Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ХРЕБТА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 7 – 10 РОКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 615.825:616.711-007.5-053.5
Автор статті  Владислав Дичко, Олена Дичко
Назва статті

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ХРЕБТА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 7 – 10 РОКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ

Анотація

У статті представлені результати вивчення ефективності впливу фізичних реабілітаційних заходів на показники функціонального стану хребта дітей молодшого шкільного віку 7 – 10 років зі сколіозом. Метою дослідження було визначення рівня ефективності фізичної культури на показники, що характеризують функціональний стан хребта дітей зі сколіозом віком 7 – 10 років.

Рухова активність є потужним біологічним стимулятором життєвих функцій організму, що росте. Потреба в рухах становить одну з провідних основних фізіологічних особливостей дитячого організму й абсолютно необхідна для його нормального формування та розвитку. Встановлено, що розроблений комплекс фізичних вправ позитивно впливає на показники функціонального стану хребта в дітей із сколіозом як у хлопчиків віком 7 – 10 років, так й у дівчаток із сколіозом такого ж віку. Ефективність впливу залежить від статі та тестових показників. Так, у хлопчиків із сколіозом у віці 7 – 10 років після проведеного курсу фізичних вправ підвищується рухливість хребта вперед із положення сидячи на 10,26%, у дівчаток-однолітків із деформацією хребта – на 6,82%. Це свідчить про більшу (на 50,44%) ефективність фізичних вправ на виконання цього тесту в хлопчиків цього віку.

Так, розроблений комплекс поетапних фізичних вправ для дітей із деформацією хребта віком 7 – 10 років є новим науково обґрунтованим та ефективним у заходах із покращення функціонального стану хребта. Наступний етап дослідження – вивчити вплив розробленого комплексу фізичних вправ на показники функціонального стану хребта в дітей 11 – 14 років.

Ключові слова сколіоз; діти 7 – 10 років; показники функціонального стану хребта.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Аршавский, И.А. (1982). Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. Москва, Российская Федерация.
 2. Тихвинский, С. Б. и Хрущев, С. В. (Ред.). (1991). Детская  спортивная медицина: руководство для  врачей. Москва, Российская Федерация.
 3. Дичко, В. В. (2017). Вплив патології зору на розвиток рухових якостей дітей з патологією зору віком 7-10 років. Молодий вчений, 11, 21–25.
 4. Дичко, В. В. і Дичко, Д. В. (2018). Розвиток фізичної підготовленості дітей з патологією зору віком 10-16 років. Молодий вчений, 10, 138–140.
 5. Дичко, О. А. (2017). Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові дітей віком 7-17 років зі сколіозом. Світ медицини та біології, 4(62), 32–35.
 6. Лисовски, В. А. (2001). Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов: учеб. пособие. Москва, Российская Федерация: Советский спорт.
 7. Круцевич,Т. Ю. и Воробьев, М. И. (2005). Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей. Киев, Украина.
 8. Карпман,В. Л. (1987). Спортивная медицина. Москва, Российская Федерация: Физкультура и спорт.
 9. Клименко,Ю. С., Пристинський, В. Н. і Пристинська, Т. М. (2005). Ефективність реалізації ігрового методу в фізичній реабілітації школярів з дефектами постави. Слобожанский научно-спортивный весник, 8, 170–173.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Arshavskiy, I. A. (1982). Physiological mechanisms and laws of individual development. Moscow, the Russian Federation.
 2. Tihvinskiy, S. B. & Khrushchev, S. V. (Eds.). (1991). Children sport medicine: guidelines for doctors. Moscow, the Russian Federation.
 3. Dychko, V. V. (2017). The influence of the sight pathology on the development of motor qualities of children with eye disorders aged between 7 and 10. Molodyi vchenyi, 11, 21–25.
 4. Dychko,V. V. & Dychko, D. V. (2018). Developing physical readiness of the children with eye disorders aged between 10 and 16. Molodyi vchenyi, 10, 138–140.
 5. Dychko,O. A. (2017). The influence of physical rehabilitation measures on the correction of reactive response of on the correction of the reactive response of peripheral blood neutrophilic granulocytes of children aged 7-17 years with scoliosis. Svit medytsyny ta biolohii, 4(62), 32–35.
 6. Lisowski, A. (2001). Integrated disease prevention and rehabilitation of patients and persons with disabilities: textbook. Moscow, the Russian Federation: Sovetskiy sport.
 7. Krutsevich, Yu. & Vorobiev, M. I. (2005). Control in the physical education of children, teenagers and youths. Kyiv, Ukraine.
 8. Karpman, L. (1987). Sports medicine. Moscow, Russian Federation: Fizkultura i sport.
 9. Klymenko, Yu., Prystynskyi, V. N. & Prystynska, T. M. (2005). The effectiveness of the implementation of the gaming method in the physical rehabilitation of schoolchildren with posture defects. Slobozhanskyi nauchno-sportyvnyy vestnik, 8, 170–173.
Сторінки 65-71

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/34/14Dicko65-71.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182144

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.