Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:[37.011.3-051:62/64]
Автор статті 

Володимир Стешенко

Назва статті ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Анотація

У статті здійснено спробу обґрунтувати необхідність технологізації фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. Для цього проаналізовано основні праці провідного фахівця в галузі трудового навчання щодо технологізації трудового навчання В. Сидоренка; завдання, які ставляться в чинних нормативних документах; залучено висновки власних попередніх досліджень. У результаті встановлено, що технологізація фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання є явищем не лише необхідним, а й можливим завдяки використанню при визначенні переліку навчальних дисциплін та їхнього змісту узагальненої технології перетворювальної діяльності. Модернізований таким чином зміст фахової підготовки забезпечить якісне формування в майбутнього вчителя трудового навчання цілісних і системних знань про технологію створення будь-яких виробів / продуктів і сприятиме формуванню технологічної компетентності.
Ключові слова перетворювальна діяльність; майбутній учитель трудового навчання; технологізації фахової підготовки; технологія; фахова (спеціальна) компетентність.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Концепція розвитку педагогічної освіти. Взято з https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.
 2. Начальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Взято з https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.
 3. Сидоренко, В. (2003). Нові орієнтири реформування трудового навчання в загальноосвітній школі. Трудова підготовка у закладах освіти, 1, 7–10.
 4. Сидоренко, В. (2009). Що заважає подолати невідповідність підготовки вчителя ьрудового навчання потребам сучасної школи. Трудова підготовка у закладах освіти, 13, 2–6.
 5. Сидоренко, В. (2009). Що приховується за прагненням технологізувати трудове навчання школярів. Трудова підготовка у закладах освіти, 11, 3–7.
 6. Стешенко, В. (2017). Модернізація змісту трудового навчання на компетентнісній основі. Трудова підготовка в рідній школі, 3, 26–30.
 7. Стешенко, В. (2004). Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання в умовах ступеневої освіти. Слов’янськ, Україна: СДПУ.
References (Translated and Transliterated)  
 1. The concept of teacher education development. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.
 2. Education labour curriculum for general education institutions. Grades 5 – 9. Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 07.06.2017 No. 804. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.
 3. Sydorenko, V. (2003). New landmarks for reforming labour education in secondary school. Trudova pidhotovka u zakladakh osvity, 1, 7–10.
 4. Sydorenko, V. (2009). What prevents the mismatch of the handicraft teacher training in the needs of the modern school. Trudova pidhotovka u zakladakh osvity, 3, 2–6.
 5. Sydorenko, V. (2009). What is hidden behind the desire to technologize the students’ labour training. Trudova pidhotovka u zakladakh osvity, 11, 3–7.
 6. Steshenko, V. (2017). Modernizing the content of vocational training on a competent basis. Trudova pidhotovka v ridnii shkoli, 3, 26–30.
 7. Steshenko, V. (2004). Theoretical and methodological foundations of professional training of future handicraft teachers in the conditions of step education. Sloviansk, Ukraine: SDPU.
Сторінки 150-158

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/41/21Steshenko150-158.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182177

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.