Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РОЛЬ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 316.614.5:37.035-053.4
Автор статті  Світлана Курінна, Ніна Мащенко
Назва статті

РОЛЬ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація

У статті визначено роль соціальних інституцій (заклад дошкільної освіти, центр раннього розвитку дитини, дитячий будинок) у соціальному становленні особистості дитини дошкільного віку. Розкрито головну ідею статті, яка спрямована на особливе значення соціального розвитку дитини дошкільного віку в сім’ї, та умов, які створені в соціальних інституціях для ефективного процесу соціального становлення дитини дошкільного віку.

Подано аналіз наукових досліджень із зазначеної проблеми. Здійснено діагностику рівня соціальної обізнаності та соціальної досвідченості дітей дошкільного віку, які виховуються в різних соціальних інституціях. Доведено необхідність створення соціально-педагогічних умов щодо підвищення рівня соціального становлення особистості в різних умовах життєдіяльності.

Ключові слова соціальні інституції; дитина дошкільного віку; соціальна обізнаність; соціальна досвідченість; заклад дошкільної освіти; центр раннього інтелектуального розвитку; дитячий будинок.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Абраменкова,В. В. (2002). Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире. Вопросы психологии, 1, 3–15.
 2. Алєко, О. А. (2016).Формування первинного соціального досвіду дитини у процесі взаємодії суспільного і родинного виховання. (Дис. канд. пед. наук). Слов’янськ, Україна: Донбаський державний педагогічний університет.
 3. Бех, І. Д. (2004). Виховання особистості. Київ, Україна: Либідь.
 4. Богуш, А. М. (2008). Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі. Київ, Україна: Видавничий дім «Слово».
 5. Варяниця, Л. О. (2006). Дитяча субкультура як фактор соціалізації молодшого школяра в навчально-виховному процесі: (Дис. канд. пед. наук). Луганськ, Україна: Національний університет імені Тараса Шевченка.
 6. Гавриш Н., Брєжнєва О., Кіндрат І., Рейпольська О. (2015). Розумне виховання. Київ, Україна: Видавничій Дім «Слово».
 7. Богуш, А. М., Варяниця, Л. О., Гавриш, Н. В., Курінна, С. М., Печенко, І. П. (2006). Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: монографія. Н. В. Гавриш (Pед.). Луганськ, Україна: Альма-матер.
 8. Кононко, О. Л. (2009). Виховуємо соціально компетентного дошкільника. Київ, Україна: Світич.
 9. Кудрявцев, В. Т., Уразалиева,Г. К. (2001). Субъект деятельности в онтогенезе. Вопросы психологии, 4, 14-29.
 10. Кулачківська,С. Є., Ладивір, С. О. (1996). Я – дошкільник. Вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку. Київ, Україна: Нора-прінт.
 11. Литвиненко, С. Я., Ямницький, В. М. (2002). Дитина і середовище: проблеми взаємодії. Оновлення змісту та методів навчання і виховання в закладах освіти, 22, 216-219.
 12. Піроженко, Т., Карасьова, К. (2014). Ігрова діяльність дошкільника. Старший дошкільний вік. Київ, Україна: Генеза.
 13. Поніманська, Т. І, Дичківська, І. М., Козлюк, О. А., Кузьмук, Л. І. (2013). Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік. Київ, Україна: Генеза.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Abramenkova, V. (2002). Social psychology of childhood in the context of the development of child relations in the world. Voprosy psyhologii, 1, 3–15.
 2. Aleko, O. A. (2016). Development of a child’s initial social experience in the process of interaction of social and family education. (PhD dissertation). Sloviansk, Ukraine: Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnys universytet.
 3. Bekh, I. D. (2004). Personal education. Kyiv, Ukraine: Lybid.
 4. Bohush, M. (2008). Pedagogical Dimensions of Vasyl Sukhomlinskyi in the Modern Learning Environment. Kyiv, Ukraine: Vydavnychii dim “Slovo”.
 5. Varianytsa, L. O. (2006). Children Subculture as a Factor of Socialization of the Primary School Childran in the Educational Process. (PhD dissertation). Luhansk, Ukraine: Natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka.
 6. Havrysh,, Briezhnieva, O., Kindrat, I., & Reipolska, O. (2015). Reasonable upbringing. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi Dim “Slovo”.
 7. Bohush, A., Varianytsa, L. O., Havrysh, N. V., Kurinna, S. M., & Pechenko, I. P. (2006). Children and Society: Features of Socialization of Preschool Children and Primary School Children: monograph. N. V. Havrysh (Ed.). Luhansk, Ukraine: Alma-mater.
 8. Kononko, L. (2009). We Educate a Socially Competent Preschool Children. Kyiv, Ukraine: Svitych.
 9. Kudriavtsev, V. T., Urazalieva, K. (2001). The Subject of Activity in Ontogeny. Voprosy psyhologii, 4, 14–29.
 10. Kulachkivska, S. Ye. & Ladyvir, S. O. (1996). I’m a Preschool Child. Age and Individual Aspects of Mental Development. Kyiv, Ukraine: Nora-Print.
 11. Lytvynenko, S. Ya. & Yamnytskyi, V. M. (2002). Child and Environment: Problems of Interaction. Onovlennia zmistu ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity, 22, 216–219.
 12. Pirozhenko, T. & Karasova, K. (2014). Game Activities of a Preschool Child. Senior preschool Age. Kyiv, Ukraine: Heneza.
 13. Ponimanska, T. I., Dychkivska, I. M., Kozliuk, O. A., Kuzmuk, L. I. (2013). Social Development of a Child: Senior Preschool Age. Kyiv, Ukraine: Heneza.
Сторінки 82-96

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/35/16Kurinna82-96.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182149

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.