Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАПИТАНЬ У СУЧАСНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 377.112.4
Автор статті 

Віктор Надточій, Віталій Масич, Юлія Лимарєва

 

Назва статті

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАПИТАНЬ У СУЧАСНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ

Анотація

У статті порушено проблему використання запитань при вивченні фізики в закладах загальної середньої та вищої освіти. Здійснено спробу систематизувати основні теоретичні питання з поставленої проблеми. Представити запитання як педагогічно доцільний та дидактично виправданий засіб сучасного навчання, що лежить в основі педагогіки співпраці та самоосвіти. Висвітлено зміну функції запитання лише з контрольної на навчально-пошукову. Доведено, що запитання в сучасній освіті є «рушійною силою», розглянуто підстави для виникнення та етапи формування запитань, а також завдання для викладача щодо сприяння їх виникненню. Вирішення проблеми не є одномоментним як і весь процес навчання особистості, але саме вміння ставити запитання є виміром сучасного свідомого сприйняття особистістю навчального матеріалу та розуміння його практичної значущості.
Ключові слова запитання; підґрунтя; зацікавленість; інтерес; усвідомлення; логічний зв'язок; навчання; самоосвіта.
Список використаних джерел                                                               
  1. Андреев, В. И. (2000). Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития.Казань, Россия: Центр инновационных технологий.
  2. Вокер, Т. (2018). Як навчають у Фінляндії. Найкраща шкільна освіта.Н. Лавська (Перекл.). Київ, Україна: Видавнича група КМ-Б.
  3. Волкова,Н. П. (2006). Професійно-педагогічна комунікація. Київ, Україна: Видавництво ВЦ «Академія».
  4. Гавриш, І. В. (2006). Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.
  5. Гуревич, Р. С. (2014). Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: Методол. семінар Нац. акад. пед. наук України.(Ч.2, с. 137–143). Київ, Україна: Ін-т обдарованої дитини НАПН України.
  6. Дубасенюк, О. А. (2010). Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. (С. 10–16). Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
  7. Сметанський, М. І. (2000). Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Шлях освіти, 4, 9–13.
References (Translated and Transliterated)  
  1. Andreev, V. I. (2000). Pedagogy: a training course for creative self-development.Kazan, Russia: Tsentr innovatsionnykh tekhnologiy.
  2. Walker, T. (2018). How to teach in Finland. Best School Education. Lavska (Tr.). Kyiv, Ukraine: Vydavnycha hrupa KM-B.
  3. Volkova, N. P. (2006). Professional and pedagogical communication. Kyiv, Ukraine: Vydavnyctvo VC “Akademіya”.
  4. Havrysh, I. V. (2006). Theoretical and methodological foundations of forming readiness of uture teachers for innovative professional activities. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Luhansk, Ukraine.
  5. Hurevych, R. S. (2014). Competency-based approach in vocational and pedagogical education. Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: teoretychni zasady i praktyka realizatsiyi: Metodol. seminar Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny.(Part 2, pp. 137–143). Kyiv, Ukraine: In-t obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny.
  6. Dubaseniuk, O. A. (2010). Competency-based approach in teacher training. Formuvannya estetychnoyi kompetentnosti osobystosti zasobamy narodoznavstva (pp. 10–16). Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZHDU im. Franka
  7. Smetanskyi, M. І. (2000). Methodological foundations of activization of students’ learning and cognitive activity. Shliakh osvіty, 4,9–13.
Сторінки 62-71

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/50/5NadtochyyMasychLimaryeva62-71.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197210

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.