Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НУШ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011.3-051
Автор статті  Ольга Хващевська, Олена Заміуська
Назва статті СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НУШ

Анотація

У статті окреслено ключові аспекти діяльності вчителів початкової школи на підставі вимог і рекомендацій Нової української школи.  Розкрито сутність понять: «педагогічні технології», «технології навчання», «сучасні педагогічні технології», «інтегроване навчання», «технологія формування та розвитку критичного мислення». Виявлено підходи до організації інтегрованого навчання, які мають на меті формування цілісної картини світу особистості. На основі цих підходів, Державного стандарту й освітніх програм учитель може розробити інтегровану навчальну програму або використати подані ідеї для організації інтегрованого навчання. Розкрито питання впровадження технології критичного мислення, які дозволяють отримати позитивні результати у формуванні активної розумової діяльності студентів. Теоретично обґрунтовано доцільність використання сучасних педагогічних технологій у контексті Нової української школи.
Ключові слова сучасні педагогічні технології; технології навчання; інтегроване навчання; технологія формування та розвитку критичного мислення; Нова українська школа.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бондар, В. І. і Шапошнікова, І. М. (2006). Управління формуванням професійної компетентності вчителя. Освіта і управління, 9 (2), 20−27.
 2. Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Інтегроване навчання. Онлайн-курс для вчителів початкових класів (б.д.). Взято з https://edera.gitbooks.io/glossary/3/intehrovane_navchannia.html
 4. Кроуфорд, А. і Саул, В. (2006). Технології розвитку критичного мислення. Київ, Україна: Плеяди.
 5. Бібік, Н.М. (Ред.) (2017). Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ, Україна: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди».
 6. Кукушина, В. С. (Ред.). (2002). Педагогические технологии : учебное пособие для студентов педагогических специальностей. Ростов на Дону, Россия : Март
 7. Пєхота, О. М. (2003). Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. І. А. Зязюн, О. М. Пєхота (Ред.). Київ, Україна : Видавництво А. С. К.
 8. Хващевська,  О. О. (2017). Сучасні педагогічні технології в навчанні молодших школярів. Молодий вчений, 2 (49.2), 20–24.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bondar, V. I., & Shaposhnikova, M. (2006). Management of the formation of professional competence of the teacher. Osvita i upravlinnia, 9 (2), 20−27.
 2. Law of Ukraine on education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Integrated learning. Online Course for Primary Teachers (n.d.) Retrieved from https://edera.gitbooks.io/glossary/3/intehrovane_navchannia.html
 4. Krouford,, & Saul, V. (2006). Technologies of development of critical thinking. Kyiv, Ukraine: Pleiady.
 5. Bibik, N. M. (Ed.) (2017). New Ukrainian School: Teacher's Guide. Kyiv, Ukraine: Pleiady.
 6. Kukushina, S. (Ed.). (2002). Pedagogical technologies: a manual for students of pedagogical specialties. Rostov on Don, Russia: Mart.
 7. Piekhota, M. (2003). Training of the Future Teacher to the Advanced Pedagogical Technologies. I. A. Ziaziun, O. M. Piekhota (Ed.). Kyiv, Ukraine : Vydavnytstvo A. S. K.
 8. Khvashchevska, O. (2017). Modern pedagogical technologies in the education of junior pupils. Molodyi vchenyi, 9.2 (49.2), 20–24.
Сторінки 51-61

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/5_Khvashchevska_Zamiuska_51-61.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153790

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.