Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВПРОВАДЖЕННЯ РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [378.147:37.011.3-051]:004
Автор статті  Олена Бескорса
Назва статті ВПРОВАДЖЕННЯ РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Анотація

Масове запровадження цифрових технологій у всі сфери життя змінює вимоги щодо підготовки майбутніх учителів, які є відповідальними за підготовку молодого покоління до взаємодії, спілкування, навчання та генерування нових знань у сучасному суспільстві. Тому в статті порушено актуальну проблему запровадження рамки цифрової компетентності майбутніх учителів з метою сприяння їхньому професійному розвитку. Питання формування цифрової компетентності вчителів є предметом дослідження вітчизняних (В. Биков, Л. Гаврілова, О. Данильчук, М. Жалдак, А. Коломієць, О. Сисоєва, І. Смирнов, О. Спірін) та закордонних науковців (Д. Белшоу, Н. Хоклі, Н. Сонк, С. Лівінгстоун Р. Дж. Крумсвік).

Метою статті є теоретичний аналіз рамки цифрової компетентності вчителів та вироблення показників сформованості цифрової компетентності. Автором доведено, що цифрова компетентність є складовою частиною фахової компетентності майбутнього вчителя. Наголошено, що до елементів рамки цифрової компетентності доцільно додати такі компоненти: мотивація і позитивне самосприйняття, а також запровадження нових методів та прийомів формування цифрової компетентності. Автор висновує, що рамка цифрової компетентності охоплює всі вимоги, враховуючи процеси реформування та модернізації освіти в Україні, сприяючи постійному професійному розвитку вчителів.
Ключові слова цифрова компетентність; підготовка вчителів; рамка цифрової компетентності; професійний розвиток; цифрові технології; нові методики.
Список використаних джерел                                                               
 1. Гаврілова,Л. і Топольник, Я. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени”, Інформаційні технології і засоби навчання, 61(5), 1–14.
 2. Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). Взято з http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 3. Cervera,M. G. & Cantabrana, J. L. (2015). Professional development in teacher digital competence and improving school quality from the teachers’ perspective: a case study. New approaches in education research, 2 (4), 115–121.
 4. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
 5. Dudney, G. Digital Literacy Primer. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/gavin-dudeney-digital-literacy-primer
 6. Koskinen, J. (2015). Digital competence development teachers in Finnish higher education. Master’s Thesis. Lahti, Finland: Lahti University of Applied Sciences.
 7. Krumsvik, R. Situated learning and digital competence. Education and Information Technology. Retrieved from http://www.icicte.org/Proceedings2013/Papers202013/05-1-Krumsvik.pdf.
 8. Redecker, Ch. (2017). European framework for the digital competence of educators. Y. Punnie (Ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
References (Translated and Transliterated)
 1. Havrilova, L. & Topolnyk, Ya. (2017). Digital Culture, Digital Literacy, Digital Competence as Modern Educational Phenomena. Informatsiini tekhnolohii I zasoby navchannia, 61(5), 1–14.
 2. Concept “New Ukrainian school”. (2016, October 27). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 3. Cervera,M. G. & Cantabrana, J. L. (2015). Professional development in teacher digital competence and improving school quality from the teachers’ perspective: a case study. New approaches in education research, 2 (4), 115–121.
 4. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
 5. Dudney, G. Digital Literacy Primer. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/gavin-dudeney-digital-literacy-primer
 6. Koskinen, J. (2015). Digital competence development teachers in Finnish higher education. Master’s Thesis. Lahti, Finland: Lahti University of Applied Sciences.
 7. Krumsvik, R. Situated learning and digital competence. Education and Information Technology. Retrieved from http://www.icicte.org/Proceedings2013/Papers202013/05-1-Krumsvik.pdf.
 8. Redecker, Ch. (2017). European framework for the digital competence of educators. Y. Punnie (Ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Сторінки 33-41

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/3_Beskorsa_33-41.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153788

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.