Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

УЧАСТЬ У TED-КОНФЕРЕНЦІЯХ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147.31
Автор статті  Максим Ябуров
Назва статті УЧАСТЬ У TED-КОНФЕРЕНЦІЯХ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Анотація

Розроблено та описано роль ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів. Підкреслено актуальність впровадження інноваційних освітніх технологій, що впливають на комплексний розвиток компетентності майбутніх спеціалістів. У ході дослідження виявлено, що сучасні технології, насамперед, інформаційно-комунікаційні, не лише впливають на характер трансформації світової цивілізації, а й викликають масову потребу в самостійному навчанні та постійному підвищенні кваліфікації.   Установлено, що під час підготовки до виступу на конференції у форматі TED формується велика кількість різноманітних навичок, що позитивно впливають на компетентність фахівця. До них відносяться як загальні вміння й навички, що сприяють професійному розвитку майбутніх економістів, так і лексичні, що покращують мовну складову професійної компетентності фахівця.
Ключові слова TED-конференції; комунікація; курс; компетентність; ІКТ.
Список використаних джерел                                                               
 1. TED-конференції в Україні. (б.д.). Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/TED
 2. Баева,Е. М. (2017). Преимущества использования выступлений TED как аутентичного языкового учебного материала. Коммуникативные исследования, 3 (13), 127−133.
 3. Гончар, С. (2012) Лінгвістика та методика в вищій школі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Взято з http://www.kamts1.kpi.ua/ru/node/841
 4. Дробіт, І. М. (2013). Ефективність використання автентичних веб-ресурсів у підготовці перекладачів. Інформаційні технології і засоби навчання, 35 (3), 106−112. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_35_3_14
 5. Кузьменко, Г. П. і Хорольский, О. В. (2014). Масові відкриті онлайн-курси у контексті євроінтеграції вищої освіти України. Взято з http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4348/1/Kuzmenko.pdf
 6. Мещярякова,Ю. В. (2016). Развитие аудитивной компетенции с использованием информационно-коммуникативных технологий. Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики, 3, 79−87.
 7. Рябко, С. (2017) Формування професійної компетентності у майбутніх бакалаврів. Проблеми мовознавства та педагогіки, 2, 81-84
 8. Степаненко, О. А. і Зеліковська, О. О. (2017). Smart-технології в викладанні іноземних мов в професійній діяльності. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Філологічні науки, 263, 186−193. Взято з https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u51/565-2099-1-pb_3_1.pdf
 9. Усмонова, Ш. (2018). Использование современных образовательных технологий в обучении иностранных языков (на примере английского). Образовательный процесс, 1, 29−32.
 10. Brian, G. (2018). The next wave. Retrieved from https://ted.blog.com
 11. Romanelli, F. (2014). Should TED Talks Be Teaching Us Something? Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4140479/
 12. Masson, M. (2014). Benefits of TED Talks. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264800/
References (Translated and Transliterated)
 1. TED-conferences in Ukraine. (d.). Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/TED
 2. Bayeva, E. M. (2014) Benefits of using TED-conferences as a piece of authentic material. Kommunikativnye issledovaniya, 3 (13), 127−133.
 3. Honchar, S. Linguistics and methodology in a secondary school. Aktualni problem ukrainskoyi lingvistyku: teoriya i praktuka. Retrieved from http://www.kamts1.kpi.ua/ru/node/84
 4. Drobit, I. M. (2013) Efectivness of using authentic web-resourced in translators’ training. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 35 (3), 106−112. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_35_3_14
 5. Kuzmenko, H. P. & Khorolskyi, O. V. (2014) Mass open online courses – modern concept in education. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4348/1/Kuzmenko.pdf
 6. Mescharykov,Y. (2016) Development of auditive competence due to the usage of information technologies. Vestnik PNIPU. Problemy jazykoznanija i pedagogiki, 3, 79−87.
 7. Ryabko, S. Formation of profesional competence among future bachelor graduates. Problemy movoznavstva ta pedaagogiky, 2, 81–84.
 8. Stepanenko, O. A., & Zelikovska, O. O. (2017) Smart-technologies in teaching foreign languages in professional activity. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Filolohichni nauky, 263, 186−193. Retrieved from https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u51/565-2099-1-pb_3_1.pdf
 9. Usmonova, S. (2018). The use of modern educational technologies in teaching foreign languages (on the example of English). Obrazovatel'nyj process, 1, 29−32.
 10. Brian, G. (2018). The next wave. Retrieved from https://ted.blog.com
 11. Romanelli, (2014). Should TED Talks Be Teaching Us Something? Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4140479/
 12. Masson, (2014). Benefits of TED Talks. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264800/
Сторінки 72-81

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/7_Yaburov_72-81.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153792

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.