Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011.3-051:004
Автор статті 

Інна Хижняк, Олена Ішутіна

Назва статті МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

Статтю присвячено електронній лінгвометодиці, яка є інноваційною галуззю методичної науки, що виникла в середині ХХ ст. і активно розвивається в межах лінгвістичних та педагогічних наук, досліджуючи теоретичні й практичні аспекти застосування електронних засобів у процесі навчання мови й методики її викладання, виводячи закономірності створення й застосування цих засобів у навчальному процесі, узагальнюючи типові недоліки й пропонуючи шляхи їх запобігання та вирішення.

Метою статті є висвітлення провідних методичних особливостей, що відбивають зміни, які має вносити застосування засобів електронної лінгвометодики у фахову підготовку майбутнього вчителя початкової школи. Авторки наголошують, що сучасна фахова лінгвометодична підготовка вимагає введення змістового модуля «Засоби електронної лінгвометодики для початкової школи» до загального курсу лінгвометодики для студентів бакалавріату, а також окремої дисципліни «Електронна лінгвометодика для ЗВО» для студентів магістратури; інтеграції курсів із методичних чи базових дисциплін; створення дистанційних курсів, електронних підручників та посібників із лінгвометодичних дисциплін. Підкреслено роль самостійної та поааудиторної роботи студентів із застосуванням засобів електронної лінгвометодики, що розвиває в майбутніх учителів початкової школи навчальні та науково-дослідницькі якості. Проаналізовано різні класифікації методів навчання мовних і лінгвометодичних дисциплін і визначено найбільш оптимальні.
Ключові слова професійна підготовка; електронна лінгвометодика; дистанційний курс; методи навчання; самостійна робота; вчителі початкової школи.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Биков,В., Кухаренко, В., Сиротенко, Н., Рибалко, О., Богачков, Ю. (2008). Технологія створення дистанційного курсу. Київ, Україна: Міленіум.
 2. Богданова, І. М. (2003). Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій. (Дисертація докт. пед. наук). Одеса, Україна.
 3. Вікторенко,І. Л. (2018). Формування методичної компетентності майбутнього вчителя шляхом використання проектної технології. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 8 (Ч.1), 37–46. DOI : https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153785
 4. Гарцов, А. Д. (2009). Электронная лингводидактика в системе инновационного языкового образования. (Диссертация докт. пед. наук). Москва, Российская Федерация.
 5. Гуревич, Р.С., Кадемія, М. Ю., і Козяр, М. М. (2012). Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті. Львів, Україна: Сполом.
 6. Костікова, І.І. (2007). Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгвометодики: Вінниця, Україна: «Поділля 2000».
 7. Семеног, О. (2016). Електронні освітні ресурси у лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (65), 123–133.
 8. Ткачук, Г. В. (2011). Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Умань, Україна: Видавець «Сочінський».
 9. Hubbard,  (2019). Five Keys from the Past to the Future of CALL. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT). V. 9(3), 1–13. DOI: https://doi.org/10.4018/IJCALLT.2019070101
 10. Compton, L. K. L. (2009) Preparing language teachers to teach language online: a look at skills, roles, and responsibilities. Computer Assisted Language Learning. 22, No. 1, February, 73–99. DOI: 10.1080/09588220802613831
 11. Stickler U., Hampel R. Qualitative Research In Online Language Learning: What Can It Do? International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT). V. 9 (3), 2019. P.14–28. DOI : https://doi.org/4018/IJCALLT.2019070102
References (Translated and Transliterated)  
 1. Bykov,V., Kukharenko, V., Syrotenko, N., Rybalko, O., Bohachkov, Yu. (2008). Technology for creating a distance course. Kyiv, Ukraine: Millennium.
 2. Bohdanova, I. M. (2003). Professional and pedagogical training of future teachers based on the use of innovative technologies. (Doctoral Dissertation). Odessa, Ukraine.
 3. Viktorenko, I. L. (2018). Developing methodological competence of future teacher through the use of project technology. Profesionalizm pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty, 8 (P.1), 37–46. DOI : https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153785
 4. Gartsov, A. D. (2009). Electronic linguodidactics in the system of innovative language education. (Doctoral Dissertation). Moscow, the Russian Federation.
 5. Hurevych, R. S., Kademiia, M. Y., & Koziar, M. M. (2012). Information and communication technologies in vocational education. Lviv, Ukraine: Spolom.
 6. Kostikova, I. I. (2007). Theoretical and methodological foundations of computer linguomethodics. Vinnytsia, Ukraine: Podillya 2000.
 7. Semenoh, O. (2016). Electronic educational resources in linguomethodological training of teacher-researcher. Pedahohichni nauky, teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 10 (65), 123–133.
 8. Tkachuk, H. V. (2011). Methods of using educational web resources in the process of training future teachers of computer science. Uman, Ukraine: Vydavets “Sochinskyi”.
 9. Hubbard,  (2019). Five Keys from the Past to the Future of CALL. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT). V. 9(3), 1–13. DOI: https://doi.org/10.4018/IJCALLT.2019070101
 10. Compton, L. K. L. (2009) Preparing language teachers to teach language online: a look at skills, roles, and responsibilities. Computer Assisted Language Learning. 22, No. 1, February, 73–99. DOI: 10.1080/09588220802613831
 11. Stickler U., Hampel R. Qualitative Research in Online Language Learning: What Can It Do? International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT). 9 (3), 2019. P. 14–28. DOI: https://doi.org/10.4018/IJCALLT.2019070102
Сторінки 187-197

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2019/17_Egorova_195-204.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182189

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.