Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КУРС «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
УДК [378.016 : 004]: 373.3
Автор статті 

Віра Андрієвська, Людмила Білоусова 

Назва статті

КУРС «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Анотація

У статті розкрито практичні питання запровадження курсу «Соціальні мережі у педагогічній діяльності» в систему підготовки майбутніх педагогів. З’ясовано, що соціальні мережі надають педагогу низку нових можливостей для створення цілісного ІКТ-орієнтованого освітнього середовища, розширення ресурсної бази предметного навчання, реалізації різноаспектної педагогічної підтримки учнів, забезпечення прозорості освітнього процесу, а також для вдосконалення професійної майстерності педагога та його самореалізації.  Висвітлено зміст курсу; виділено його змістові модулі, а саме: модуль «Соціальні мережі: основні поняття, історія і тенденції розвитку, порівняльна характеристика соціальних мереж загального призначення», модуль «Використання соціальних мереж в освітньому процесі», модуль «Соціальна мережа як інструмент власного професійного вдосконалення і просування педагога». Уточнено теми, розглянуті в межах змістових модулів, конкретизовано завдання, що пропонуються для самостійної роботи студентів. Схарактеризовано очікувані результати вивчення майбутніми педагогами навчальної дисципліни «Соціальні мережі у педагогічній діяльності».

Ключові слова соціальна мережа; педагогічна діяльність; майбутні педагоги; підготовка майбутніх педагогів.  
Список використаних джерел                                                               
 1. Архипова, Т. Л., Осипова, Н. В. і Львов, М. С. (2015). Социальные сети как средство организации учебного процесса. Информационные технологи в образовании, 22, 7–
 2. Балик, Н. Р. (2010). Організація особистого освітнього простору засобами Інтернет офісу Google. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 9, 102–105.
 3. Десятов Д. Л. (2012). Використання мережевих технологій у процесі навчання історії в школі. Харків: Основа, 46, 123–127.
 4. Згуровський,М. З., Якименко, Ю. І. і Тимофєєв, В. І. (2002). Інформаційні мережеві технології в науці та освіті. Систем. дослідж. та інформ. технології, 3, 43–56.
 5. Лобовікова, О. О. і Мельніков, А. С. (2011). Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 5,
  154–160.
 6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/344/2013.
 7. Нетворкінг. Вільна електронна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нетворкінг/.
 8. Одайник, С. Ф. і Тетерюк, Л. І. (2014). Використання мережених технологій у навчанні біології: теорія і практика. Таврійський вісник освіти, 4(48), 31–36.
 9. Социальные сети в 2018 году. (б.д.). URL: https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/.
 10. У 2018 інтернет-користувачів стало 4 млрд, з них понад 3 млрд користуються соцмережами. (б.д.). URL: https://hromadske.ua/posts/u-2018-internet-koristuvachiv-stalo-4-mlrd-z-nih-ponad-3-mlrd-koristuyutsya-socmerezhami-doslidzhennya.
 11. Шутак, М. (б.д.). 6 порад для вдалого нетворкінгу. URL:  https://lviv.com/blozhenka/6-porad-yak-dlya-vdalogo-netvorkingu/.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Arkhypova, T. L., Osypova, N. V. & Lvov, M. S. (2015). Social networks as a way of organizing learning process. Informatsyonni tekhnologii v obrazovanii, 22, 7–18.
 2. Balyk, R. (2010). Organizing personal learning environment with Google Internet office. Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 2 : Kompiuterno-oriyentovani systemy navchannya, 9, 102–105.
 3. Desiatov, D. L. (2013). The use of network technologies while teaching history at school. Kharkiv: Osnova, 46, 123–
 4. Zhurovskyi, Z., Yakymenko, Yu. I. & Tymofieiev, V. I. (2002). Informatsiyni merezhevi tekhnolohiyi v nautsi ta osviti. System. doslidzh. ta inform. tekhnolohiyi, 3, 43–56.
 5. Lobovikova, O. O. & Melnikov, A. (2011). Social networks as a phenomenon of information society. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya sotsiolohichna, 5, 154–160.
 6. National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/344/2013.
 7. Vilna elektronna entsyklopediia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Netvorkinh/.
 8. Odainyk, F. & Teteriuk, L. I. (2014). The use of network technologies in biology teaching: theory and practice. Tavriyskyi visnyk osvity, 4(48), 31–36.
 9. Social networks in 2018. (n.d.). Retrieved from https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/.
 10. In 2018, there are 4 billion internet users, more than 3 billion of them are using social networks. (n.d.). Retrieved from https://hromadske.ua/posts/u-2018-internet-koristuvachiv-stalo-4-mlrd-z-nih-ponad-3-mlrd-koristuyutsya-socmerezhami-doslidzhennya.
 11. Shutak, M. 6 Tips for Successful Networking. (n.d.). Retrieved from https://lviv.com/blozhenka/6-porad-yak-dlya-vdalogo-netvorkingu/.
Сторінки 39-49

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/53/3Andriyevska39-49.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197208

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.