Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.014.53: [37.011.3-051:62/64]
Автор статті  Володимир Стешенко,Альона Нестеренко
Назва статті

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті представлено тренінг як одну з ефективних форм підготовки майбутнього вчителя до реалізації принципів демократичної освіти. Розкрито сутність поняття «тренінг» у розумінні провідних науковців в галузі освіти. Визначено особливості проведення тренінгу з майбутніми вчителями трудового навчання, які полягають у здійсненні освітнього процесу на основі предметно-перетворювальної  діяльності.

Відповідно до вимог і рекомендацій проведення тренінгів із демократичної освіти, а також особливостей технологічної освіти представлено зміст тренінгу «Принципи демократичної освіти» для майбутніх учителів трудового навчання трьома блоками: підготовчий, основний, заключний.

Визначено мету, завдання, тривалість проведення та очікувані результати тренінгу для підготовки майбутніх учителів трудового навчання до реалізації принципів демократичної освіти в освітньому процесі, запропоновано комплекс вправ-«активностей».
Ключові слова демократична освіта; майбутній учитель трудового навчання; принципи демократичної освіти; тренінг; трудове навчання і технології.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бекман, Е., Траффорд, Б. (2009). Демократичне врядування в школах. Н.Г. Протасова (ред.). Київ, Україна: НАДУ.
 2. Данілович, Н. В., Левчук, С. С., Несторук, Н. О., Хронюк, І. Є. і Ярова, Т. В. (2010). Технологія організації та проведення тренінгу. С. С. Левчук (ред.). Сквира, Україна: Джерело.
 3. Кремень, В. Г. (2008). Енциклопедія освіти. Київ, Україна: «Юрінком Інтер».
 4. Колесник, Л. і Заворотнюк, О. (2019). Робочий зошит учасника тренінгу «Демократія в освіті». Київ, Україна: КЖД «Софія».
 5. Ли Девид. (2002). Практика группового тренинга. Санкт-Петербург, Российская Федерация: Питер.
 6. Панченков, А. і Ремех, Т. (2003). Навчання в дії: методичні рекомендації для тренерів. Як підготувати та провести семінар для вчителів з інтерактивних технологій навчання. О. Пометун (ред.). Київ, Україна: А.П.Н.
 7. Сисоєва, С. О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих. Київ, Україна: ВД «ЕКМО».
 8. Стешенко, В. В. (2017). Модернізація змісту трудового навчання на компетентнісній основі. Трудове навчання, 6, 4–8.
 9. ТхоржевськийД. О. (2000). Методика трудового та професійного навчання. Частина II: Загальні засади методики трудового навчання. Київ, Україна: НПУ ім. М. Л. Драгоманова.
References (Translated and Transliterated)
 1. Beckman, E. & Trafford, B. (2009). Democratic governance in schools.H. Protasova (Ed.). Kyiv, Ukraine: NADU.
 2. Danylovych, N. V., Levchuk, S. S., Nestoruk, N. O., Khroniuk, I. E. & Yarova, T. V. (2010). Technology of organization and conducting of training.S. Levchuk (Ed.). Skvyra, Ukraine: Dzherelo.
 3. Kolesnik, L. & Zavorotnyuk, O. (2019). Workbook of participant of the training “Democracy in Education”. Kyiv, Ukraine: KZhD «Sofiia».
 4. Kremen, V. H. (2008). Encyclopedia of Education. Kyiv, Ukraine: “Yurinkom Inter”.
 5. Lee David. (2002). Group training practice. Petersburg, Russian Federation: Piter.
 6. Panchenkov, A. & Remekh, T. (2003). Training in action: guidelines for coaches. How to Prepare and Conduct a Teacher Training Seminar for Interactive Learning Technologies. O. Pometun (Ed.). Kyiv, Ukraine: APN.
 7. Steshenko, V. V. (2017). Modernization of the content of vocational training on a competent basis. Trudove navchannia, 6, 4–8.
 8. Sysoieva, S. O. (2011). Interactive adult learning technologies. Kyiv, Ukraine: EKMO.
 9. Tkhorzhevskyi, O. (2000). Methods of labor and vocational training. Part II: General principles of the methodology of work training. Kyiv, Ukraine: NPU im. M. L. Drahomanova.
Сторінки 81-92

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/56/7Steshenko81-92.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197212

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.