Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МІЖ СЦИЛЛОЮ ТА ХАРИБДОЮ (школа в тоталітарному суспільстві)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.01.930.85
Автор статті  Галина Докашенко
Назва статті

МІЖ СЦИЛЛОЮ ТА ХАРИБДОЮ (школа в тоталітарному суспільстві)

Анотація

У статті використано достатньо ефективний науковий підхід – дослідження тоталітаризму через окремі сфери духовного життя суспільства, яке є найбільш складною й суперечливою сферою життєдіяльності людської спільноти. Об’єктом дослідження стала шкільна освіта Болгарії в соціалістичний період від вересневих подій 1944 р., пов’язаних із приходом до влади уряду Вітчизняного фронту, до «палацового перевороту» 1989 р., коли освітяни країни опинилися перед вибором між глибокими національними традиціями шкільництва та уніфікованими підходами соціалістичної доби. Вибір країни пов’язаний із прагненням проаналізувати ситуацію в освіті в умовах  іншого, в порівнянні із СРСР радянського зразка,  режиму, який отримав назву «народної демократії», визначивши особливості цього режиму в одній із країн колишнього «соціалістичного табору». Серед цих особливостей визначено, зокрема, і роль  особистісного фактору в партійно- урядовому керівництві цієї Балканської країни.

Історико-педагогічний процес у Болгарії охарактеризовано показниками кількох рівнів: на всезагальному рівні засвідчено, що система освіти є важливою складовою частиною та провідною ознакою людської цивілізації. Загальною закономірністю (тобто показником, який стосуються всіх  або, принаймні, переважної більшості держав) розвитку освітнього простору Болгарії в означений період стала неухильна тенденція зростання ролі освіти в суспільному поступі, коли навчання й виховання орієнтовані на охоплення всіх верств і груп населення. Специфічними особливостями, притаманними окремим групам держав, стали ознаки, характерні для розвитку освіти соціалістичних країн: партійне керівництво і суворий контроль партійних органів, ідеологізація навчального процесу та позашкільної роботи, занадто високий ступінь плановості, підпорядкованість державних структур партійним органам, надмірна централізація та ін.; до індивідуальних рис віднесено збереження національної системи громадсько-державного керівництва духовною сферою, неантагоністичне співіснування релігійної та світсько-демократичної свідомості особи та високу роль і місце болгарського вчителя в суспільстві. Всупереч тоталітарному правлінню, болгарський учитель терпляче вчив дітей і дорослих миру, толерантності й комунікабельності, повазі до праці й соціальній справедливості.

Подальші розвідки автора будуть присвячені аналізу спільних рис освітнього розвитку країн Балканського регіону, які історично перебували на перехресті західних та східних тенденцій, під впливом різновекторних підходів та орієнтацій.

Ключові слова тоталітарне суспільство; шкільна освіта; національні традиції; уніфікація; догматизм; відродження.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Атанасов, Ж. (1984). История на българското образование (лекционен курс). София, България: Климент Охридски.
 2. Георгиева, С. (2004). История на българското образование. Русе, България: издателство университета.
 3. Димитров, А. (1987).  Училището, прогресът и националната революция. Българското училище през Възраждането. София, България: издателство  на БАН.
 4. Докашенко, Г.(2004). Про роль церкви в становленні та розвитку болгарської освіти: історичний аспект. Проблеми освіти. Науково-методичний збірник, 284 – 287.
 5. Живков, Т. (1979). За развитието на образователното дело в Народна Република България. София, България: Партиздат.
 6. Закон за народната просвита (Септември 1948 г.). София, България: Державна печатница.
 7. Закон за по-тясна връзка на училище то с живота и за по-нататъшното развитие на народното образование в НР България (4.07.1959 г.). 15 години народно образование, 40-52.
 8. Калинова, Е. и Баева, И. (2006). Българските преходи 1939 – 2005. София, България: Парадигма.
 9. Кацарски, И. (1994). Тоталитарният социализъм.  София, България: Парадигма.
 10. Колев, Й. (2002). История на българското образование. Благоевград, България: Неофит Рилски.
 11. Кульчицький, С. (2013).  Тоталітаризм . Енциклопедія історії України, 10,  131.
 12. Мероприятия на Министерството народна просвета за изъпълненията на Х-ия конгрес на БКП и единния план за обществено-икономическо развитие на НРБ през 1972 г. и  VІ-та петилетка в областта на образованието (1972). Бюлетин на МНП, 6,10-18.
 13. Основни положения на реформата в образователната система на НРБ (31.07.1969 г.). Бюлетин на МНП,8-9, 14-24.
 14. Пугач, Є. (2008). Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно – Східної Європи. Харків Україна: ХНУ ім. В.Каразіна.
 15. Цонева, П. (2007). Управлението на училището в България от началото на ХІХ век до 1989 година. София, България: Климент Охридски.
 16. Чичовска, В. (1995). Политиката срещу просветната традиция. София,  България: Климент Охридски.
 17. Чорній, В. (2007). Історія Болгарії. Львів, Україна: ПАІС.
 18. Arendt, Hannah (1951). The Origins of Totalitarianism. New York, USA: Harcourt, Brace & Co.; London Great Britain: Secker & Warburg.
 19. Curtis, M. (1979). Totalitarianism. New Brunswick. New York, USA: Transaction Books.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Act for a closer connection of school with life and for the further development of public education in the People's Republic of Bulgaria (4.07.1959). 15 godini narodno obrazovanie, 40–52.
 2. Activities of the Ministry of Public Education for the implementation of the 10th Congress of the Bulgarian Communist Party and the unified plan for socio-economic development of the People's Republic of Bulgaria in 1972 and the Sixth Five-Year Plan in the field of education (1972). Byuletin na MNP, 6, 10–18.
 3. Arendt, Hannah (1951). The Origins of Totalitarianism. New York, USA: Harcourt, Brace & Co.; London Great Britain: Secker & Warburg.
 4. Atanasov, J. (1984). History of Bulgarian Education (Lecture Course). Sofia, Bulgaria: Kliment Ohridski.
 5. Chychovska, V. (1995). The policy against the Enlightenment tradition. Sofia, Bulgaria: Kliment Ohridski.       
 6. Chornii, V. (2007). History of Bulgaria. Lviv, Ukraine: PAIS.
 7. Curtis, M. (1979). Totalitarianism. New Brunswick. New York, USA: Transaction Books.
 8. Dimitrov, A. (1987). School, progress and the national revolution. The Bulgarian School during the Renaissance. Sofia, Bulgaria: BAS Publishing House.
 9. Dokashenko, G. (2004). On the role of the church in the formation and development of Bulgarian education: a historical aspect. Problemy osvity. Naukovo-metodychnyi zbirnyk, 284 – 287.
 10. Georgyeva, S. (2004). History of Bulgarian Education. Ruse, Bulgaria: University Publishing House.
 11. Kalynova, E. & Baeva, I. (2006). Bulgarian Transitions 1939 – 2005. Sofia, Bulgaria: Paradigm.
 12. Katsarsky, I. (1994). Totalitarian socialism. Sofia, Bulgaria: Paradigm.
 13. Kolev, J. (2002). History of Bulgarian Education. Blagoevgrad, Bulgaria: Neophyte Rilski.
 14. Kulchytskyi, S. (2013). Totalitarianism. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny, 10, 131.
 15. Main points of the reform in the educational system of the People's Republic of Bulgaria (31.07.1969). Byuletin na MNP, 8-9, 14-24.
 16. Public Education Act (September 1948). Sofia, Bulgaria: State Printing Office.    
 17. Puhach, E. (2008). Establishment of totalitarian regimes in the countries of Central and South - Eastern Europe. Kharkov Ukraine: Kharkiv National University. V. Karazin.
 18. Tsoneva, P. (2007). The Management of the School in Bulgaria from the Beginning of the Nineteenth Century to 1989. Sofia, Bulgaria: Kliment Ohridski.
 19. Zhivkov, T. (1979). About the Development of the Educational Business in the People's Republic of Bulgaria. Sofia, Bulgaria: Communist Party Publishing House.
Сторінки 72-81

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/36/15Dokashenko72-81.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182147

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.