Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011.3-051:004
Автор статті  Людмила Гаврілова, Олена Бескорса
Назва статті

ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

Питання створення цифрового освітнього середовища, яке б відкривало доступ сучасних освітніх ресурсів та забезпечило новий рівень взаємодії викладачів з учнями, є надзвичайно актуальним для вітчизняної системи вищої освіти. Розвиток цифрових технологій дозволяє створити якісне, високотехнологічне освітнє середовище для підготовки фахівців різних спеціальностей. Підписання України Угоди про Асоціацію з ЄС прискорило процеси цифровізації вітчизняної освіти, що доводить низка законодавчих ініціатив та стратегічних документів, серед яких Цифрова адженда України – 2020 (2016), Закон України Про освіту (2017) та Концепція Нової української школи (2017), Положення про електронний підручник (2018), Положення про Національну освітню електронну платформу (2018).

Метою статті є аналіз та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду щодо створення відкритого електронного освітнього середовища, що дозволило змоделювати цифровий освітній простір підготовки учителів початкової школи, опис структури і змісту цього педагогічного явища. Теоретичне підґрунтя дослідження складають принципи відкритої освіти та положення компетентнісного підходу. Автором проаналізовано вітчизняний досвід створення інноваційного е-середовища: розглянуто модель електронної освітньої платформи – Універсальний освітній простір ACCENT (http://ac-cent.com/), електронна платформа mobiSchool, розроблені українськими науковцями та реалізованими на практиці як веб-інструментарій електронного навчання в закладах середньої освіти.

Засвідчено значно більший досвід створення електронних освітніх ресурсів, у тому числі відкритих цифрових навчальних засобів, курсів, підручників у країнах зарубіжжя. Серед поширених інформаційно-комунікаційних середовищ відкритої освіти названо Open Educational Resources (OER, https://www.oercommons.org/), Coursera (http://www.coursera.org), Academic Earth (http://academicearth.org), онлайн-платформи репозитаріїв освітніх ресурсів Гарвардського, Пристонського університетів, Массачусетського технологічного
інституту та ін.

Зазначено, що в зарубіжній педагогіці наразі йдеться про більш сучасне покоління освітніх ресурсів, Next Generation of Digital Learning Environment (NGDLE). NGDLE розробляється як універсальна цифрова навчальна платформа для вчителів та учнів, викладачів та студентів, місце розташування й надання програм, послуг навчання та інструментів управління навчанням. Автором описано проект цифрового освітнього простору підготовки учителів початкової школи, розроблений викладачами ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”. Освітній ресурс відповідає принципам відкритої освіти й складається із наступних підрозділів: цифрові освітні ресурси, веб-конференції, вебінари, науково-методичний репозитарій, методичний портал, дистанційні курси для абітурієнтів, форум та новини. У перспективі дослідження – практична реалізація цифрового освітнього простору підготовки учителів початкової школи та перевірка його ефективності.

Ключові слова цифровий освітній простір; відкритий доступ; відкриті освітні ресурси; середовище е-навчання; Національна освітня електронна платформа; вчителі початкової школи.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Brown,М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review, 11 – 18. Retrieved from https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.
 2. Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digital-learning-environment-opportunities-and-challenges
 3. Inamorato dos Santos,, Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016). Opening up Education: a Support Framework for Higher Education Institutions. JRC Science for Policy Report, EUR27938EN; DOI:10.279.1/293408. 
 4. Lynch, M. (2018). What is the Next Generation of Digital Learning Environments? Retrieved from https://www.thetechedvocate.org/what-is-the-next-generation-of-digital-learning-environments/.
 5. Wit, M., & Dompseler, H. (2017). How to create a digital learning environment consisting of various components and acting as a whole? Retrieved from http://www.eunis.org/download/2017/EUNIS_2017_paper_16.pdf.
 6. А Digital Agenda for Europe / Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19.5.2010. 245 final. Available from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN
 7. Карташова, Л. А., Бахмат, Н. В., Пліш, І. В. (2018). Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 68 (6), 193 – 205.
 8. Любарець, В. (2016). Створення електронної освітньої платформи ACCENT – шлях до якісної освіти. Вища освіта України, 3, 58 – 63. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_3_10.
 9. Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи. Взято з http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 10. Положення про електронний підручник. № 440. (2018, 2 травня). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18
 11. Положення про електронні освітні ресурси. № 1060. (2012, 1 жовтня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.
 12. Положення про Національну освітню електронну платформу. № 523. (2018, 22 травня). Взято з https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18.
 13. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. № 386-р. (2013, 15 Травня).Взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р.
 14. Універсальний освітній простір ACCENT : офіційний веб-портал. Взято з http://ac-cent.com/.
 15. Цифрова адженда України – 2020. Взято з https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3cpdf.
References (Translated and Transliterated)  
 1. ACCENT Universal Education Space. (n.d.). Retrieved from http://ac-cent.com/.
 2. Brown, М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review, 11 – 18. Retrieved from https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.
 3. Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digital-learning-environment-opportunities-and-challenges
 4. Electronic Educational Resources Regulations. № 1060. (2012, 1 October). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.
 5. Inamorato dos Santos,, Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016). Opening up Education: a Support Framework for Higher Education Institutions. JRC Science for Policy Report, EUR27938EN; DOI:10.279.1/293408. 
 6. Kartashova, L. A., Bakhmat, N. V., & Plish, I. V. (2018). Development of the digital competence of the teacher in the information and educational environment of the institution of general secondary education. Informatsiini tekhnolohiyi i zasoby navchanniya, 68(6), 193–205.
 7. Liubarets, (2016). Creating an ACCENT online education platform is the path to quality education. Vyshcha osvita Ukrainy, 3, 58–63. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_3_10.
 8. Lynch,M. (2018). What is the Next Generation of Digital Learning Environments? Retrieved from https://www.thetechedvocate.org/what-is-the-next-generation-of-digital-learning-environments/.
 9. Regulations about electronic tutorial. № 440. (2018, 2 May). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18
 10. Regulations on the National Educational Electronic Platform. №523. (2018, 22 May). Retrieved from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18.
 11. Strategy of Information Society Development in Ukraine. № 386-р. (2013, 15 May). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р.
 12. The New Ukrainian School: Conceptual Foundations for General School Reform. Retrieved from http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 13. Ukraine’s Digital Agenda – 2020. Retrieved from https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3cpdf.
 14. Wit,, & Dompseler, H. (2017). How to create a digital learning environment consisting of various components and acting as a whole? Retrieved from http://www.eunis.org/download/2017/EUNIS_2017_paper_16.pdf.
 15. А Digital Agenda for Europe / Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19.5.2010. 245 final. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN
Сторінки 50-64

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/33/13GavrilovaBeskorsa50-64.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182140

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.