Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

НАУКОВА ШКОЛА ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37:001.32
Автор статті  Світлана Саяпіна
Назва статті НАУКОВА ШКОЛА ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано поняття «наукова школа» (неформальне наукове співтовариство, що характеризується взаєминами «учитель – учні», які зумовлюють спадкоємність суб’єктивних (особистісних) й об’єктивних компонентів їхньої наукової діяльності; динамічна одиниця педагогічної науки, що забезпечує наступність наукового знання й наукових поколінь; особлива форма наукового співробітництва), її ознаки (єдність місця та часу свого існування; наявність лідера; оригінальність ідей і теорій; самосвідомість школи; неформальні об’єднання вчених; відкрита система; визнання школи в країні та за кордоном), функції (збереження досвіду наукової діяльності та накопичених знань): евристичну (придбання нових знань), дослідницьку, педагогічну). Доведено, що наукові школи можуть бути розглянуті з погляду їх змістовного, процесуального (організаційного) й особистісного компонентів.
Ключові слова наукова школа; дослідження; відкрита система; неформальне об’єднання; наука; науковий лідер.
Список використаних джерел                                                                 
  1. Андрейцев, В. (2009). Концепція законопроекту про наукові школи вчених. Вища школа, 1, 23-48.
  2. Гнізділова, О. А. (2012). Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих педагогічних навчальних закладах Східної України в XХ столітті. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Харків, Україна: Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
  3. Зербіно, Д. Д. (2002). Наукова школа: лідер і учні. Львів, Україна: Євросвіт.
  4. Леднев, В.С. (2002). Научное образование: развитие способностей к научному творчеству. Москва, Россия: МГАУ.
  5. Саяпина, С. А. (2013). Особенности и основное направление деятельности научной школы как формы осуществления преемственности опыта и знаний, единства традиций и новаторства. Обучение и воспитание: методика и практика 2013-2014 учебного года: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. (С. 38-43). Новосибирск: Издательство ЦРНС.
References (Translated and Transliterated)  
  1. Andreitsev, (2009). Concept of Draft Law on Scientific Schools of Scientists. Vyshcha shkola, 1, 23–48.
  2. Hnizdilova, A. (2012). Formation and Development of Scientific Schools at Higher Education Institutions of Eastern Ukraine in the 20th Century. (Extended abstract of PhD dissertation). Kharkiv, Ukraine.
  3. Zerbino, D. (2001). Scientific School: Leader and Pupils. Lviv, Ukraine: Yevrosvit.
  4. Lednev, S. (2002). Scientific Education: Developing Abilities to Scientific Creativity. Moscow, the Russian Federation: MGAU.
  5. Saiapina, S. A. (2013). Peculiarities and Main Direction of Activity of Scientific School as a Form of Implementation of Continuity of Experience and Knowledge, Unity of Traditions and Innovation. Obuchenie i vospitanie: metodika i praktika 2013-2014 uchebnogo goda: sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii (pp. 38–43). Novosibirsk, the Russian Federation: TsrNS Publishing House.
Сторінки 141-149

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/40/20Sajapina141-149.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182200

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.