Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СЦЕНІЧНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.124:047+78.372
Автор статті  Лі Ян
Назва статті ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СЦЕНІЧНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

Стаття розкриває діагностичний етап формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії під час фахового навчання на факультетах мистецтв педагогічних університетів. Музично-сценічні вміння в контексті окресленої статті розглянуті як складний комплекс інтелектуальних, емоційних, вольових, регулятивних, художньо-творчих якостей студентів, що обумовлюють їхню здатність до артистичного втілення художнього образу в процесі виконавської діяльності на основі засвоєння спеціальних знань, навичок і практичного фахового досвіду. Розроблено структуру музично-сценічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії, визначено критерії і показники. Наведено результати констатувального етапу експериментальної роботи з формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії.
Ключові слова музично-сценічні вміння; майбутні вчителів музичного мистецтва та хореографії; діагностика; критерії; показники; констатувальний експеримент.
Список використаних джерел                                                               
  1. Зязюн, І. А. i Сагач, Г. М. (1997). Краса педагогічної дії. Київ, Україна: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу.
  2. Райгородский, Д. Я. (Ред.). (2008). Психологічні тести. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара, Россия: Издат. дом «БАХРАХ-М».
References (Translated and Transliterated)
  1. Ziaziun, I. A. & Sagach, G. M. (1997). The beauty of pedagogical action. Kyiv, Ukraine: Ukrainsko-finskyi in-t menedzhmentu s biznesu.
  2. Raigorodskiy, D. Ya. (Ed.). (2008). Psychological tests. Practical psychodiagnostics. Methods and tests. Samara, Ukraine: Izdat. dom “BAKHRAKH-M”.
Сторінки 158-165

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/16_Li_Yan_158-165.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153801

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.