Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [378.147 : 37.011.3-051 : 80] : 316. 614
Автор статті  Ольга Біличенко
Назва статті

ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Анотація

Проблема, порушена в статті полягає у розбіжності між підвищенням вимог до ефективності та прискоренням соціалізації особистості і недостатнім застосуванням взаємодії соціального-комунікаційного простору вищого навчального закладу. У роботі навчальних закладів процес соціалізації особистості залишається прерогативою виховання, яке за умови традиційної освітньої моделі поступилося першочерговістю процесу навчання. Як результат, більшість випускників вищих навчальних закладів, зокрема філологи, мають недостатньо сформовані життєві компетенції, не здатні до самореалізації в соціумі та в професійному середовищі. Результатами нашого дослідження є створення гармонійного соціально-комунікаційного простору з метою соціалізації студентів. В цьому контексті запропонований нами соціально-комунікаційний простір дозволяє вийти на системний рівень пізнання дійсності, відстежувати і використовувати механізми соціалізації особистості.
Ключові слова професійна освіта; соціалізація; вища школа; філологи; підготовка вчителів.
Список використаних джерел                                                                 
  1. Василик М. А. (2003). Основы теории коммуникации. Москва, Российская Федерация: Гардарика.
  2. Ильганаева В. А. (2009). Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность). Харьков, Украина: Городская типография.
  3. Шарков Ф. И. (2003). Основы теории коммуникации. Москва, Российская Федерация: Перспектива.
References (Translated and Transliterated)  
  1. Vasilik, M. A. (2003). The basics of communication theory. Moscow, the Russian Federation:
  2. Ilganaeva, V. A. (2009). Social communications (theory, methodology, activity). Kharkov, Ukraine: Gorodskaya tipografiya.
  3. Sharkov ,F. I. (2003The basics of communication theory. Moscow, the Russian Federation: Perspektyva.
Сторінки 40-49

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/32/12Bilychenko40-49.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.181608

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.