Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 316.346.32-053.6:061.2
Автор статті 

Оксана Ступак

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті представлений теоретичний аналіз та виокремлено концептуальні підходи до поняття «соціальна активність» із позицій: особистісної змістовності, способу діяльності, орієнтації на середовище. Виділено власне розуміння соціальної активності як інтегрованої особистісної діяльності людини щодо ініціювання та реалізації суспільно-корисної функції в соціальному середовищі з урахуванням вимог суспільства та особистісних ціннісних орієнтацій. Охарактеризовано поняття: «діяльність», «соціальне середовище», а також «соціальність» загалом. Виділено сфери актуалізації соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства: проектна діяльність, громадсько-політична діяльність, волонтерська та благодійна діяльність, освітньо-наукова діяльність, молодіжна політика. Представлено характеристику кожної сфери із зазначенням форм, методів і роботи з молоддю.

Ключові слова діяльність; молодь; соціальна активність; соціальність; соціальне середовище..
Список використаних джерел                                                                 
 1. Безпалько, О. (2006). Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи. Київ, Україна: Наук. світ.
 2. Закон про освіту. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 3. Звєрєва, І., Безпалько, О. та ін. (2004). Соціальна робота в Україні. Київ, Україна: Центр навчальної літератури.
 4. Иваненков, С. (2003). Проблемы социализации современной молодежи. СПб, Российская Федерация: Буква.
 5. Клімкіна, Н. (2009). Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально-виховному процесі основної школи. (Дисертація канд. пед. наук). Київ, Україна: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
 6. Кобышева, Л. (2013). Влияние социальной активности на нравственное самоопределение студентов. Интернет-журнал «Науковедение», 4, 33–38.
 7. Лохвицька, Л. (2017). Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи. Київ, Україна: Мандрівець.
 8. Лях, Т. (2009). Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп. (Дисертація доктора пед. наук). Київ, Україна: Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 9. Павленок, П. (2001). Краткий словарь по социологии. Москва, Российская Федерация: ИНФРА.
 10. Рижанова, А. (2015). Розвиток соціальної суб’єктності та принцип субсидіарності соціально-педагогічної діяльності. Педагогіка та психологія, 5(48), 130–141.
 11. Таран, В., Зотов, В., Рєзанова, Н. (2009). Соціальна філософія. Київ, Україна: Центр учбової літератури.
 12. Харченко, С. (2012). Значення категорії «соціальність» у пошуках методологічної основи розвитку сучасної соціально-педагогічної науки. Соціальна педагогіка: теорія та практика, 3, 4–13.
 13. Чолій, С. (2010). Мотиваційно–ціннісний аспект соціальної активності молоді. Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Проблеми сучасної психології, 10, 808–822.
 14. Шалабаєва, О. (2011). Социальная активность старшеклассников в психолого-педагогической науке. Вестник ЧГПУ. Педагогика и психология, 9, 235–241.
 15. Ямкова, К. (2011). Визначення сутності та змісту соціальної активності в науковій думці. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія педагогіка, 5, 357–365.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Bezpalko, O. (2006). Organization of Social and Pedagogical Work with Children and Youth in the Territorial Community: Theoretical and Methodological Foundations. Kyiv, Ukraine: Nauk. svit.
 2. Law of Ukraine on Education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 3. Zvierieva,, Bezpalko, O. and others. (2004). Social Work in Ukraine. Kyiv,Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury.
 4. Ivanenkov, S. (2003). Problems of Socialization of Modern Youth. Petersburg, the Russian Federation: Bukva.
 5. Klimkina, N. (2009). Formation of Social Activity of Single-Parent Adolescents in Primary School Educational Process. (PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Natsionalnyi universytet imeni M.Drahomanova.
 6. Kobysheva, L. (2013). The Influence of Social Activity on Students’ Moral Self-Determination. Internet-zhurnal “Naukovedenie”, 4, 33–38.
 7. Lokhvitska, L. (2017). An Interpretive Minimum Vocabulary of Social Pedagogy and Social Work. Kyiv, Ukraine: Mandrivets.
 8. Liakh, T. (2009). Socio-pedagogical Activities of Student Volunteer Groups. (Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine: Kyivskyi Natsionalnyi Universytet imeni Tarasa Shevchenka.
 9. Pavlenok, P. (2001). A Concise Sociology Dictionary. Moscow, the Russian Federation: INFRA.
 10. Ryzhanova, A. (2015). Development of Social Subjectivity and the Principle of Subsidiarity of Social and Pedagogical Activity. Pedahohika ta psykholohiia, 5(48), 130–141.
 11. Taran, V., Zotov, V., & Riezanovа, N. (2009). Social Philosophy. Kyiv, UkraineTsentr uchbovoi literatury.
 12. Kharchenko, S. (2012). The Importance of the Category “Sociality” in Search of a Methodological Basis for the Development of Modern Socio-Pedagogical Science. Sotsialna Pedahohika: teoriia i praktyka, 3, 4–13.
 13. Cholii, S. (2010). Motivational and Value Aspect of Youth Social Activity. Zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka, Instytut psykholohii im. S. Kostiuka APN Ukrainy, 10, 808–822.
 14. Shalabaieva, O. (2011). Social Activity of High School Students in Psychological and Pedagogical Science. Vestnik Pedagogika i psihologiya, 9, 235–241.
 15. Yamkova, K. (2011). Determination of the Essence and Content of Social Activity in Scientific Thought. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia pedahohika, 5, 357–365.
Сторінки 223-234

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/48/27Stupak223-234.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182198

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.