, 3, 90–92.
Сторінки 199-208

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/19_Hryboiiedova_199-208.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153784

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.