Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РЕФОРМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.1 (477)
Автор статті  Світлана Дриль, Людмила Кухар
Назва статті АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РЕФОРМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Анотація

У статті висвітлена проблема аналізу міжнародних моніторингових досліджень і реформ у галузі освіти: світовий досвід та український контекст. Результати дослідження довели, що зарубіжна програма дослідження формування соціально-емоційних навичок (Study of Social and Emotional Skills) є не менш важливою для подальшої її реалізації й на Україні: для виявлення й оцінювання соціально-емоційних навичок школярів, прогнозування та корекції поведінки дітей, що впливає на подальшу суспільно-економічну інтеграцію та особистий розвиток. Зокрема, були наведені інструменти дослідження соціально-емоційних навичок, доменну соціально-емоційну модель особистості досліджуваних, показані зразки анкетних опитувань. Нами запропоновано залучити Україну до міжнародного проекту «Study of Social and Emotional Skills» у зв’язку з виявленою необхідністю як для держави, так і для учнів.

Ключові слова

освітні стандарти; PISA; Організація економічного дослідження та розвитку; міжнародні дослідження; соціально-емоційні навички.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бобак,Н. В., Мартинюк, О. В. і Марочко, Н. М. (1994). Моніторинг якості освіти: міжнародний досвід. Луцьк, Україна: Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти.
 2. Рамкова програма ЄС оновлених ключових компетентностей. (17 січня 2018 року) Взято з http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
 3. Матвійчук,О. Є. (2017). Деякі питання підвищення читацької грамотності школярів. Київ, Україна: Бібліосвіт: інформ. вісн. 3 (63). Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21331/1/O_Matviichuk_BS_3_63_2017_IPPO.pdf
 4. Chernyshenko, O.M., Kankaraš and F. Drasgow. (2018). “Social and emotional skills for student success and wellbeing: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills”. OECD Education Working Papers, No. 173, OECD Publishing, Paris. Взято з http://dx.doi.org/10.1787/db1d8e59-en
 5. Войтків, Г. В. (2017). Використання компетентнісно зорієнтованих завдань у форматі Pisa з метою формування ключових компетенцій. Кіровоград, Україна: Наукові записки РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. № 11 (ІV), 28–31.
 6. Пермякова,О. Г. (2011). Моніторинг якості навчання в європейських країнах у контексті міжнародних порівняльних досліджень (друга половина ХХ століття). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Терещук Г. (ред.) № 2, 224–229.
 7. Оксамитна,С. М. і Васильченко, А. А. (2009). Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA: досвід для України. Наукові записки НаУКМА. Том 96: Соціологічні науки, 13–21.
 8. Одайник, С. Ф. (2017). Pisa – невід’ємна частина системи оцінювання якості освіти в Україні. Таврійський вісник освіти. 1 (57), 3338.
 9. Вакуленко, Т. і Ломакович, С. (б.д.). PISA 2018: Що отримає Україна? Взято з: http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/818-pisa-2018-shcho-otrimae-ukrajina
 10. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку Україна– 2020» № 5/2015 (2015, 12 січня). Взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти Pisa – 2018» № 72-р (2016, 04 лютого). Взято з https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248816832
 12. Наказ МOН України «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти Pisa – 2018 в Україні». (2017, 26 січня) Взято з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54197/
 13. Дичок, С. М. (2017). Дослідження Pisa: Міжнародний досвід Таврійський вісник освіти. № 1 (57), 13–
 14. Texas Assessment of Basic Skills. (б.д.). Взято з https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Assessment_of_Basic_Skills
 15. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (б.д.). Взято з https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 16. Наказ МОН України "Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» № 1469. (2016, 08 грудня) Взято з https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-mon/nakaz-vid-08122016-1469-pro-zatverdjennya-2016-47461.html
 17. Закон України «Про освіту». (2017). Відомості Верховної Ради України, 38-39 (с. 380). Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 18. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя». (2006, 18 грудня). Взято з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
 19. Порівняльний перелік ключових компетентностей ЄС. Освіта на основі життєвих навичок. Взято з http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1
 20. Tim Kautz, James J. Heckman, Ron Diris, Bas ter Weel & Lex Borghans. (2018). Fostering and measuring skills: improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success Взято з http://www.oecd.org/education/ceri/Fostering-and-Measuring-Skills-Improving-Cognitive-and-Non-Cognitive-Skills-to-Promote-Lifetime-Success.pdf
 21. The Study on Social and Emotional Skills – About the Study. Взято з http://www.oecd.org/education/ceri/study-on-social-and-emotional-skills-the-study.htm
 22. Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice. Взято з https://www.amazon.co.uk/Handbook-Social-Emotional-Learning-Research/dp/1462520154
 23. Strengthening Social and Emotional Education as a Core Curriculum Area across the EU. (2018, February). DOI: 2766/456730
 24. New International SEL Report Social and Emotional Education: An International Analysis. (2013). Взято з http://www.ncflb.com/wp-content/uploads/2013/02/SEL-worldwide.pdf
References (Translated and Transliterated)
 1. Bobak, N.V., Martyniuk, O.V. i Marochko, N.M. (1994). Quality Education Monitoring: International Experience. Lutsk, Ukraina: Volyn. in-t pisliadyplom. ped. osvity.
 2. EU Framework Program for updated key competencies. (2018, January 17). Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
 3. Matviichuk, O. Ie. (2017). Some issues raise student literacy. Kyiv, Ukraina: Bibliosvit: inform. visn. 3 (63). Retrieved from: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21331/1/O_Matviichuk_BS_3_63_2017_IPPO.pdf
 4. Chernyshenko, O.M., Kankaraš & F. Drasgow (2018), “Social and emotional skills for student success and wellbeing: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills”. OECD Education Working Papers, No. 173, OECD Publishing, Paris. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/db1d8e59-en
 5. Voitkiv H. V. (2017). Use of Competency-Oriented Tasks in Pisa Format to Create Key Competencies. Kirovohrad, Ukraina: Naukovi zapysky RVV KDPU im. V.Vynnychenka. 11 (ІV), 28–31.
 6. Permiakova, O. H. (2011). Monitoring the quality of education in European countries in the context of international comparative studies (second half of the twentieth century). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka. Ser. Pedahohika, 2, 224–229.
 7. Oksamytna, S. M. & Vasylchenko, A. A. (2009). Social differentiation of educational opportunities by the results of the international project PISA: experience for Ukraine.: Naukovi zapysky NaUKMA. Tom 96: Sotsiolohichni nauky, 13–21.
 8. Odainyk, S. F. (2017). Pisa is an integral part of the education quality assessment system in Ukraine. Tavriiskyi visnyk osvity,1 (57), 33–38.
 9. Vakulenko, T. & Lomakovych, S. (n.d.). PISA 2018: What will Ukraine get? Retrieved from http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/818-pisa-2018-shcho-otrimae-ukrajina
 10. Decree of the President of Ukraine “On the Strategy of Sustainable Development Ukraine 2020” No. 5/2015. (2015, January 12). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 11. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some Issues of Ukraine's Participation in the International Study on the Quality of Education in Pisa – 2018» № 72-р (2016, 04 February) Retrieves from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248816832
 12. Order of the Ministry of Education of Ukraine “On Preparation in 2017 for the International Study on the Quality of Education Pisa - 2018 in Ukraine”. (2017, January 26). Retrieved from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54197/
 13. Dychok, S. M. (2017). Pisa Research: International Experience. Tavriiskyi visnyk osvity, 1 (57), 13–19.
 14. Texas Assessment of Basic Skills. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Assessment_of_Basic_Skills
 15. New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming High School. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 16. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On Approval of the Regulation on the National Contact Point of the European Union Research and Innovation Framework Program” Horizon 2020. No. 1469. (2016, December 08). Retrieved from: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-mon/nakaz-vid-08122016-1469-pro-zatverdjennya-2016-47461.html
 17. Law of Ukraine “On Education”. (2017). Vidomodti Verkhovnoi rady, 38-39. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 18. Recommendation 2006/962 / EC of the European Parliament and of the Council (EU) “On core competences for lifelong learning”. (2006, December 18). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
 19. Comparative list of key competencies of the EU. Osvita na osnovi zhyttievykh navychok. Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1
 20. Tim Kautz, James J. Heckman, Ron Diris, Bas ter Weel & Lex Borghans. (2018). Fostering and measuring skills: improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/ceri/Fostering-and-Measuring-Skills-Improving-Cognitive-and-Non-Cognitive-Skills-to-Promote-Lifetime-Success.pdf
 21. The Study on Social and Emotional Skills – About the Study. Retrieved from http://www.oecd.org/education/ceri/study-on-social-and-emotional-skills-the-study.htm
 22. Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice. Retrieved from https://www.amazon.co.uk/Handbook-Social-Emotional-Learning-Research/dp/1462520154
 23. Strengthening Social and Emotional Education as a Core Curriculum Area across the EU. (2018, February). DOI: 2766/456730
 24. New International SEL Report Social and Emotional Education: An International Analysis. (2013). Retrieved from http://www.ncflb.com/wp-content/uploads/2013/02/SEL-worldwide.pdf
Сторінки 19-32

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/2_Dryl_Kuhar_19-32.pdf
DOI  

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.