Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УНАОЧНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [004:37:001:891](075.8)
Автор статті 

Яна Топольник

Назва статті ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УНАОЧНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Анотація

Процеси глобалізації та інформатизації, які характеризують розвиток сучасного суспільства, запровадження цифрових технологій на всіх рівнях освіти суттєво змінюють вимоги до професійної підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема магістрів і докторів філософії в галузі освіти. Формування компетентних фахівців, які вільно орієнтуються в інформаційному просторі сучасної освіти, на високому рівні володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, використовують їх у навчанні, професійній діяльності, під час проведення науково-педагогічних досліджень, є одним із нагальних завдань вищої освіти. У статті проаналізовано особливості використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на етапі оприлюднення результатів педагогічного експерименту магістрами та докторами філософії в галузі освіти. Визначаючи візуалізацію одним із ефективних напрямів інтерпретації та представлення експериментальних даних науково-педагогічного дослідження поміж основних її засобів, авторка виокремлює інтерактивний плакат, інтелектуальні карти, інфографіку, мультимедійну презентацію. Вивчення інформаційно-комунікаційних технологій, спеціальних програмних засобів, вебресурсів, які можуть використовуватися для представлення результатів наукових досліджень, дозволяє висновувати, що засоби ІКТ надають сучасній наочності нового рівня естетичності й технологічності.
Ключові слова інформатизація освіти; науково-дослідницька діяльність; інформаційно-комунікаційна підтримка; інтерактивний плакат; інтелектуальна карта; інфографіка; мультимедійна презентація.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Абдеев, Р. Ф. (1994). Философия информационной цивилизации. Москва, Российская Федерация: ВЛАДОС.
 2. Белоусова, Л. И., Житенева,Н. В. (2014). Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы. Інформаційні технології і засоби навчання, 2(40), 1–13.
 3. Бровка, Н.В. (2009). Интеграция теории и практики обучения математике как средство повышения качества подготовки студентов. Минск, Беларусь: БГУ.
 4. Бруннер,Е. Ю. (2008). Применение технологии mind map в учебном процессе. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. Ялта, Украина: РВВ КГУ, Вип. 19, Ч. 1. 50 – 53.
 5. Булхараускене,М. (б.д.). Создание интерактивного плаката в системе Glogster. Получено с http://ru.calameo.com/books/002012888cd85461d344e
 6. Бьюзен, Т., Бьюзен, Б. (2003). Супермышление. Минск, Беларусь: ООО «Попурри».
 7. Бусел, В. Т. (Укл.). (2004). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь, Україна: ВТФ «Перун».
 8. Вербицкий, А. А. (1991). Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. Москва, Российская Федерация: Высшая школа.
 9. Вернер Ингенблек. (1996). Все о мультимедиа. Киев, Украина: BHV.
 10. Гордєєва, А. Й. (2012). Інтелектуальні карти як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів. Іноземні мови, 4(72), 51–58.
 11. Горюнова, О. (б.д.). Медиа: История экспансий. Курс лекций. Получено с http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169
 12. Пушкарь, О. І. (Ред.). (2002). Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручн. для студ. вищих навч. закладів. Київ, Україна: ВЦ «Академія».
 13. Крапивенко, А.В. (2009). Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учеб. пособие. Москва, Российская Федерация: БИНОМ. Лаборатория знаний.
 14. Могильна, Н. М. Створення презентацій засобами Microsoft PowerPoint. Взято з http://ru.calameo.com/read/003089023a4016b3325ca
 15. Мультимедийные презентации. Разработка мультимедийных презентаций. Взято з http://www.weboptima.ru/6.htm/
 16. Селевко, Г. К. (2006). Энциклопедия образовательных технологий: учебно-метод. пособие. Москва, Российская Федерация: НИИ школьных технологий.
 17. Шлыкова, О. В. (2004). Культура мультимедиа: уч. пособие для студентов. Москва, Российская Федерация: ФАИР-ПРЕСС.
 18. Штейнберг, В. Э. (2002). Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, практика. Москва, Российская Федерация: Народное образование.
 19. Эрдниев, П. М., Эрдниев, Б. П. (1986). Укрепление дидактических единиц в обучении математике: книга для учителя. Москва, Российская Федерация: Просвещение.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Abdeev, F. (1994). Philosophy of information civilization. Moscow, the Russian Federation: VLADOS.
 2. Belousova,L. I. & Zhiteneva, N, V. (2014). Didactic aspects of the use of visualization technologies in the educational process of a comprehensive school. Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannia, 2(40), 1–13.
 3. Brovka, V. (2009). Integration of theory and practice of teaching mathematics as a means of improving the quality of students training. Minsk, Belorus: BSU.
 4. Brunner, Y. (2008). The use of mind map technology in the learning process. Development of international cooperation in the field of education in the context of the Bologna process: materials of international science-practice. Conf. Yalta, Ukraine: RVV KSU, Vip. 19, Part 1. 50–53.
 5. Bulharauskene, (n.d.). Creating an interactive poster in the Glogster system. Retrieved from http://en.calameo.com/books/002012888cd85461d344e
 6. Busan, & Busan, B. (2003). Super Thinking. Minsk, Belorus: Popurri LLC.
 7. Busel, V. (Ed.). (2004). The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian. Kyiv, Irpin, Ukraine: VTF “Perun”.
 8. Verbitsky, A. (1991). Active learning in higher education: a contextual approach. Moscow, the Russian Federation: Vysshaya shkola.
 9. Werner Ingenblock. (1996). All about multimedia. Kiev, Ukraine: BHV.
 10. Gordieieva, A. J. (2012). Mind maps as a means of forming the future linguistic communication competence of future philologists. Inozemni movy, 4(72), 51–58.
 11. Horiunova, (n.d.). Media: History of expansions. Course of lectures. Retrieved from: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169
 12. Pushkar, O. I. (2002). I Computer Engineering. Computer technology: tutorial for students. higher education. institutions. Kyiv, Ukraine: VC Academy.
 13. Krapivenko, V. (2009). Multimedia technologies and the perception of sensations: textbook. Moscow, the Russian Federation: BINOM. Laboratoriya znaniy.
 14. Mohylna,N. M. (n.d.). Creating presentations with Microsoft PowerPoint. Retrieved from http://ru.calameo.com/read/003089023a4016b3325ca
 15. Multimedia presentations. Development of multimedia presentations. Retrieved from http://www.weboptima.ru/6.htm/
 16. Selevko,H.  (2006). Encyclopedia of educational technologies: teaching method. allowance. Moscow, the Russian Federation: NII shkolnykh tekhnolohii.
 17. Shlykova, O. V. (2004). Multimedia culture: uch. student manual. Moscow, the Russian Federation: FAIR-PRESS.
 18. Steinberg, E. (2002). Didactic multidimensional tools: theory, methodology, practice. Moscow, the Russian Federation: Narodnoe obrazovaniya.
 19. Erdniev, M., & Erdniev, B. P. (1986). Strengthening didactic units in mathematics teaching: A book for the teacher. Moscow, the Russian Federation: Prosveshenie.
Сторінки 159-174

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/42/22Topolnik159-174.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182179

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.