Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 376.1-051.67:37.015.43
Автор статті  Олена Мамічева, Ірина Татьянчикова
Назва статті

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація

Статтю присвячено визначенню напрямів оптимізації соціалізації дітей із  психофізичними порушеннями на стадії ранньої трудової підготовки в спеціальному навчальному закладі. Розкрито основні змістові лінії  здійснення корекційно-розвивальної роботи на зазначеній стадії, а також основні протиріччя, які гальмують подальшу професійну соціалізацію учнів. Акцентовано увагу на необхідність посилення профорієнтаційної роботи в спеціальній загальноосвітній школі; визначено основні її недоліки. Запропоновано напрями вдосконалення професійної підготовки учнів із психофізичними порушеннями. Професійне навчання розглянуто в контексті управління діяльністю школярів з оволодіння ними відповідними знаннями, уміннями й навичками, розвитку в них професійно важливих якостей. Розкрито основні ключові питання, які сприяють забезпеченню соціалізації  учнів у процесі професійної підготовки в спеціальному навчальному закладі.
Ключові слова соціалізація; діти з психофізичними порушеннями; стадії соціалізації; профорієнтаційна робота.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Головаха, Е. И. (1988). Жизненная перспектива и социальное самоопределение молодежи. Київ, Україна: Наук. думка.
 2. Жулковска, Т. (2001). Социализация людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Москва, Российская федерация: Московская гуманитарно-социальная академия.
 3. Кравченко, Т. В. (2009). Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія. Київ, Україна: Інститут проблем виховання АПН України.
 4. Лавриченко, Н. М. (2000). Педагогіка соціалізації. Європейські абриси. Київ, Україна: ВіРА ІНСАЙТ.
 5. Мамічева, О.В. (2017). Метод проектів як засіб розвитку життєвої компетентності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Слов’янськ, Україна: Зб. наук. праць, 1(81), 183–
 6. Татьянчикова, І. В. (2015). Соціалізація дітей з порушеннями інтелектуального розвитку: монографія. Слов’янськ, Україна: Вид-во Б. І. Маторіна.
 7. Татьянчикова, І. В. (2017). Соціалізація дитини з вадами розвитку: теорія, досвід, технології: монографія. Слов’янськ, Україна: Вид-во Б. І. Маторіна.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Holovakha, E. I. (1988). Life outlook and social self-determination of youth.. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.
 2. Zhulkovska, T. (2001). Socialization of people with intellectual disabilities. Moscow, the Russian Federation: Moskovskaya gumanitarno-sotsialnaya akademiya.
 3. Kravchenko, T. V. (2009). School children’s socialisation in the interaction of family and school: a monograph. Kyiv, Ukraine: Institut problem vikhovanni APN Ukrayini.
 4. Lavrychenko, N. M. (2000). Pedagogy of socialisation. European patterns. Kyiv, Ukraine: ViRA INSAI
 5. Mamicheva, O. V. (2017). Method of design for development of competency of children with impaired development of technology. Sloviansk, Ukraine: Zb. nauk. prats, 1(81), 183–
 6. Tatianchykova, I. V. (2015). Socialization of children with impaired intellectual development. Sloviansk, Ukraine: Vid-vo B. I. Matorina.
 7. Tatianchykova, I. V. (2017). Socialization of the child with developmental disabilities: theory, experience, technologies: monograph. Sloviansk, Ukraine: Vid-vo B. I. Matorina, 2017.
Сторінки 97-106

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/39/17MamichevaTatyanchikova97-106.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182163

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.