Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 370
Автор статті 

Лариса Савченко

Назва статті

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто проблему змісту професійної підготовки фахівців сфери обслуговування. Зміст професійної освіти має ознаку багатофункціональності, умотивовану чисельністю навчальних спеціальностей і наукових напрямів, за якими відбувається підготовка фахівців. Професійна підготовка – це процес, у ході якого осмислюють, оптимізують навчання, дбають про об’єктивний аналіз освітніх результатів, що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії; при вивченні педагогічних і спеціальних дисциплін. Повноцінна спеціальна підготовка майбутніх  фахівців повинна забезпечити формування системи практичних знань, умінь та навичок із технології організації готельного і ресторанного господарства, сервіс у ресторанному та готельному господарстві, професійний етикет, інженерна та комп'ютерна графіка. Обсяг навчальної інформації за вищезазначеними навчальними дисциплінами великий і має тенденцію до  зменшення. Вища професійна освіта – найважливіший соціально-державний інститут, що виконує функцію підготовки молодого покоління до розв’язання в майбутньому професійних завдань у певній сфері діяльності й передбачає високий рівень сформованості у випускників різних умінь і навичок, а також здатності постійно їх удосконалювати.
Ключові слова зміст освіти; професійна освіта; сфера обслуговування; ресторано-готельна справа.
Список використаних джерел                                                               
  1. Бех І. Д. (2005). Принципи сучасної освіти. Педагогіка і психологія, 4, 5−27.
  2. Кремень В. Г. (2006). Якісна освіта: сучасні вимоги. Педагогіка і психологія, 4, 5−17.
  3. Кузьмінський А. І. (2005). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Знання.
  4. Іозіс І. В. (2017). Основні складові формування професійної культури у педагогічній теорії. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 4 (59), 211–217. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського.
  5. Savchenko L., Savchenko K., Marchenko A. & Pylnik R. (2018). Innovative technologies of pedagogical diagnostics as a means of improving the quality of future specialists’ education, 49, 20. Espacios (ISSN07981015-Venezuela-Scopus). Взято з http://www.revistaespacios.com/a18v39n49/18394920.html
References (Translated and Transliterated)  
  1. Bekh, D. (2005). Principles of modern education. Pedahohika i psykholohiia, 4, 5–27.
  2. Flint, G. (2006). Quality education: current requirements. Pedahohika i psykholohiia, 4, 5–17.
  3. Kuzminskyi, I. (2005). Pedagogy of high school. Kiev, Ukraine: Znannia.
  4. Iosis, V. (2017). The main components of the formation of professional culture in pedagogical theory. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho Natsionalnoho Universytetu im. V. A. Sukhomlynskoho, 4(59), 211–217. Mykolaiv: un-t im. Sukhomlynskoho.
  5. Savchenko,, Savchenko, K., Marchenko, A. & Pylnik, R. (2018). Innovative technologies of pedagogical diagnostics as a means of improving the quality of future specialists’ education, 49, 20. Espacios (ISSN07981015-Venezuela-Scopus). Retrieved from http://www.revistaespacios.com/a18v39n49/18394920.html
Сторінки 72-80

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/49/6Savchenko72-80.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197211

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.