Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378:005.6
Автор статті  Ольга Набока
Назва статті СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до створення компетентнісно-орієнтованого освітнього простору. Розкрито погляди науковців на розроблення компетентнісної парадигми підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності. Зауважено, що компетентісно-орієнтований освітній простір у закладах вищої педагогічної освіти є категорією, яка вміщує нормативно-правову, організаційну, інформаційну, навчально-методичну, кадрову, мотиваційну, матеріально-технічну, фінансову складові. Доведено, що функціонування компетентнісно-орієнтованого освітнього простору в закладі вищої педагогічної освіти сприяє формуванню професійно-розвинутої особистості, підготовленої до відтворення та розвитку матеріальної та духовної культури суспільства, до гармонічного поєднання державних, суспільних, корпоративних й особистісних цілей і цінностей, здійснення ефективної професійної діяльності.
Ключові слова заклад вищої освіти; підготовка педагога; компетентнісний підхід; освітній простір.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Бар, Р. Б. і Таг, Дж. От обучения к учению – новая парадигма высшего образования. Режим доступа: http://www.ffsn.bsu.by/ffsn.files/inform/el-libr/inf-com/01_Bar_Tag.pdf.
 2. Виленский, М. Я., Образцов, П. И. і Уман, А.И. (2010). Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе. Орел: ГОУ ВПО «ОГУ».
 3. Косенко, Д. Новий освітній простір для нової української школи: місія нездійснена?! Режим доступа: http://education-ua.org/ua/articles/1115-novij-osvitnij-prostir-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoli-misiya-nezdijsnena
 4. Леонова, О. (2006). Образовательное пространство как педагогическая реальность. Almamater(Вестник высшей школы), 1, 36 – 40.
 5. Николаева, Е. М. і Щелкунов, М. Д. (2009). Образование в обществе потребления. Философия образования, 1 (26), 11 – 19.
 6. Щенников, С. А., Теслинов, А. Г., Чернявская, А. Г. (2006). Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования. Москва: Дрофа.
 7. Ткаченко, Т. (2009). Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-коммунікаційних технологій. Наукові записки. Сер.: Педагогіка, 3, 114 – 118.
 8. Толочко, С. В. (2009). Організаційно-педагогічні уомви формування методичної компетнтності викладачів вищих аграрних навчальних закладів. Науковий вісник Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, 143, 231 – 238.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Bar, B. & Tag, J. (n.d.). From learning to science – the new paradigm of higher education. Retrieved from //http://www.ffsn.bsu.by/ffsn.files/inform/el-libr/inf-com/01_Bar_Tag.pdf.
 2. Vilenskiy, Ya., Obraztsov, P. I., & Uman, A. I. (2010). Technology of vocational-oriented training in higher education: textbook. Orel, the Russian Federation: GOU VPO “OGU”.
 3. Kosenko, D. A. (n.d.). New Learning Environment for New Ukrainian School: Mission Is Impossible?! Retrieved from http://education-ua.org/ua/articles/1115-novij-osvitnij-prostir-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoli-misiya-nezdijsnena.
 4. Leonova, (2006). Educational Space as a Pedagogical Reality. Almamater (Vestnik vysshey shkoly), 1, 36–40.
 5. Nikolaeva, M. & Shchelkunov, M. D. (2009). Education in the Consumer Society. Filosofiya obrazovaniya, 1(26), 11–19.
 6. Shchennikov, A., Teslinov, A. G., & Chernyavskaya, A. G. (2006). Basics of the Tutor’s Activity in the Distance Education System: Specialized Training Course. Moscow, the Russian Federation: Drofa.
 7. Tkachenko, (2009). Organizational and Pedagogical Conditions of Development of Professional Competence of Specialists in Life Safety by Information and Communication Technologies. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika, 3, 114–118.
 8. Tolochko, S. V. (2009). Organizational and Pedagogical Development of the Methodological Competence of Teachers of Higher Agrarian Educational Institutions. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv ta pryrodokorystuvannia Ukrainy, 143, 231–238.
Сторінки 107-126

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/37/18Naboka107-126.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182165

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.