Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:[373.3.011.3-051:811.111]
Автор статті  Міхаіл Другов
Назва статті ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті виокремлено та проаналізовано педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів англійської мови початкових класів до застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності. Автором представлено детальний аналіз поняття «технологія», а також визначено сутність поняття «інтерактивна технологія». Представлено відмінність методики від технології. Доведено, що до умов реалізації зазначеного феномена належать: формування мотивації студентів до використання інтерактивних технологій у майбутній професійній діяльності; збагачення навчального змісту психолого-педагогічних дисциплін інформацією щодо сутності, змісту, структури та специфіки використання інтерактивних технологій у професійній діяльності майбутнього вчителя англійської мови початкових класів; організація взаємодії суб’єктів навчального процесу на основі паритетного діалогу; спрямування студентів до самоосвіти і педагогічного самовдосконалення шляхом аналізу власного досвіду використання інтеракцій на практиці. Автором надано детальний опис кожної умови та шляхи їхньої реалізації.
Ключові слова підготовка майбутніх учителів початкових класів; педагогічні умови; інтерактивні технології; професійна діяльність; готовність; англійська мова.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бескорса, О. С. (2018). Компаративний аналіз традиційних та інноваційних тенденцій викладання англійської мови у ВНЗ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 7, 62–72.
 2. Козаченко, В. І. (2014). Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Педагогічні науки, 117, 62–69.
 3. Комар, О. А. (2011). Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології. (Дис. д-ра пед. наук). Умань, Україна.
 4. Кукушкин,В. С. (Ред.). (2004). Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических специальностей. Москва, Россия: ИКЦ «МарТ».
 5. Липчанко-Ковальчик, О. В. (2016). Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності. (Дис. канд. пед. наук). Рівне, Україна.
 6. Ніколаєва, С. Ю. (2002). Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, Україна: Ленвіт.
 7. Пометун, О. І. і Пироженко, Л. В. (2004). Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Київ, Україна: А.С.К.
 8. Сисоєва, С. О. (Ред.). (2001). Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. Київ, Україна.
References (Translated and Transliterated)
 1. Beskorsa, O. S. (2018). Comparative analysis of traditional and innovative trends of teaching English at tertian institutions. Profesionalizm pedahoha: teoretychni I metodychni aspekty, 7, 62–72.
 2. Kozachenko, V.I. (2014). Implementing interactive technologies in future foreign language teachers’ training. Pedahohichni nauky, 117, 2–69.
 3. Komar, O. A. (2011). Theoretical and methodological foundations of future primary school teachers’ training to implement interactive technologies. (Doctoral dissertation). Uman, Ukraine.
 4. Kukushkin, V. S. (Ed.). (2004). Pedagogical technologies: manual for students of pedagogical specialties. Moscow, Russia: IKTs “MarT”.
 5. Lypchanko-Kovalchyk, O. V. (2016). Future bachelors-philologists to implement interactive technologies in their professional activities. (PhD dissertation). Rivne, Ukraine.
 6. Nikolaieva, S. Yu. (2002). Methodology of teaching foreign languages at secondary schools. Kyiv, Ukraine: Lenvit.
 7. Pometun, O. I. & Pyrozhenko, L. V. (2004). Modern lesson: interactive technologies of learning. Kyiv, Ukraine: A.S.K.
 8. Sysoieva,S. O. (Ed.). (2001). Pedagogical technologies in continuing professional education. Kyiv, Ukraine.
Сторінки 62-71

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/6_Drugov_62-71.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153791

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.