Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.14:004
Автор статті  Юлія Соколова
Назва статті ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація

Метою дослідження було висвітлення основних системних компонентів дистанційного навчання, нормативно-правове забезпечення навчання на відстані в Україні та переваги й недоліки впровадження дистанційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Дослідження ґрунтується на аналізі сучасної науково-педагогічної літератури з питань дистанційної освіти та власних напрацюваннях. У роботі обґрунтовано потребу в систематичному підвищенні кваліфікації вчителів незалежно від їхньої спеціалізації в умовах інформатизації освіти. Схарактеризовано науково-теоретичні основи та основні принципи побудови дистанційного навчання як педагогічної технології.
Ключові слова інформатизація освіти; дистанційне навчання; професійна підготовка; навчально-виховний процес; педагогічна технологія; компоненти навчання; дидактичні принципи навчання; специфічні принципи навчання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Беспалько,В. (1989) Слагаемые педагогической технологии. Москва, Россия: Педагогика.
 2. Боремчук, Л. (б.д.). Дистанційне навчання як педагогічна технологія. Взято з http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/.
 3. Гаврілова, Л. (2014). Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій. Київ, Україна.
 4. Демида, Б. (2011). Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір. Львів, Україна: Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка».
 5. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. (2000, 20 грудня). Київ, Україна: НТУ «КПІ».
 6. Міхеєва, Л. В. (2004). Історія педагогіки і загальної педагогіки. Хмельницький, Україна: ХДУ.
 7. Муковіз, О. (2013). Особливості організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія, 28(2), 211– Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2_42.
 8. Новітні тенденції розвитку вищої освіти та освіти протягом життя: перспективи для України. Національний інститут стратегічних досліджень. Грудень 2016. Аналітична записка. Взято з http://www.niss.gov.ua/catalogue/14/.
 9. Ортинський, В. Л. (2009). Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ, Україна: Центр учбової літератури.
 10. Положення про дистанційне навчання № 466. (2013, 25 квітня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
 11. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні № 386-р. (2013, 15 травня). Взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р.
 12. Рыбалко, Е. В. (2000). Сравнительный анализ дидактических принципов традиционного и дистанционного образования. Материалы ІІ Международной конференции «Интернет, образование, наука 2000». (С. 161–163). Винница, Украина.
 13. Сисоєва, С. О. (2003). Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 3–4, 78–87.
 14. Солдаткин, В. И. (2003). Преподавание в сети Интернет: учеб. пособие. Москва, Россия: Высшая школа.
 15. Трохименко,В. (2004). Дистанційне навчання педагогічних працівників: досвід і проблеми. Післядипломна освіта в Україні, 29–32.
 16. Наказ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» від 20 жовтня 2005 р., Урядовий кур'єр, 1497.
 17. Хуторской, А. (2002). Дистанционное обучение и его технологии. Компьютерра, 36, 26–30.
 18. Ягупов, В. В. (2002). Педагогіка. Київ, Україна: Либідь.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bespalko, V. (1989). The constituents of pedagogical technology. Moscow, Russia: Pedagogika.
 2. Boremchuk, L. (n.). Distance learning as pedagogical technology. Retrieved from http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/.
 3. Havrilova, L. (2014). System of developing future music teachers’ professional competence by means of multimedia technologies. Kyiv, Ukraine.
 4. Demyda, B. (2011). System of distance learning: overview, analysis, choice. Lviv, Ukraine: Visn. Nats. Un-tu “Lviv. Politekhnika”.
 5. The Concept of distance learning development in Ukraine. (2000, 20 December). Kyiv, Ukraine: NTU “KPI”.
 6. Mikheieva, L.V. (2004). History of pedagogy and general pedagogy. Khmelnytskyi, Ukraine: KhDU.
 7. Mukoviz, O. (2013). The features of organizing distance learning in the system of primary school teachers’ continuing education. Humanitarnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu “Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody”. Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia, 28(2), 211-218. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2_42.
 8. Innovative trends of development of higher education and lifelong education: prospectives for Ukraine. (2016). Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Analitychna zapyska. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/catalogue/14/.
 9. Ortynskyi,V. L. (2009). Pedagogy of higher education establishments. Kyiv, kraine: Tsentr uchbovoi literatury.
 10. Regulation on Distance Learning #466. (2013, April, 25). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
 11. About approving Strategy of development of information society in Ukraine #386-r. (2013, May, 15). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р.
 12. Rybalko, E. V. (2000). Comparative analysis of didactic principles of traditional and distance learning. Proceedings of II International conference “Internet, education, science 2000”. (P. 161–163). Vinnytsa, Ukraine.
 13. Sysoieva,S. O. (2003). Problems of distance learning: pedagogical aspect. Neperervna profesiina osvita: teoriia I praktyka, 3–4, 78–87.
 14. Soldatkin, V. I. (2003). Prepodavanie v seti. Internet. Moscow, Ukraine: Vysshya shkola.
 15. Trokhimenko,V. (2004). Distance education of educators: experience and problems. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 29–32.
 16. Order of the President of Ukraine On the Priority Tasks for the Implementation of the Latest Information Technologies. (2005, October, 20). Uriadovyi kurier, 1497.
 17. Khutorskoy, A. (2002). Distance education and its technologies. Kompiuterra, 36, 26–30.
 18. Yahupov,V. V. (2002). Pedagogy. Kyiv, Ukraine: Lybid.
Сторінки 82-92

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/8_Sokolova_82-92.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153793

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.