Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.793.16:78
Автор статті  Ольга Кузнецова
Назва статті ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація

У статті розглянуті основні наукові підходи до методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Виокремлено підготовку студентів факультетів мистецтв до здійснення музично-просвітницької діяльності зі школярами в умовах загальноосвітньої школи. Розглянуто специфіку фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи на уроках музики та під час позакласної й позашкільної музичної діяльності з учнями. У процесі здійснення музичного просвітництва, що консолідує компетенції педагога-музиканта актуалізується значимість творчої діяльності, яка передбачає вміння розглядати будь-які явища з різних позицій, застосовувати знання з різноманітних мистецьких галузей у вирішенні конкретного завдання, тобто вміння самостійно приймати рішення й нести відповідальність за них. Основними науковими підходами до методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва нами визначено: аксіологічний,  праксеологічний, поліхудожньоцентричний.
Ключові слова музичне просвітництво; творча діяльність; самостійність; наукові  підходи; методична підготовка; майбутні вчителі музичного мистецтва.
Список використаних джерел                                                               
  1. Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.
  2. Зязюн, І. А., Сагач, Г. М. (1997). Краса педагогічної дії. Київ: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу.
  3. Козир, А. В. (2008). Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти. Київ: НПУ імені М.Драгоманова.
  4. Котарбинский, Т. (1962). Развитие праксиологии. Польское обозрение, №12, 15-27.
References (Translated and Transliterated)
  1. Honcharenko, S. V. (1997). Ukrainian Pedagogical Dictionary. Kyiv, Ukraine: Lybid.
  2. Ziyaziun, I. A & Sahach, H. M. (1997). The beauty of pedagogical action. Kyiv, Ukraine: Ukrainsko-finskyi in-t menedzhmentu s biznesu.
  3. Kozyr, A. V. (2008). Professional skills of music teachers: theory and practice of formation in the system of multilevel education. Kiev, ukraine: NPU im. M. P. Drahomanova.
  4. Kotarbinskiy, T. (1962). The development of praxeology. Polish Review, 12, 15–27.
Сторінки 93-101

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/9_Kuznetsova_93-101.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153794

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.