Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.011.3 – 051:78]:39:008
Автор статті  Надія Голубицька
Назва статті ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розроблені педагогічні умови формування етнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва з позиції дослідження сучасних тенденцій розвитку вокально-хорового навчання в контексті вивчення практичного досвіду провідних вітчизняних фахівців-хормейстерів. Розроблені педагогічні умови – фундаменталізація етнопедагогічного базису для розбудови навчального середовища в межах процесу вокально-хорового навчання; формування етнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами етнопедагогічної деонтологізації в процесі активного застосування праксеологічного підходу – становлять основні шляхи ефективного вирішення означеної проблеми. Застосування означених педагогічних умов у процес вокально-хорового навчання студентів включає практичне введення методів і засобів української народної педагогіки, спрямованих на формування гуманних стосунків спілкування відповідно до національних виховних ідеалів.
Ключові слова педагогічні умови; етнопедагогічна культура; майбутні вчителі музичного мистецтва; деонтологізація; застосування праксеологічного підходу; деонтологізації в процесі активного застосування праксеологічного підходу.
Список використаних джерел                                                               
  1. Биков, В. Ю. (2004). Навчальне середовище сучасних педагогічних систем. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Україно-польський журнал, 4, 59–79.
  2. Бондаренко,О. О. i Бондаренко О. С. (2013). Компетентнісний підхід як засіб управління якістю освіти. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці». (С. 72–79). Дніпропетровськ: Біла К.О.
  3. Гончаренко, С. У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне, Україна: Волинські обереги.
References (Translated and Transliterated)
  1. Bykov, V. Yu. (2004). Educational environment of modern pedagogical systems. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia. Ukraino-polskyii zhurnal, 4, 59–79.
  2. Bondarenko, O. O., & Bondarenko, O.S. (2013). Competency approach as a means of quality education management. Proceedings from Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiiia “Naukovo-metodychni pidkhody do vykladannia upravlinskykh dystsyplin v konteksti vymoh rynku pratsi”. (Pp. 72–79). Dnipopetrovsk: Bila K.O.
  3. Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary. Rivne, Ukraine: Volynski oberehy.
Сторінки 102-110

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/10_Holubytska_102-110.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153795

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.