Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ І ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.016:[004:37:001.891]:378.22:373.3
Автор статті  Гаврілова Людмила, Топольник Яна, Зарецька Єлизавета
Назва статті КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ І ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Анотація

У статті проаналізовано можливості використання тестування як потужного, надійного й об’єктивного методу вимірювання якості вищої освіти, зокрема вивчення сформованості когнітивного компонента інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. Описано етапи конструювання тесту: визначення його мети, відбирання змісту теоретичного матеріалу, який виносився на контроль, побудова матриці тесту, розроблення тестових завдань відповідно до рівнів пізнавальної діяльності, експертиза тесту. Наведено зразки тестових завдань різних когнітивних рівнів, створених за шаблоном. Описано опрацювання результатів тестування, що відбувалося з використанням електронних таблиць MS Excel. Визначено загальний низький рівень сформованості когнітивного компонента ІК-компетентності майбутніх науковців. Відзначено необхідність уведення спеціального курсу для поглибленого вивчення можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в організації та проведенні педагогічного дослідження.

Ключові слова інформаційно-комунікаційні технології; інформаційно-комунікаційна компетентність; моніторинг; комп’ютерне тестування; майбутні доктори філософії; майбутні магістри в галузі освіти.
Список використаних джерел                                                               
 1. European Union. Recommendation of the European Parlement and to the Coucil of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). (2006). Official Journal of the European Union, Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF.
 2. Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: IPTS-JRC. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.
 3. Аванесов, В. С. (2005). Исходные понятия теории педагогических измерений. Педагогические измерения, 4, 155–166.
 4. Биков, В. Ю., Білоус, О. В., Богачков, Ю. М., Грабовський, П. П., Колос, К. Р., Кривонос, О. М. … і Шимон, О. М. (2010). Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: методичні рекомендації. В. Ю. Биков, О. М. Спірін, О. В. Овчарук (ред.). Київ, Україна: Атіка. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/455/1/zbpdf.
 5. Гаврілова, Л. Г., Кухар, Л. О. і Топольник, Я. В. (2017). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ, Україна: Видавництво Б. І. Маторіна.
 6. Гаврілова, Л. Г., Кухар, Л. О. і Топольник, Я. В. (2018). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ, Україна: Видавництво Б. І. Маторіна.
 7. Дендев, Б. (Ред.). (2013). Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография. Москва, Россия: ИИТО ЮНЕСКО. Взято с https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf.
 8. Морзе, Н. В. і Кочарян, А. Б. (2014). Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 43 (5), 27–39. Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/6198.
 9. Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи. (2017). Взято з http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 10. Овчарук, О. В. (2014). Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник. В. Ю. Биков, О. В. Овчарук (ред.), (с. 7–16). Київ, Україна.
 11. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти. Постанова Кабінету міністрів України № 87. (21. 02. 2018). Взято з https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/.
 12. Про освіту. Закон України № 2145-VIII. (05.09.2017). Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 13. Хриков, Є. (б.д.). Теоретико-методологічні засади моніторингу професійної підготовки. Взято з http://www. profosvita.org.ua/ru/career/articles/2.html.
References (Translated and Transliterated)
 1. European Union. Recommendation of the European Parlement and to the Coucil of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). (2006). Official Journal of the European Union, Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF.
 2. Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: IPTS-JRC. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.
 3. Avanesov, V. S. (2005). Initial concepts of the theory of pedagogical measurements. Pedagogicheskie izmereniya, 4, 155–166.
 4. Bykov, V., Bilous, O. V., Bohachkov, Yu. M., Hrabovskyi, P. P., Kolos, K. R., Kryvonos, O. M. … & Shymon, O. M. (2010). Fundamentals of information and communication competences standardization in the system of education of Ukraine: methodological recommendations. V. Yu. Bykov, O. M. Spirin, O. V. Ovcharuk (Eds.). Kyiv, Ukraine: Atika. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/455/1/zb4.pdf.
 5. Havrilova, L. H., Kukhar, L. O. & Topolnyk, Ya. V. (2017). Information and communication technologies in pedagogical researches: educational-methodical manual for students of higher pedagogical educational establishments. Slovyansk, Ukraine: Vydavnytstvo B. I. Matorina.
 6. Havrilova, L. H., Kukhar, L. O. & Topolnyk, Ya. V. (2018). Information and communication technologies in pedagogical researches: Workshop for students of higher pedagogical educational institutions. Slovyansk, Ukraine: Vydavnytstvo B. I. Matorina.
 7. Dendev, B. (Ed.). (2013). Information and communication technologies in education: monograph. Moscow, Russia: IITO U Retrieved from https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf.
 8. Morze, N. V. & Kocharian, A. B. (2014). The standard of ICT competence of university teachers in the context of improving the quality of education. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 43 (5), 27–39. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/6198.
 9. New Ukrainian School: Conceptual Principles for Reforming the General School. (2017). Retrieved from http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 10. Ovcharuk, O. V. (2014). Information and communication competence as a subject of discussion: international approaches. Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv stvorennia informatsiinoho osvitnoho prostoru : posibnyk. Yu. Bykov, O. V. Ovcharuk (Ed.), (p. 7–16). Kyiv, Ukraine.
 11. On Approval of the State Standard of Primary Education. Resolution of the Ministers Cabinet of Ukraine # 87 (21. 02. 2018). Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/.
 12. Law of Ukraine “On Education”. # 2145-VIII (05. 09. 2017). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 13. Khrykov, Ye. (n.d.). Theoretical and methodological principles of monitoring of vocational training. Retrieved from http://www. profosvita.org.ua/ru/career/articles/2.html.
Сторінки 5-18

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/1_Havrilova_Topolnyk_Zaretska_5-18.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153786

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.