Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378;37.011.3:051:78
Автор статті  Сергій Чугай
Назва статті ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація

У статті розглянуто проблему формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музики початкових класів в умовах додаткової спеціалізації на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти. Розкрито поняття «культура», «професійна культура», «професійно-педагогічна культура вчителя»; охарактеризовано теоретичні аспекти формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музики початкових класів; проаналізовано педагогічні проблеми формування професійно-педагогічної культури студентів; визначено критерії та рівні сформованості професійно-педагогічної культури майбутніх учителів; виявлено умови, які сприяють її формуванню в процесі професійної підготовки.
Ключові слова культура; педагогічна культура особистості; професійно-педагогічна культура вчителя; структура професійно-педагогічної культури; професійна підготовка вчителя музики.
Список використаних джерел                                                               
 1. Гаврілова, Л. (2016). Оновлення методів музичного виховання в професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2016/4/2.%20Gavrilova_S.14-24.pdf
 2. Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Кабалевський, Д. (1977). Дорогі мої друзі. Москва, Росія: Молода гвардія.
 4. Становських, З (2013). Психогічні умови розвитку самомотивації педагога до духовного зростання. Духовна культура педагога як умова розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/5785/1/2.pdf
 5. Ткаченко, Т. (2000). Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя музики. (Автор.дис.кан.пед.наук). Харків, Україна: ХДПУ ім.Г.С.Сковороди
 6. Шимова, О. (2010). Професійна культура вчителя музики: сутність та структура. Взято з http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/7_2010/75.pdf
References (Translated and Transliterated)
 1. Havrilova, L. (2016). Structural and functional content of information and communication competence as a part of the prospective music teachers’ professional competence. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 3. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2016/4/2.%20Gavrilova_S.14-24.pdf
 2. Law of Ukraine on education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Kabalevskyi, D. (1977). Dear my friends. Moscow, Russia: Moloda hvardiia.
 4. Stanovskykh, Z. (2013). Psychological conditions of the teacher's self-motivation for spiritual growth.. Dukhovna kultura pedahoha yak umova rozvytku intelektualnoi obdarovanosti starshoklasnykiv. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/5785/1/2.pdf
 5. Tkachenko, T. (2000). Developing professional and pedagogical culture of the future music teacher. (Extended abstract of PhD dissertation). Kharkiv, Ukraine: KhDPU im.H.S.Skovorody.
 6. Shymova, О. (2010). Professional culture of a music teacher: the nature and structure. Retrieved from http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/7_2010/75.pdf
Сторінки 130-139

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/13_Chuhai_130-139.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153798

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.