Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 159.9:37.015.3
Автор статті  Елліна Панасенко
Назва статті ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розкрито актуальність проблеми формування комунікативної толерантності в майбутніх практичних психологів. Автором розглянуто сутність понять: «толерантність», «комунікативна толерантність», «комунікативна толерантність практичного психолога». Проаналізовано основні методологічні підходи щодо розуміння сутності й змісту феномена «толерантність» (психофізіологічний, інтеракційний, особистісний, гуманістичний, соціально-психологічний, ситуаційний підходи). Схарактеризовано підструктури особистості (інтелектуальна, ціннісно-орієнтована, етична, естетична, емоційна, сенсорна, енергодинамічна, алгоритмічна, характерологічна, функціональна), що обумовлюють комунікативну толерантність. Висвітлено соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності практичного психолога. Представлено основні соціально-психологічні способи формування комунікативної толерантності практичного психолога. У структурі комунікативної толерантності практичного психолога виокремлено функціонально пов’язані між собою та взаємообумовлені компоненти: когнітивно-пізнавальний, емоційно-ціннісний та особистісно-діяльнісний. Представлено основні психодіагностичні методики, які дають можливість визначити рівні сформованості комунікативної толерантності та психологічні чинники, що впливають на її формування.
Ключові слова толерантність; комунікативна толерантність; комунікативна толерантність практичного психолога; підструктура особистості; компоненти комунікативної толерантності практичного психолога.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Асмолов, А. Г., Солдатова, Г. У., Шайгерова, Л. А. (2001). О смыслах понятия «толерантность». Век толерантности: Научно-публ. вестник. Вып.1.
 2. Балл, Г. О. (1997). Про співвідношення принциповості і толерантності. Педагогіка толерантності, 1-2.
 3. Бойко, В. В. (1998). Коммуникативная толерантность. Санкт-Петербург, Российская Федерация: МАПО.
 4. Гриншпун, И. Б. (2003). Понятие и содержательные характеристики толерантности. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений. Москва, Российская Федерация: Изд-во Московского психолого-социального института, Воронеж, Российская Федерация: Изд-во НПО «МОДЕК».
 5. Клепцова, Е. Ю. (2004). Психология и педагогика толерантности. Москва, Российская Федерация: Академический Проект.
 6. Лекторский, В. А. (1997). О толерантности, плюрализме и критицизме. Вопросы философии. 11.
 7. Москаленко, В. В. (2005). Соціальна психологія. Київ, Україна: Центр навчальної літератури.
 8. Олпорт, Г. (2003). Природа предупреждения. Век толерантности: научно-публицистический вестник. Москва, Российская Федерация: Смысл. Вып. 5.
 9. Скок, А. Г. (2005). Особливості комунікативної толерантності викладача вищого навчального закладу. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. Київ, Україна: Главник. Вип.26. Т. 4.
 10. Головин, С. Ю. (Сост.). (1997). Словарь практического психолога.. Минск, Белорусь: Харвест.
 11. Собчик, Л. Н. (1990). Диагностика межличностных отношений: модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. Сер. «Методы психологической диагностики». Вып. 3. Москва, Российская Федерация: ВНИИТЭМР.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Asmolov, G., Soldatova, G. U., Shaygerova, L. A. (2001). About the essence of the concept “tolerance”. Vek tolerantnisti: nauchno-publ. vestnik, 1.
 2. Ball, O. (1997). About the interconnection of the integrity and tolerance. Pedahohika tolerantnosti, 1-2.
 3. Boyko, V. V. (1998). Communicative Tolerance. Saint-Petersburgh, the Russian Federation: MAPO.
 4. Grinshpun, B. (2003). The concept and content characteristics of tolerance. Tolerant consciousness and development of tolerant relations. Moscow, the Russian Federation: Izd-vo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta. Voronezh, the Russian Federation: Izd-vo NPO “MODEK”.
 5. Kleptsova, Yu. (2004). Psihologiya i pedagogika tolerantnosti. Moscow, the Russian Federation: Akademicheskiy Proekt.
 6. Lektorskiy, V. A. (1997). About tolerance, pluralism, and criticism. Voprosy filosofii, 11.
 7. Moskalenko, V. (2005). Social Psychology. Kyiv, Uktaine: Tsentr navchalnoi literatury.
 8. Olport, (2003). The nature of prevention. Vek tolerantnosti: nauchno-publitsesticheskiy vestnik. Moscow, the Russian Federation: Smysl, Vol. 5.
 9. Skok, A. H. (2005). The features of communicative tolerance of the higher education institution teacher. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka APN Ukrainy. Kyiv, Ukraine: Hlavnyk, Is. 26. Vol. 4.
 10. Holovin, Yu. (1997). The dictionary of practioner psychologist. Minsk, Belorus: Kharvest.
 11. Sobchik, N. (1990). Diagnostics of interpersonal relationships: modified variant of interpersonal diagnostics of T. Liri. Metody psihologicheskoy diagnostiki, 3. Moscow, the Russian Federation: VNIITEMR.
Сторінки 127-140

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/38/19Panasenko127-140.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182169

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.