Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.011
Автор статті  Наталя Дермельова, Микола Пшеничних
Назва статті ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі колективного виконавства в процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Визначено роль народно-інструментального та естрадного оркестрового виконавства в становленні особистості майбутнього вчителя, схарактеризовано особливості методики роботи зі студентами в оркестрі. Автори наголошують на важливості особистісних якостей керівника колективу народно-інструментального виконавства для успішного його функціонування, оскільки керівник-викладач має не тільки знати методи керівництва, а й володіти педагогікою як мистецтвом, бути артистом, який прищеплює студентам любов до музичного інструменту, ансамблю, оркестру, музики в цілому, впливає на них передусім власною майстерністю виконання тощо. Висвітлено досвід організації діяльності оркестру народних інструментів ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», творчим керівником якого є один з авторів статті.

Ключові слова народно-інструментальне виконавство; професійна підготовка; майбутні вчителі музики; оркестр народних інструментів.
Список використаних джерел                                                               
  1. Давидов, М. (2005). Історія виконавства на народних інструментах. (Українська академічна школа. Київ: КНМАУ ім. П. І. Чайковського.
  2. Дейнега, В. (2002). Музичний інструментарій як показник специфіки оркестру народних інструментів. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського, 22, 119 – 129.
  3. Ільченко, О. (2004). Народне оркестрове виконавство: аматорство та проблеми художності. Київ: КДІК.
  4. Келдыш, Г. (1990). Музыкальный энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия.
  5. Черкаський, Л. (2003). Українські народні музичні інструменти. Київ: Техніка.
References (Translated and Transliterated)
  1. Davydov, M. (2005). History of the performance on folk instruments. (Ukrainian Academic School. Kyiv, Ukraine: KIAMU named after P. I. Tchaikovskyi.
  2. Deineha, V. (2002). Musical instruments as an indicator of the specifics of the folk instrument orchestra. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho, 22, 119 - 129.
  3. Ilchenko, O. (2004). Folk orchestra performance: amateur and artistic problems. Kyiv, Ukraine: KSCA.
  4. Keldysh, G. (1990). Music Encyclopedic Dictionary. Moscow: Soviet Encyclopedia.
  5. Cherkaskyi, L. (2003). Ukrainian folk musical instruments. Kyiv, Ukraine: Tekhnika.
Сторінки 111-117

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/11_Dermelova_Pshenychnykh_111-117.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153796

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.