Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 371.134:793.3(07)
Автор статті  Володимир Котов, Микола Пшеничних
Назва статті НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті розглянуто народно-сценічний танець як засіб естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи. Виходячи з духовно-змістовного і народознавчого аспектів, окреслено основні функції народного хореографічного мистецтва в контексті освітнього процесу вищого навчального закладу. Визначено роль роботи над народною хореографією в професійній підготовці студентів-педагогів під час вивчення означеного феномену, а також провідні завдання, що постають перед майбутнім учителем початкової школи для реалізації поставленої мети. Запропоновано авторську розробку молдавського танцю, підготовлену разом зі студентами спеціальності 013 Початкова освіта.
Ключові слова майбутній учитель початкової школи; народно-сценічний танець; естетичне виховання; професійна підготовка; молдавський танець.
Список використаних джерел                                                               
  1. Безклубенко, С. Д. Національна ідея в контексті «загальнолюдських» цінностей. Українські культурні дослідження. Українській центр культурних досліджень. Взято з: http:// www.culturalstudies.in.ua/sekcia_pl_v4.php
  2. . Березнюк. О. С. (2005). Організаційно-педагогічні основи використання засобів народознавства в позанавчальному виховному процесі. Вісник Житомирського державного ун-ту ім. І. Франка, Вип. 24, 32 – 35. Взято з : http://eprints.zu.edu.ua/2570/1/05bospvp.pdf
  3. Голдрич, О. (2006). Хореографія: посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. Львів, Україна: СПОЛОМ.
  4. Зайцев, Є., Колесниченко, Ю. (2007). Основи народно-сценічного танцю. Вінниця, Україна: Нова книга.
  5. Камін, В. (2008). Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка. Київ, Україна: ДАКККіМ.
References (Translated and Transliterated)
  1. Bezklubenko, S. D. National idea in the context of “universal” values. Ukrainian cultural studies. Ukrainian Center for Cultural Studies. Retrieved from: http: // www.culturalstudies.in.ua/sekcia_pl_v4.php
  2. Bereznyuk, O. S. (2005). Organizational-pedagogical bases of the use of means of ethnography in extracurricular educational process. Bulletin of the Zhytomyr State University named after I. Franco, 24, 32 - 35. Retrieved from: http://eprints.zu.edu.ua/2570/1/05bospvp.pdf
  3. Goldrych, O. (2006). Choreography: a manual on the basis of choreographic art and dance composition. Lviv, Ukraine: SPOL.
  4. Zaitsev, E., Kolesnichenko, Yu. (2007). Basics of folk-stage dance. Vinnytsia, Ukraine: Nova Knyha.
  5. Kamin, V. (2008). Folk-stage dance: group division of exercises near the barre. Kyiv, Ukraine: DAKKKiM.
Сторінки 140-150

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/14_Kotov_Pshenicnih_140-150.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153799

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.