Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДО ПИТАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ СХІДНОЇ ГІМНАСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ У СІН ЯК МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВЕРИФІКАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ПОДІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 796.41:615.825
Автор статті 

Ігор Федь, Катерина Гордєєва

Назва статті ДО ПИТАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ СХІДНОЇ ГІМНАСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ У СІН ЯК МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВЕРИФІКАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ПОДІЇ

Анотація

У статті розглянуто концепт У-сін П’ять елементів. Докладна розвідка щодо теоретичних принципів фільмування людського руху показує чисельні паралелі з видами східної гімнастики, які засновані на практично однакових абстрактних ідеях стосовно заперечення Руху як у тренуванні та виступі спортсмена (Стовпові вправи) так і у їхній фіксації (Бергсоновське розуміння руху «як кінематографічної ілюзії»). Звернено увагу на той факт, що в природній об’єктивній фіксації події має бути зафіксований теоретичний «Четвертий вимір» реальності С. Ейзенштейна практично здійснений А. Тарковським через «Timethrust» моделлю якого є простий симплекс. Пряме порівняння ідентичних моделей східної натурфілософії (У-Сін) та моделі об’єктивного фільмування реальності в методі А. Тарковського «Timethrust» (Симплекс) дозволяє зробити висновки про можливість теоретичного узагальнення процесу тренування в східній гімнастиці та його фіксації як симплекс-методу.
Ключові слова У-сін; східна гімнастика; фільмування руху; симплекс-метод.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості: збірник статей за матеріалами ІІІ Міжн. наук.-практ. онлайн-конф. (Слов’янськ, 24-25 берез. 2016 р.). В.М. Пристинський, О.І. Федоров (ред). Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т».
 2. Tarkovskii, A. (1987). Sculpting in time: reflections on the cinema. Kitty Hunter-Blair.
 3. Menard, G. (2003). A. Deleuzian Analysis of Tarkovsky’s Theory of Time-Pressure. Cinema, 7 (8).
 4. Deleuze, (1986). Cinema 1: The Movement Image. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam (Trans.). Minneapolis, the USA: University of Minnesota Press.
 5. Лувсан,Г. (1986). Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. Москва, Российская Федерация: Наука.
 6. Boyd, S. & Vandenberghe,L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press, New York, NY.
 7. Дубровин, Д. А. (1991). Трудные вопросы классической китайской медицины: [Трактат Наньцзин]. Ленинград: Аста пресс.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Proceedings from III Mizhnarodna naukovo-praktychna onlain-konferentsiia “Vzaiemodiia dukhovnoho y fizychnoho vykhovannia v stanovlenni harmoniino rozvynenoi osobystosti”. (Sloviansk, March, 24-25, 2016). V. M. Prystynskyi & O. I. Fedorov (Eds.). Sloviansk: DVNZ “Donbaskyi derzh. ped. un-t”.
 2. Tarkovskii, A. (1987). Sculpting in time: reflections on the cinema. Kitty Hunter-Blair.
 3. Menard, G. (2003). A. Deleuzian Analysis of Tarkovsky’s Theory of Time-Pressure. Cinema, 7 (8).
 4. Deleuze, (1986). Cinema 1: The Movement Image. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam (Trans.). Minneapolis, the USA: University of Minnesota Press.
 5. Luvsan, H. (1986). Traditional and modern aspects of oriental reflexotherapy. Moscow, the Russian Federation: Nauka.
 6. Boyd, & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press, New York, NY.
 7. Dubrovin,A. (1991). Complicated issues of classical Chinese medicine [Nanjing’s Treatise]. Leningrad, the Russian Federation: Asta press.
Сторінки 175-186

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/44/23Fed175-186.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182182

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.