Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 3378.091.64:004:[008(477)"18/19"]
Автор статті 

Надія Воронова

Назва статті ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі – забезпеченню сучасної вищої освіти електронними навчальними засобами, що відповідає загальним тенденціям інформатизації освіти та сучасним вимогам створення цифрового освітнього середовища навчального закладу. Проаналізовано вітчизняні й зарубіжні наукові джерела, що дозволило дійти висновків про нові тенденції е-навчання останніх років: вивчення електронних навчальних засобів переважно в складі інформаційно-комунікаційного (цифрового) освітнього середовища; реалізація принципів відкритої освіти, що змінюють загальну концепцію користування електронними освітніми ресурсами та вимоги до їхнього створення; формування нового покоління цифрових освітніх ресурсів (Next Generation Digital Learning Environment).

Метою статті є аналіз змісту і структури е-посібника «Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття», який було створено як компонент цифрового освітнього простору підготовки вчителів початкової школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», а також як автономний навчальний посібник для фахової підготовки майбутніх культурологів. Теоретичне підґрунтя дослідження складають принцип інформатизації освіти, принцип відкритої освіти та компетентнісний підхід.

Посібник структурований у п’ять розділів відповідно до основних видів українського мистецтва, які розвивались у досліджуваний період: література і театр, архітектура та скульптура, живопис, музичне мистецтво та кінематограф. Кожен розділ уміщує стислий нарис із відомостями щодо загальних тенденцій розвитку конкретного виду мистецтва, домінантних стильових напрямів, творчі портрети діячів тієї чи тієї галузі української культури і мистецтва, посилання на відеоматеріали, список рекомендованої літератури та інтернет-джерел. Для зручності користувачів авторами підготовлено словник найуживаніших термінів (162 найменування) та іменний покажчик (284 персони). Для перевірки набутих знань розроблено тестові завдання. Виокремлено особливості побудови е-посібника як цифрового навчального засобу нового покоління: інтенсивне залучення засобів мультимедіа; реалізація принципів інтерактивності та інтеграції мистецтв.

Ключові слова електронний навчальний посібник; цифровий освітній ресурс; освітнє середовище; українська культура; майбутні культурологи.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Brown,М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review. 11 – 18. Retrieved from https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.
 2. Dobbin, (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digital-learning-environment-opportunities-and-challenges
 3. Inamorato dos Santos, , Punie, Y., Castaño-Muñoz,J. Opening up Education: a Support Framework for Higher Education Institutions. JRC Science for Policy Report, 2016. EUR27938EN; DOI:10.279.1/293408.
 4. Lynch, (2018). What is the Next Generation of Digital Learning Environments? Retrieved from https://www.thetechedvocate.org/what-is-the-next-generation-of-digital-learning-environments/
 5. Биков, В. Ю. (2008). Інформатизація освіти. Енциклопедія освіти. В. Г. Кремень (Ред.). Київ, Україна: Юрінком Інтер.
 6. Биков, В. Ю., Лапінський, В. В. (2012). Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2 (98),3–6.
 7. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять :ДСТУ 3017: 2015. [чинний від 2016-07-01]. (2016). Київ, Україна: ДП «УкрНДНЦ». (Інформація та документація).
 8. Волинський, В. П., Красовський, О. С., Чорноус, О. В., Якушина, Т. В. (2013). Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи: монографія. Київ, Україна: Педагогічна думка.
 9. Дем’яненко, В. М., Лаврентьєва, Г. П., Шишкіна, М. П. (2013). Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення. Комп’ютер у школі та сім’ї, 1, 44–48.
 10. Докука, С. В. (2013). Клиповое мышление как феномен информационного общества. Общественные науки и современность, 2. 169–176.
 11. Карташова, Л. А., Бахмат, Н. В., Пліш, І. В. (2018). Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 68 (6), 193–205.
 12. Литвинова, С. Г. (2013). До питання експертизи якості електронних освітніх ресурсів. Інформаційні технології та засоби навчання, 2. Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.VbfSqfntmko.
 13. Любарець, В. (2016). Створення електронної освітньої платформи ACCENT – шлях до якісної освіти. Вища освіта України, 3, 58–63. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_3_10.
 14. Машбиц, Ю. І. (Ред.). (1997). Основи нових інформаційних технологій навчання. Київ, Україна: ІЗМН.
 15. Положення про електронні освітні ресурси від 01.10.2012 р. Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.
 16. Савченко, З. В. (2009). Стан розробки програмного забезпечення та інформаційних баз даних для навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання, 2. Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/49#.VbiuG_ntmko.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Brown, М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review. 11 – 18. Retrieved from https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.
 2. Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digital-learning-environment-opportunities-and-challenges
 3. Inamorato dos Santos A., Punie Y., Castaño-Muñoz J. Opening up Education: a Support Framework for Higher Education Institutions. JRC Science for Policy Report, 2016. EUR27938EN; DOI:10.279.1/293408.
 4. Lynch, M. (2018). What is the Next Generation of Digital Learning Environments? Retrieved from https://www.thetechedvocate.org/what-is-the-next-generation-of-digital-learning-environments/
 5. Bykov, V. Yu. (2008). Informatization of Education. Entsyklopediia osvity. H. Kremen (Ed.). Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter.
 6. Bykov, V. Yu. & Lapinskyi, V. V. (2012). Methodological and methodical bases of creation and use of electronic educational tools. Kompiuter u shkoli ta simi, 2 (98),3–6.
 7. The main types. Terms and definitions: DSTU 3017: 2015. [from 2016-07-01]. (2016). Kyiv, Ukraine: DP «UkrNDNTs». (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 8. Volynskyi, V. P., Krasovskyi, O. S., Chornous, O. V., & Yakushyna, T. V. (2013). Didactic Foundations of Creating Audiovisual Electronic Means for Secondary School. Kyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka.
 9. Demianenko, V. M., Lavrentieva, H. P., & Shyshkina, M. P. (2013). Guidelines for the selection and use of electronic tools and resources for educational purposes. Kompiuter u shkoli ta simi, 44–48.
 10. Dokuka, S. V. (2013). Clip thinking as a phenomenon of the information society. Obshhestvennye nauki i sovremennost, 2, 169–176.
 11. Kartashova, L. A., Bakhmat, N. V., & Plish, I. V. (2018). Development of the digital competence of the teacher in the information and learning environment of the institution of general secondary education. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 68 (6), 193–205.
 12. Lytvynova, S. H. (2013). To the question of quality examination of electronic educational resources. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.VbfSqfntmko.
 13. Liubarets, V. (2016). Developing electronic learning environment ACCENT – a way to the qualitative education. Vyshcha osvita Ukrainy, 3, 58–63. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_3_10.
 14. Mashbyts, I. (Ed.). (1997). Fundamentals of new information technology training. Kyiv, Ukraine: ІZМN.
 15. Regulations on Electronic Educational Resources of10.2012. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.
 16. Savchenko, Z. V. (2009). Condition of software and information databases development for educational institutions. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/49#.VbiuG_ntmko
Сторінки 198-212

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/45/25Voronova198-212.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182191

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.