Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:004.9
Автор статті 

Віра Глазова, Наталія Кайдан

Назва статті

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті висвітлено проблему підготовки майбутніх учителів математики в умовах упровадження цифрових технологій. Розроблено й описано наступні напрямки підготовки студентів педагогічних університетів в цих умовах під час викладання дисциплін професійно-практичного циклу навчання: реалізація в рамках основної освітньої-професійної програми спеціалізованих навчальних дисциплін у вибірковій частині навчального плану; організація навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів із використанням цифрових технологій; активна аудиторна та позааудиторна самостійна робота студентів із використанням цифрових технологій; використання цифрових технологій в період педагогічної практики; залучення студентів до формування фонду мультимедійних освітніх ресурсів університету на базі MOODLE.
Ключові слова ІКТ-компетентність учителя; підготовка майбутнього вчителя математики; сучасні технології; цифрові компетентності; цифрові технології.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Digital Competence Framework for Educators. Взято з https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
 2. Биков,В. Ю., Спірін, О. М., Пінчук, О. П. (2017). Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/709026/1/
 3. Гаврілова,Л. і Топольник, Я. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання, 61(5), 1–14.
 4. Глазова,В. В. і Басанець, А. С. (2019). Розвиток цифрової компетентності майбутнього вчителя інформатики. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, 9, 93–98.
 5. Кайдан,Н. В. і Кайдан, В. П. (2017). Компетентності викладача як куратора змісту. Дистанційна освіта: регіональний вимір: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. (С. 378–382). Слов’янськ: Витоки.
 6. Лунячек,В. Е. (2013). Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі. Публічне управління: теорія та практика, 1, 155–162. Взято з http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/4/01.pdf
 7. Овчарук,О. В. (Ред.). (2019). Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи. Збірник тез доповідей учасників всеукраїнського науково-практичного семінару. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
 8. Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80
 9. Соціальна ініціатива «ІТ-школяр» (2018). Взято з https://mon.gov.ua/ua/news/mon-razom-z-it-specialistami-osvityanami-ta-biznesmenami-pracyuvatimut-nad-cifrovoyu-osvitoyu-v-shkolah-pidpisano-memorandum-z-socproektom-it-shkolyar
 10. Цифрові компетентності (учень). Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/06/ItShk_A3-3.pdf
References (Translated and Transliterated)  
 1. Digital competence framework for educators. Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
 2. Bykov, Yu., Spirin, O. M., Pinchuk, O. P. (2017). Problems and tasks of the modern stage of informatization of education. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/709026/1/
 3. Havrilova, & Topolnyk, Ya. (2017). Digital culture, digital literacy, digital competence as modern educational phenomena. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 61(5), 1–14.
 4. Hlazova, & Basanets, A. (2019). Development of digital competence of the future teacher of computer science. Zbirnyk naukovykh prats fizyko-matematychnoho fakultetu DDPU, 9, 93–98.
 5. Kaidan, V. & Kaidan, V. P. (2017). Competence of the teacher as the curator of the content. Dystantsiina osvita rehionalnyi vymir materialy mizhrehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (P. 378–382). Sloviansk: Vytoky.
 6. Luniachek, E. (2013). Competence approach as a methodology of vocational training in higher education. Publichne upravlinnia teoriia ta praktyka, 1, 155–162. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/4/01.pdf
 7. Ovcharuk,О.  (Ed.). (2019). Digital competence of the modern teacher of the new Ukrainian school. Zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru. Kyiv instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy.
 8. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2017–2029 roky iz zaprovadzhennia kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80
 9. Sotsialna Initsiatyva «IT-Shkoliar» (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-razom-z-it-specialistami-osvityanami-ta-biznesmenami-pracyuvatimut-nad-cifrovoyu-osvitoyu-v-shkolah-pidpisano-memorandum-z-socproektom-it-shkolyar
 10. Tsyfrovi kompetentnosti (uchen). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/06/ItShk_A3-3.pdf
Сторінки 213-222

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/46/26GlazovaKaydan213-222.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182193

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.