Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН: ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.011.3-051:78]:7.071.2
Автор статті  Тарас Пухальський
Назва статті ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН: ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Анотація

Стаття висвітлює актуальну проблему закладів вищої педагогічної освіти – професійну підготовку вчителів музики основної школи. Теоретичними основами дослідження стали сучасні наукові праці вітчизняних науковців у галузі професійної підготовки вчителів музики, зокрема й диригентсько-хорової. Спираючись на концептуальні позиції компетентнісної освіти, інноваційні підходи до організації освітнього процесу, оновлені вимоги до професійної діяльності педагога-музиканта, автором розкрито логіку структурно-функціональної моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін, яку реалізовано через орієнтувально-цільовий, змістовий, процесуально-технологічний та результативний структурні блоки. Охарактеризовано хід дослідно-експериментальної роботи за організаційно-моделювальним (інформаційно-методичний, мотиваційно-стимулювальний, організаційно-коригувальний напрями) та контрольно-практичним етапами. Автором представлено результати комплексної перевірки сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін після формувального експерименту, здійснено їхній аналіз за визначеними критеріями, підтверджено ефективність моделі та педагогічних умов. Обґрунтовано необхідність інтеграції сучасних моделей професійної підготовки фахівців у практику закладів вищої освіти.
Ключові слова професійна компетентність; учитель музики; структурно-функціональна модель; педагогічні умови; формувальний експеримент; диригентсько-хорові дисципліни.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бірюкова, Л. А. (2007). Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.
 2. Гречаник, Н. І. (2007). Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.
 3. Коваленко,І. Г. (2008). Методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.
 4. Лодатко,Є. О. (2010). Моделювання в педагогіці: точки відліку. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. Взято з http://Intellect-invest.org.ua/.
 5. Немов,Р. С. (1995). Психология: учебник для студентов высш. пед. учебных заведений. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. (Кн. 3). Москва, Россия : Просвещение.
 6. Осадчий,І. Г. (2016). Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? Народна освіта, 1, 60–68. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2016_1_10
 7. Пухальський,Т. Д. (2016). Педагогічні умови формування професійної компетентності вчителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін. International Collection of scientific proceedings «European Cooperation». (C. 54–67). Варшава, Польша.
 8. Пухальський,Т. Д. (2018). Програма комплексного забезпечення формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Кам’янець-Подільський, Україна : Аксіома.
 9. Растригіна,А. (2012). Формування фахових компетенцій у класі хорового диригування як основа професіоналізму майбутнього педагога-музиканта. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали другої міжнародної науково-практичної. (C. 3–8). Дрогобич, Україна: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 10. Раструба,Т. В. (2010). Формування навичок самостійної роботи студентів-початківців у класі хорового диригування. Проблеми мистецької освіти. (C. 108‒114). Ніжин, Україна: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя.
 11. Світайло,С. В. (2011). Особливості формування фахової компетентності учителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія «Педагогічні та історичні науки», 95, 207–215.
 12. Смирнова,Т. А. (2004). Теоретичні і методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.
 13. Тарарак, Н. Г. (2008). Міжпредметні зв’язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Харків, Україна.
 14. Цюряк,І. О. (2011) Музично-педагогічні технології в диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики. Імідж сучасного педагога, 7 (116), 14–16.
References (Translated and Transliterated)
 1. Biriukova, L. A. (2007). Psychological and pedagogical conditions of preparation of the head of the choir in the system of higher musical-pedagogical education. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine.
 2. Grechanik, N. I. (2007). Methodological training of students of pedagogical universities for creative self-realization in the process of study of conductor-choral disciplines. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine.
 3. Kovalenko, I. G. (2008). Method of development of professional and personal qualities of future music teachers in the process of study of conductor-choral disciplines. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine.
 4. Lodatko, E. O. (2010). Modelling in pedagogy: points of reference. Pedagogical science: history, theory, practice, trends of development. Retrieved from http://Intellect-invest.org.ua/.
 5. Nemov, R. S. (1995). Psychology: a textbook for students of higher. ped. educational institutions. Experimental educational psychology and psychodiagnostics. (Book 3). Moscow, Russia: Prosveshchenie.
 6. Osadchyi, I. H. (2016). Pedagogical modelling: what is important to know for a teacher? Narodna osvita, 1, 60–68. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2016_1_10.
 7. Pukhalskyi, T. D. (2016). Pedagogical conditions of forming professional competence of the future music teachers by means of choral and conducting disciplines. International Collection of Scientific proceedings «European Cooperation», (pp. 54–67). Warsaw, Poland.
 8. Pukhalskyi, T. D. (2018). Integrated program of development of future music teachers’ professional competence in the process of studying conductor-choral disciplines. Kamyanets-Podilsky, Ukraine: Aksioma.
 9. Rastrihina, A. (2012). Development of professional competences in the class of choral conducting as the basis of professionalism of the future teacher-musician. Choral art of Ukraine and its ascetics: materials of the second international scientific-practical conference. (P. 3–8). Drohobych, Ukraine: Editorial-publishing department of the Ivan Franko Drogobych State Pedagogical University.
 10. Rastruba, T. V. (2010). Development of skills of students’ independent work in the class of choral conducting. Problems of Artistic Education, 108-114.
 11. Svitailo, S.V. (2011.) Features of the development of professional competence of the music teacher in the process of conducting-choral training. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia “Pedahohichni ta istorychni nauky, 95, 207–215.
 12. Smirnova, T. A. (2004). Theoretical and methodical principles of conducting-choral education in higher educational institutions. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv, Ukraine.
 13. Tararak, N.H. (2008). Interdisciplinary connections of vocal-choral disciplines in the professional training of the future music teacher. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kharkiv, Ukraine.
 14. Tsiuriak, I.O. (2011) Music and pedagogical technologies in conducting-choral training of the future music teacher. The image of a modern educator, 7 (116), 14–16.
Сторінки 118-129

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/12_Pukhalskyi_118-129.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153797

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.