Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 371.13.16:37.015.2
Автор статті 

Ірина Вікторенко, Людмила Горобець

Назва статті

НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті висвітлено вимоги сучасних реформаційних процесів до позиції вчителя в умовах Нової української школи. Зокрема звертається увага на компетентності, якими повинен володіти вчитель сучасного освітнього закладу, м’які навички, необхідні в роботі з молодшими школярами. Розглянуто діяльність тьютора, коуча, ментора, едвайзера в аспекті педагогічного наставництва. Установлено, що незважаючи на певні відмінності у функціях і завданнях, які вони виконують в освітньому процесі, їхня діяльність насамперед спрямована на допомогу молодшим школярам у особистісному становленні. На підставі аналізу навчальних планів і програм з’ясовано, що підготовці майбутніх учителів до виконання описаних ролей у вищому педагогічному навчальному закладі не приділяється належної уваги. Зазначене свідчить про необхідність проведення цілеспрямованої роботи зі студентами щодо їхньої підготовки до такої діяльності.

Ключові слова

вчитель початкової школи; професійні ролі; реформаційні процеси; тьютор; ментор; коуч; едвайзер; наставник.

Список використаних джерел                                                               
 1. Гусак, В.М. (2019). Нові ролі педагога у контексті реформ сучасної української школи. Матеріали Науково-практичної конференції «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб'єктів освітньої діяльності в умовах НУШ» http://conf.zippo.net.ua/?p=79
 2. Державний стандарт початкової освіти. №87. (2018, 21 лютого). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
 3. Закон України про освіту. №2145-19. (2017, 5 вересня). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 4. Кондратенко Л.О. (2017). Психологія первинної шкільної неуспішності. Чернігів : Десна Поліграф.
 5. Коноваленко Ю. (2017). Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилітатори, Ментори, Наставники розбираємось хто це. URL: http://hardkonovalenko.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
 6. Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf
 7. Матвійчук, О. (б.д.) Теорія поколінь: Чому ми різні та як порозумітися одне з одним. URL: http://d-grand.com/inforaciiny-portal/teoriia-pokolin-chomu-mi-rizni-ta-iak-porozumitisia-odne-z-odnim
 8. Мірошник, З.М. (2011). Кореляція ролей вчителя початкових класів. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Психологія, (45), 197-201.
 9. Осадча, К. (2016) Аналіз сутності поняття «тьюторська діяльність» у системі шкільної освіти. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського, № 4 (55), 149 – 153.
 10. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». URL: https://www.pedrada.com.ua
 11. Степаненко, О.О. (2018). Обґрунтування поняття «тьютор» у освітньо-дослідницькому просторі. Педагогічні науки, 138, 198 – 204.
 12. Фісун, О.В. (2010). Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи», Вип. 34, 133–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2010_34_21
 13. Швець, Т. (2018). Тьюторські компетенції, або Чому не кожний вчитель може стати тьютором. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom
References (Translated and Transliterated)
 1. Husak, V.M. (2019). New roles of the teacher in the context of reforms of the modern Ukrainian school. Proceedings of the Scientific and Practical Conference “Partnership Pedagogy as a Basis for the Development of Educational Subjects in the School”. Retrieved from: http://conf.zippo.net.ua/?p=79
 2. State Standard of Primary Secondary Education. №87. (2018, February 21). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ru/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
 3. Law of Ukraine on education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 4. Kondratenko, L.O. (2017). Psychology of primary school failure. Chernihiv: Desna Polygraph.
 5. Konovalenko, Yu. (2017). Tutors, Advisers, Coaches, Facilitators, Mentors, Mentors We understand who it is. Retrieved from: http://hardkonovalenko.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
 6. Concept “New Ukrainian school”. (2016, October 27). Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf
 7. Matviychuk, O. (n.d.) Generation theory: Why we are different and how to get along with each other. Retrieved from: http://d-grand.com/inforaciiny-portal/teoriia-pokolin-chomu-mi-rizni-ta-iak-porozumitisia-odne-z-odnim
 8. Miroshnyk, Z. M. (2011). Correlation of primary school teacher roles. Bulletin of the Karazin National University of Kharkiv. Series: Psychology, (45), 197–201.
 9. Osadcha, K. (2016) Analysis of the essence of the concept of “tutoring"” in the system of school education. Scientific Bulletin of V.O. Sukhomlinsky National University, № 4 (55), 149–153.
 10. Professional Standard “Primary school teacher of a secondary education institution”. Retrieved from: https://www.pedrada.com.ua
 11. Stepanenko, O.O. (2018). Justification of the concept “tutor” in the educational and research space. Pedagogical Sciences, 138, 198–204.
 12. Fisun, O.V. (2010). Pedagogical facilitation as a multifaceted phenomenon. Collection of scientific works of Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. “Means of educational and research work”, 34, 133–139. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2010_34_21
 13. Shvets, T. (2018). Tutorial competencies, or Why not every teacher can become a tutor. Retrieved from: https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom
Сторінки 93-106

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/55/8ViktorenkoHorobets93-106.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197377

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.