Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТВОРЧО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.091.33:785
Автор статті  У Цзяньцінь
Назва статті ТВОРЧО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ

Анотація

У статті розкрито особливості використання творчо-особистісного підходу до організації самостійної роботи підлітків у процесі фортепіанного навчання. Ураховані великі можливості творчо-особистісного підходу, що полягають у створенні перспектив планування підлітком цілеспрямованих способів дій, реалізації його потенційних можливостей. Виокремлена доцільність використання творчо-особистісного підходу на практичних фортепіанних заняттях із підлітками. Визначено значення самостійності в навчанні підлітків гри на фортепіано, що дозволяє синтезувати вміння учнів без сторонньої допомоги зорієнтуватися в незнайомому музичному матеріалі, скласти переконливу інтерпретацію музичного твору, віднайти ефективні шляхи роботи, необхідні прийоми та засоби втілення художнього задуму і здатність критично оцінити результати власної музично-виконавської діяльності.
Ключові слова творчо-особистісний підхід; організація самостійної роботи підлітків; фортепіанне навчання; самостійність; утілення художнього образу.
Список використаних джерел                                                               
 1. Абульханова-Славская,К. А. (1980). Деятельность и психология личности. Москва, Россия: Наука. 
 2. Бех, І. Д. (1998). Особистісно зорієнтоване виховання. Київ, Україна: І3МН.
 3. Зимняя, И. А. (2001). Педагогическая психология. Москва, Россия: Логос.
 4. Зязюн, І. А. (2000). Педагогіка добра: ідеали і реалії. Київ, Україна: МАУП.
 5. Пидкасистый, П. И. (1980). Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. Москва, Россия: Педагогика.
 6. Сковорода, Г. С. (1994). Твори у 2-х томах. Том 1. Київ, Україна
 7. Цыпин, Г. М. (1994). Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. Москва, Россия: Инрерпракс.
References (Translated and Transliterated)
 1. Abulkhanova-Slavskaya, K. A. (1980). Activity and personality psychology. Moscow, Russia: Science.
 2. Bekh, I. D. (1998). Personality-centered education. Kyiv, Ukraine: IZMN.
 3. Zymnyaya, I. A. (2001). Educational psychology. Moscow, Russia: Logos.
 4. Ziaziun, I. A. (2000). Pedagogy of the kindness: ideals and realities. Kyiv, Ukraine: MAUP.
 5. Pidkasystyi,P.I. (1980). Independent cognitive activity of schoolchildren in training. Moscow, Russia: Pedagogika.
 6. Skovoroda, H.S. (1994). Works in 2 volumes. Volume 1. Kyiv, Ukraine.
 7. Tsypin, G.M. (1994). Psychology of musical activity: problems, judgments, opinions. Moscow, Russia: Inerpraks.
Сторінки 151-157

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/15_Zianzin_151-157.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153800

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.